Puljer

NCFF opererer med to overordnede puljer, der kan søges midler fra: den åbne pulje og den NCFF-definerede pulje.

Den åbne pulje

Fra den åbne pulje kan der søges midler til projekter, der på forskellig vis er med til at fremme fremmedsprog. Det betyder, at projektet defineres af ansøgerne inden for NCFF’s område, som det er defineret i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet

Forslag til projektemner

 • blended learning – udvikling af blended learning i forhold til at dække fremmedsprogsundervisningen med lærere med formel undervisningskompetence på skoler og gymnasier med få elever i fx fransk eller udvikling af andre former for blended learning
 • brobygningsprojekter, dvs. projekter, hvis fokus er aspekter af brobygning mellem ni­veauer i uddannelseskæden eller mellem uddannelse og karriere 
 • projekter, som udvikler tilgange til sprogligt vedligehold under en ikke-sproglig uddan­nelse
 • udvikling af relevant efter- og videreuddannelse (diplom og master)
 • projekter, som udvikler Content and Language Integrated Learning (CLIL) på alle niveauer, hvor der undervises med eller på et fremmedsprog
 • friuddannelsesforsøg mellem læreruddannelser og universitetsuddannelser
 • karrierelæringsprojekter – dvs. projekter, som arbejder med at synliggøre mulige karrie­reveje med en sproguddannelse eller en kombinationsuddannelse
 • projekter, der arbejder med interkulturalitet, også i et sprogligt perspektiv
 • projekter, der arbejder med tværsproglighed
 • projekter, som arbejder med hensigtsmæssig, (nytænkende) fagdidaktisk inddragelse af it.
 • osv.

Den NCFF-definerede pulje

Fra denne pulje kan der søges midler til projekter, der falder inden for emner, som NCFF har defineret som væsentlige og skønner nødvendige for at løfte fremmedsprogsområdet. Det drejer som projekter inden for:

Sprogstrategier

 • afdækning hvilke skoler, kommuner og institutioner, der har sprogstrategier, og systematisering af disse sprogstrategier efter typer og omfang samt peger på imple­menteringsmuligheder
 • udvikling og implementering af sprogstrategier på undervisningsinstitutioner    

Fagenes identitet, didaktik og sprogsyn

 • afdækning af udvalgte sprogfags identitet (indholdsdimension, sprogsyn, didaktik og niveau), særligt tysk, fransk, spansk og engelsk, i et langsgående perspektiv mhp. at identificere forventninger og udviklingstrins overensstemmelser eller uoverensstemmelser, eventuelt i et historisk perspektiv
 • afdækning af ligheder og forskelle mellem forskellige sprogfags didaktik og sprogsyn (engelsk, tysk, fransk og spansk)
 • afdækning af kompetence-, køns- og aldersprofiler for sprogundervisere på alle niveauer samt deres oplevelser af at være sproglærer
 • afdækning af læreres fagdidaktiske anvendelse af it og sprog herom afdækning af sprog- og læringssyn samt didaktik indbygget i de højfrekvent anvendte portaler til grundskolen (evt. gymnasiet) og undersøgelse af sammenhængen til styringsdokumenterne (fælles mål og vejledninger m.v.)

Sprogstuderendes/elevers kognition

 

 • afdækning af sprogelevers og -studerendes motivation
 • afdækning af elevers og studerendes oplevelser af at læse fremmedsprog på forskel­lige niveauer og identifikation af de oplevede problemfelter samt indikation af mulige løsningsmodeller


CLIL (Content and Language Integrated Learning) og CEFR (Common European Framework of References for Languages)

 • afdækning og systematiserende beskrivelse af uddannelser med sprog som tillægskompetence, idet der lægges særligt vægt på, i hvilket omfang, der er tale om CLIL-undervis­ning
 • afdækning af omfanget af CLIL-undervisning på danske uddannelsesinstitutioner
 • afdækning af mulighederne for en dansk version og implementering af CEFR i kon­kret forløb eller på konkrete uddannelsesniveauer

Behov for fremmedsprog

 • afdækning af læreres oplevede behov for efter- og videreuddannelse (EVU) og sammenholdning af dette med kommuners og lederes oplevelse af lærernes behov samt udbuddet af EVU
 • afdækning af det private erhvervslivs oplevede og observerede behov for fremmed­sprogskompetencer
 • afdækning af det offentliges oplevede og observerede behov for fremmedsprogs­kompetencer


Hvad kan der søges midler til?

Afhængig af projektets beskaffenhed/natur/formål kan der søges midler til dækning af:

Lønudgifter (frikøb). For institutioner under Undervisningsministeriet (UVM) gælder UVMs timelønssatser for FOU for det år, hvor ansøgningen indsendes. Der ydes ikke overhead.

For institutioner under Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) har NCFF fastsat en takst på 600 kr/time. Disse takster vil fremgå af budgetskabelonen. For studentermedhjælpere og studenterundervisere gælder de overenskomstfastsatte takster.

Mødeudgifter (forplejning) dækkes i begrænset omfang med rimelige satser. Transportudgifter dækkes efter statens regler. Nødvendig kørsel i egen bil dækkes med statens lave kørselstakst.

Generelt støtter NCFF udgifter til udvikling og afdækninger, men vi støtter ikke drift (fx kopiering af materialer, afprøvning af undervisning, som indgår som del af en uddannelse m.v.).

Vi anbefaler, at man – inden man starter på en ansøgning – tager kontakt til den relevante NCFF-enhed for en dialog.