Bevilgede projekter

Her kan du læse om de projekter, som NCFF støtter. Projekterne har eksemplarisk værdi, idet de kan udbredes til andre fremmedsprog og andre uddannelsesinstitutioner, og desuden bidrager de med vigtig viden om bl.a. fremmedsprogsundervisning, brobygning og udvikling af sprogstrategier. De nyeste projekter står først.

Byg fremmedsproget op med Lego

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.
Nøgleord: brug af IT, leg, grundskole, læreruddannelse, motivation, didaktisk udvikling
Bevilget til Professionshøjskolen Absalon v. Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert

En flersprogethedsdidaktisk tilgang til kinesisk som sprogfag i gymnasiet

Projektet har til hensigt at undersøge mulighederne for at indarbejde et flersprogethedsdidaktisk perspektiv i sprogundervisningen i kinesisk for at fremme elevers tilegnelse af kinesisk og styrke deres generelle sproglige opmærksomhed og refleksion.
Nøgleord: flersprogethed, kinesisk, motivation
Bevilget til Stenhus Gymnasium v. Marnie Lai

Forsvar for fremmedsprog: Argumenter og gode historier

Mange danskere har i dag svært ved at se værdien af fremmedsprog. Dette projekt har til formål at indsamle argumenter for fremmedsprogenes samfundsmæssige nytteværdi, deres positive betydning for det enkelte menneske og deres afgørende rolle i forsvaret for demokratiske grundværdier.
Nøgleord: fremmedsprogs status, argumenter for fremmedsprog, gode fortællinger om fremmedsprog 
Bevilget til Københavns Universitet v. Nils Schultz Ravneberg

Glæde ved sprog gennem styrkelse af sproglig opmærksomhed

Mange unge har en baggrund, hvor de allerede kan andre sprog end de fremmedsprog, der undervises i. Dette projekt sætter fokus på at inddrage sprog, der normalt ikke undervises i. Dermed øges den sproglige opmærksomhed, de unge bliver anerkendt og forhåbentlig motiverede til at vælge at beskæftige sig med sprog. Projektet falder i to dele: en lokal kompetencedel på Københavns Åbne Gymnasium og et sprogligt netværk i Valby gennem brobygning mellem folkeskolelærere og gymnasielærere i Valby.
Nøgleord: brobygning, overgange, AP, grundskole, stx, motivation 
Bevilget til Københavns Åbne Gymnasium v. Christine Friis Lippert

Vertikalt lærersamarbejde

Formålet med projektet er at øge det vertikale lærersamarbejde mellem grundskole- og gymnasielærere for gensidigt at kunne inspirere hinanden og få mulighed for at udvikle og afprøve konkrete metoder til at understøtte og motivere eleverne til at opnå solide sprogkompetencer i fransk, tysk og spansk med henblik på videre uddannelse og erhvervsmuligheder. Vi vil – med udgangspunkt i forskellige modeller for samarbejde på lærersiden - søge at få flere elever til at vælge sprog (på et højere niveau og flere sprog) fastholde og stimulere interessen, så eleverne får det bedst mulige udbytte af sprogundervisningen, som de kan anvende i deres videre uddannelses- og erhvervsvalg som en vigtig ekstra kompetence.
Nøgleord: brobygning, fransk, tysk, spansk, overgange, netværk
Bevilget til Virum Gymnasium v. Birgit Riedel Langvad

Junior sprogcamp

Udvikling og afvikling af en fælles årlig junior sprogcamp for grundskoleelever i Lyngby-Taarbæk kommune og Roskilde Kommune for at vise grundskoleelever betydningen af at kunne sprog og give dem en oplevelse af, at det er sjovt. Campen består af en vifte af forskellige obligatoriske og valgfri workshops og konkurrencer. Planlægningen vil ske i dialog med udskolingslærere via sprogvejledernetværk mv. samt kommunernes pædagogiske afdelinger. Sprogelever fra de deltagende gymnasier fungerer som sprogassistenter, mentorer og sproglige rollemodeller. Campen slutter af med præsentationer af små lomme-kortfilm produceret af deltagerne. Filmklippene vil kunne vises i andre sammenhænge og kunne anvendes til at øge interessen for sprog blandt andre elever.
Nøgleord: sprogcamp, brobygning, grundskole
Bevilget til Virum Gymnasium v. Hilda Blinkenberg

Kvalitetsudvikling - behovsanalyse - Fransk

Projektet vil tilvejebringe vidensgrundlag for at styrke franskundervisningen og overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin. Gennem en spørgeskemaundersøgelse afdækker projektet, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af franskundervisinngen på de respektive uddannelsesniveauer.   
Nøgleord: behovsafdækning, kvalitetsudvikling, overgange, fransk   
Bevilget til Københavns Universitet v. Lisbeth Verstraete-Hansen

Obligatoriske sprogdage for alle Herlev kommunes 8.klasse-elever - forsmag på AP

Projektet introducerer alle 8. klasselever i Herlevkommune til ideen om, at man kan tænke sprog på tværs. Kurset gennemføres af gymnasiets lærere i samarbejde med folkeskolernes fremmedsprogslærere, som samtidig knytter bånd og danner netværk igennem det konkrete arbejde med sprogdagene og opfølgningen på dem.
Nøgleord: brobygning, overgange, AP, grundskole, stx 
Bevilget til Herlev Gymnasium & HF v. Jan Vistisen

