Dyrk sproget

- en kreativ sprogkonkurrence

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, indbyder alle lærere på eux, hf, hhx, htx og stx i sprogene engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade jeres elever deltage i Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afvikles første gang i skoleåret 2019-20 i perioden d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020.

Materialerne på denne side er gratis og klar til brug fra d. 1. november. Hvis du og din klasse/dit hold ønsker at deltage i den landsdækkende konkurrence, så skal I indsende jeres bidrag senest d. 31. januar 2020. 

Undervisningsmaterialerne lægger op til, at eleverne i mindre grupper skal udarbejde og indsende en video, hvor de præsenterer dele af dansk ungdomskultur for unge i målsprogslandet. Sprogkonkurrencen kræver altså, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og interkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever om at kvalificere sig til finalen i marts 2020.

Undervisningsmaterialerne er gratis, og de er udarbejdet med henblik på, at man som lærer kan bruge dem med minimal forberedelse. Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Ingen forhåndstilmelding er nødvendig, I tilmelder jer først, når I indsender et eller flere bidrag.  

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, er du velkommen til at skrive til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20. 


Hvem kan deltage?

Elever, der har tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk eller engelsk på en gymnasial ungdomsuddannelse, kan deltage i konkurrencen jf. nedenstående bestemmelser for de enkelte fag.

Elever på følgende niveauer kan deltage: 

 • Tysk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Fransk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Spansk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Italiensk:
  • Begyndersprog A-niveau: 1g-elever, 2g-elever, 3g-elever
 • Kinesisk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Engelsk: 
  • Elever fra alle årgange med engelsk på B- eller A-niveau

Elever med modersmålskompetence i målsproget er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen.

Bemærk, at niveau og klassetrin ligeledes indgår i bedømmelseskriterierne og vil blive medtænkt i bedømmelsen af produkterne. Der tilstræbes således en fair konkurrence på tværs af niveauer og klassetrin. 

Det er tilladt for elever at deltage i konkurrencen i flere sprog.

 

Hvad kan I vinde?

De bedste bidrag i hvert af de seks sprog vil blive indbudt til et finale-event, som afholdes i marts 2020.

Det bedste bidrag i hvert sprog kåres til finale-eventet og vinder kr. 5.000,-. Pengene udbetales til elevernes gymnasium, og de skal bruges på et socialt og/eller fagligt arrangement for vinderholdets sproghold, f.eks. en tur i biografen eller lignende. 

Sådan forløber konkurrencen

Konkurrenceperioden løber fra d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020, hvor der lukkes for modtagelsen af bidrag.

Opgavebeskrivelse

Eleverne skal udarbejde en video på 1,5-3 minutter, der belyser en del af dansk ungdomskultur for en gruppe jævnaldrende skoleelever i et målsprogsland. De unge skal i videoen bruge målsproget i videst mulige omfang, og produktet skal give udtryk for viden og refleksion over forskelle mellem egen kultur og målsprogskulturen. Gruppen skal formidle deres fortælling med blik for målgruppen og med brug af kreativitet.

Materialerne er gratis og kan frit downloades her fra sitet fra d. 1. november. Ingen forhåndstilmelding er nødvendig. I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer, se mere under Sådan indsender I et bidrag.

Der er udviklet undervisningsmaterialer til hvert af de seks deltagende sprogfag. Materialet kan dækker fire moduler à 90 minutter. Disse fire moduler skal afvikles i løbet af konkurrenceperioden. Modulerne kan enten afholdes som en særlig fremmedsprogsdag eller som almindelige undervisningsmoduler over en periode. Vi har udarbejdet en lærervejledning og et forslag til sekvensering af arbejdet, find dem under Lærervejledning og Materialer.

Hvert af undervisningsmaterialerne indeholder en række kortere tekster og mindre opgaver under overskriften ”Ungdomskultur”. Fælles for materialerne er, at de er udarbejdet med henblik på, at du som lærer kan benytte dem med minimal forberedelse.

Efter konkurrenceperiodens ophør d. 31. januar vil en jury fra hvert af sprogene udvælge de bedste besvarelser, og deltagerne indbydes til et finale-event, der afholdes i marts 2020.

Sådan indsender I et bidrag

Der åbnes for upload af videoer d. 1. november 2019. Videoerne, der uploades, skal forholde sig til opgaveformuleringen, og de skal være mellem 1,5 og 3 minutter lange.

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af klasse, niveau, elevnavne og angivelse af, om der er modersmålstalende elever i gruppen. Der skal ligeledes indsendes en underskrevet og indscannet samtykkeerklæring, som I finder her.

Deltagende skoler må maksimalt indsende tre bidrag pr. sprog til konkurrencen. Hvis I har flere bidrag pr. sprog på skolen, kan I holde en klasse- og/eller skolefinale, hvor I kårer de bedste bidrag, som I herefter indsender til NCFF. Kåringen kan eventuelt ske på en morgensamling eller til et andet fællesarrangement.

Lærervejledning

Dette er en fælles lærervejledning for alle seks deltagende sprogfag, og den er derfor af generel karakter. Hvert sprogs undervisningsmateriale har en kort introduktion, der indeholder en mere specifik indføring i det enkelte materiale med anvisninger og inspiration til den konkrete brug af materialet i undervisningen.

Fokus for undervisningsmaterialerne er dansk ungdomskultur. Rammen for konkurrencen er, at en gruppe elever fra målsprogslandet skal besøge Danmark, og jeres elever skal producere en mindre film, der belyser en bestemt del af dansk ungdomskultur for disse udenlandske elever.

Undervisningsmaterialerne er tilrettelagt, så der både er tekstmateriale og elevaktiverende øvelser med både leksikalsk og grammatisk fokus. Materialerne er udarbejdet ud fra en ramme på fire moduler á 90 minutter.