Spansk som fremmedsprog i Danmark. En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv

 

Projektet har to grundlæggende mål: at afdække behovet for at videreudvikle spanskundervisning, fx i form af uddannelse og efteruddannelse af spanskundervisere, og at afdække behovet for at styrke overgangen og samarbejdet mellem de forskellige uddannelsesniveauer i et brobygningsperspektiv. Afdækningen sker via et spørgeskema, der udsendes til spansklærere på alle uddannelsestrin.
Nøgleord: behovsanalyse, spansk, didaktisk udvikling, efteruddannelse 
Bevilget til Københavns Universitet v. Natalia Morollón Martí


Overgangen til et sprogstudium

Undersøgelse af overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, fx hvilke undervisningsformer og indhold de studerende kommer med fra sprogundervisningen på deres ungdomsuddannelse og deres motivation, forventninger til indhold, niveau, arbejdsformer og –mængde. Dette bliver sammenholdt med de oplevelser, som de studerende får i løbet af deres første studietid. 
Nøgleord: overgange, motivation, brobygning, spansk, tysk  
Bevilget til Aalborg Universitet v. Lotte Dam

Sammen styrker vi sprog

Udvikling af en model, der gennem samarbejde mellem grundskole og gymnasium kan styrke sammenhængen i fransk- og tyskundervisningen og overgangen mellem de to skoleformer og herved understøtte, at flere vælger studieretninger med fransk og tysk i gymnasiet.    
Nøgleord: overgange, brobygning, stx, grundskole, tysk, fransk
Bevilget til Risskov Gymnasium V. Helene Clemens Petersen

Tysk ordforråd på STX

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.
Nøgleord: ordforråd, sprogtests, stx, grundskole, tysk, overgange
Bevilget til Elsebeth Bechmann    

Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

Udvikling af regionalt forankrede kurser, som anvendes til netværksarbejde, således at fransklærere i grund- og gymnasieskolen kan etablere et arbejdsprogram for brobygning, som de arbejder videre med lokalt.
Nøgleord: brobygning, overgange, fransk, netværk, efteruddannelse
Bevilget til Fransklærerforeningen v. Kirsten Kirkelund, Christine Leturgie og Ulla Pedersen

Udformning af lokal sprogstrategi på Nørre Fælled Skole

Afdækning, udvikling og beskrivelse af skolens sprogstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign. 
Nøgleord: sprogstrategi, grundskole
Bevilget til Nørre Fælled Skole, Københavns Kommunes Kompetencecenter for sprog v. Maike Raahauge og Maria Neumann Larsen    

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En behovsanalyse i faget tysk

Afdækning af hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer og i et brobygningsperspektiv med henblik på at udvikle relevante kurser.
Nøgleord: brobygning, behovsanalyse, efteruddannelse, tysk, undervisningsudvikling
Bevilget til Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen 

Eliteforløb i fransk

Udvikling og afprøvning af masterclass i fransk litteratur og sprog for talentfulde franskelever fra 2.g og 3.g.
Nøgleord: fransk, brobygning, didaktisk udvikling
Bevilget til Aarhus Katedralskole og Aarhus Universitet v. Lone Eibye Mikkelsen

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition: oplevede problemfelter og løsningsmodeller

Projektets mål er med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ dataopsamling at afdække tyskelevers/-studerendes motivation og oplevelser af at læse fremmedsprog på forskellige uddannelsesniveauer (grundskolen, ungdomsuddannelser, læreruddannelserne, universiteterne) og at identificere oplevede problemfelter.
Nøgleord: motivation, kognition, tysk
Bevilget til Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen

Sprogdag for tysk 2.g inden for Tysk Erhvervskommunikation

Workshop, hvor eleverne skal udarbejde et blogindlæg (incl. selvfremstillet video), der henvender sig til forskellige turist-målgrupper med henblik på at reklamere for Berlin.
Nøgleord: tysk, erhvervskommunikation, didaktisk udvikling, brobygning
Bevilget til Aarhus Universitet og Langkær Gymnasium v. Jan Engberg  

Læs mere om projektet her.

Tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur

Invitation af tre grundskoleklasser til tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur og en kåring af den sejeste tyskklasse.
Nøgleord: brobygning, kultur, tysk, grundskole, gymnasiet, universitet
Bevilget til Aalborg Universitet, Aalborghus Gymnasium & HF, Hasseris Gymnasium & IB og Nørresundby Gymnasium & HF v. Kristine A. Hjuler    

Fremmedsprogsdage i gymnasiet

Udvikling og afprøvning af koncept for fremmedsprogsdage på gymnasiet for udskolingselever i 8. og 9. klasse.
Nøgleord: brobygning, grundskole, gymnasiet, didaktisk udvikling, tysk, fransk 
Bevilget til Aarhus Katedralskole v. Lone Eibye Mikkelsen