Eleverne skal i forbindelse med udarbejdelsen af bidrag arbejde i grupper af 3-5 elever.

I kan på det enkelte gymnasium eller i den enkelte klasse selv tilrettelægge, om eleverne gennemfører konkurrencen på en enkelt dag med aflevering af produkt sidst på dagen, eller om det passer jer bedre at gennemføre forløbet over en række undervisningsmoduler, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med opgaven uden for skoletid. Der er også mulighed for at give udvalgte dele af materialet for som forberedelse eller som lektie mellem enkelte moduler. I skal ved indsendelsen af bidrag angive, om bidraget er lavet på en enkelt dag, eller om det er udarbejdet over flere dage.

Der er udarbejdet undervisningsmaterialer til tre undertemaer under overskriften ungdomskultur. Det er op til dig som lærer at vurdere, om du kun vil præsentere eleverne for det ene undertema, som alle elever så skal arbejde med, eller om du vil præsentere alle tre undertemaer og lade eleverne vælge, hvilket undertema de ønsker at arbejde med. Elevernes video skal kun forholde sig til et underemne, og i bedømmelsen af videoen vil det være et væsentligt element, at eleverne i videoen forholder sig til emnet og opgavebeskrivelsen. 

Forløbet skal munde ud i en mindre film på minimum 1,5 minutter og maksimum 3 minutter. Vi har udarbejdet en kort introduktion til, hvordan eleverne kan lave en mindre film her (link til materialesiden), hvor der også er en skabelon til et storyboard.

Det er vigtigt at pointere, at fokus primært skal være på indholdet af filmen og i mindre grad på den tekniske side af filmen. Der vil i bedømmelsen blive lagt mere vægt på den gode og kreative idé, der er udført i et godt sprog, end den mest teknisk mest fuldendte film. Se også under Bedømmelseskriterier.

Alle materialer er lagt op både som pdf- og word-filer, og det er tilladt at udvælge dele af materialet og distribuere det elektronisk eller i print til eleverne, så længe NCFF bliver krediteret.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der helt overordnet blive lagt mere vægt på den gode og kreative idé, der er udført i et godt sprog, end den teknisk mest fuldendte film. De af NCFF udpegede jurymedlemmer, der kommer til at bedømme de indsendte produkter, tager udgangspunkt i følgende kriterier og målbeskrivelser. 

Besvarelse af stillet opgave

 • Gruppens besvarelse indfrier kravene stillet i opgavebeskrivelsen.

Sprog

 • Gruppens besvarelse indeholder et mundtligt målsprog, der både er forholdsvis sammenhængende og flydende, indeholder et relevant og varieret ordforråd, og fremføres med en klar og forståelig udtale.

Indhold og relevans

 • Gruppens besvarelse indeholder en behandling af temaet, der viser, at eleverne har en høj grad af interkulturel bevidsthed og kompetence. Gruppen fremlægger i deres besvarelse et eller flere relevante ungdomskulturelle træk, som er relevante for modtagerne, og som gruppen behandler kvalificeret og nuanceret. Eleverne anvender deres viden om kultur og samfundsforhold i målsprogsområdet til at identificere, udvælge og reflektere over forskelle og ligheder mellem egen kultur og målsprogskulturen. 

Formidling

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig og forståelig formidling med en udtryksside og et sprogbrug, der er tilpasset målgruppen. Gruppen fremstår som en enhed, og der er en fordeling og balance i præsentationen, således at alle gruppens medlemmer kommer til orde. Gruppen fremstår opsat på at kommunikere med målgruppen.

Kreativitet

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig idé, og gruppen benytter sig af kreative virkemidler i deres besvarelse til at understøtte deres budskab og formidling.   

Herudover vil følgende elementer også indgå i bedømmelsen:

 • Hvilket klassetrin og niveau (A-, B-, eller C-niveau / fortsættersprog eller begyndersprog) kommer eleverne fra?
 • Har der været modermålstalende elever med i gruppen?
 • Er bidraget lavet på en enkelt dag eller over en længere periode?

Materialer

Undervisningsmaterialerne til de seks sprog er under udarbejdelse og bliver lagt online her på siden senest d. 1. november. 

Materialer om udarbejdelse af en mindre film er under udarbejdelse og bliver lagt online her på siden senest d. 1. oktober

Samtykkeerklæring, der skal underskrives af eleverne for at kunne deltage i konkurrencen er under udarbejdelse og bliver lagt online her på siden senest d. 1. oktober.

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasielever løber fra d. 1. november 2019 til d. 31. januar 2020. Konkurrencens udbyder er Det Nationale Center for Fremmedsprog. For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet til hjemmesiden www.ncff.dk inden midnat d. 31. januar 2020.

Hvert bidrag skal være udarbejdet af 3-5 elever. Se under Hvem kan deltage for angivelse af, hvilke elever der kan deltage i konkurrencen.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

 • Navn og mailadresse på lærer
 • Navn på gymnasium
 • Navne og klasse på de 3-5 elever, der har udarbejdet bidraget
 • Om der er modersmålstalende elever i gruppen
 • Om bidraget er lavet på en dag eller over flere dage

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode.

NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte film fra konkurrencen i forbindelse med omtale af konkurrencen, ligesom NCFF forbeholder sig ret til at bruge billeder af deltagende elever taget til finaleventet.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret til at bruge deres film jf. ovenstående.

Elever, der ikke ønsker at afgive samtykke til offentliggørelse af video og billeder af dem, kan deltage i konkurrencen ved at optræde bag kameraet.

Der må ikke bruges musik eller andet materiale, der er copyrightbelagt. Du kan finde musik, der ikke strider mod nogen rettigheder, her.