Idébank - Hvordan planlægger jeg min sprogaktivitet?

Her kan I som studerende finde inspiration, når I skal tilrettelægge jeres sprogaktivitet til FremMedSprog2020.

Sprogaktiviteten skal tage udgangspunkt i task-based learning og/eller flersprogethed, hvilket I finder beskrevet her på siden. I må meget gerne tilrettelægge aktiviteten, så den indeholder elementer af leg, bevægelse og konkurrence, og I dermed skaber variation, motivation og gerne et godt grin blandt eleverne.

Jeres aktivitet kan også kombineres med et kort oplæg om at være sprogstuderende (max 15 min.) – tænk også gerne interaktivitet ind i dette oplæg, så eleverne bliver aktiverede.

Uanset om I laver en eller flere aktiviteter, må alle aktiviteterne samlet vare ca. 1 time.

I kan her på siden finde inspiration i spændende ideer, som andre studerende har udviklet, samt et udvalg af andre relevante ressourcer – herunder digitale ressourcer.

I kan også finde forslag til yderligere læsning om task-based learning og flersprogethed.


Hvad er task-based learning?

En task er en problemorienteret kommunikativ læringsaktivitet, som kræver, at eleverne samarbejder og bruger målsproget for at opnå et mål/løse en opgave. Tasks har fortrinsvis fokus på indhold og betydning og kan involvere alle 4 færdigheder: læse, lytte, skrive, tale. Desuden indeholder tasks også ofte kognitive processer såsom at: udvælge, sortere, klassificere og organisere.

Der findes forskellige typer af tasks fx:

Informationskløft – eleverne har/får udleveret forskellige informationer, som sammen kan bidrage til at løse en specifik opgave – se fx eksemplet ”Murder Mystery”

Problemløsning – eleverne skal blive enige om, hvordan et konkret problem skal løses – de kan fx få udleveret dele af en historie og skal blive enige om den rigtige rækkefølge, eller de kan blive bedt om at klassificere eller sortere ord eller fraser.

Beslutningstagen – eleverne skal tage beslutning om, hvad resultatet af en opgave skal være – de kan fx blive bedt om at prioritere vigtigheden af en række udsagn om et givet emne.

Holdningskløft – eleverne diskuterer holdninger til specifikke emner – de kan fx få udleveret rollekort og blive bedt om at argumentere for en bestemt holdning i en paneldiskussion.

Et task-forløb består oftest af tre dele:

  1. En før-taskfase: Her forbereder man eleverne på selve tasken indholdsmæssigt og/eller sprogligt. Det kan fx være i form af en brainstorm, som afklarer, hvad eleverne kender til emnet og evt. har brug for at vide mere om, eller hvilke ord og fraser de har behov for, for at kunne løse opgaven.
  2. En under-taskfase:  Her planlægges og udføres tasken og resultatet af taskarbejdet præsenteres.
  3. En efter-taskfase: Her bearbejder lærer og elever det sprog, der er blevet arbejdet med i tasken fx ordforråd eller grammatiske strukturer

Tasks kan naturligvis også involvere brug af IT. En problemløsningsopgave kunne fx gøre brug af forskellige IT-ressourcer såsom en Padlet eller tage form af et escape room.

Hør Mads Kirkebæk fortælle om en task-based tilgang til fremmedsprogsundervisning

Se også Mads præsentationer fra webinar 3 og webinar 4.

Visninger
En task-støttet tilgang til undervisning i fremmedsprog

Læs mere om task-based learning og fremmedsprogsdidaktik

Har du lyst til at fordybe dig yderligere i task-based learning og fremmedsprogsdidaktik er her nogle eksempler på relevant litteratur.

Der er også mange andre muligheder for relevant læsning, og den underviser, du har tilknyttet som vejleder i forbindelse med FremMedSprog2020, vil også kunne hjælpe dig med yderligere information, vejledning og litteraturforslag.

Filling up a ’China-box’ – How Task-Based Problem-Based Learning Can Be Applied to Teaching in Chinese Culture 
Kirkebæk, M. J., (2013). Filling up a ’China-box’ – How Task-Based Problem-Based Learning Can Be Applied to Teaching in Chinese Culture. I: Kirkebæk, Mads Jacob, Xiangyun Du, Jensen, Annie Aarup (red.). Teaching & Learning CultureNegotiating the Context (s.13-25). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

Tasks
Kirkebæk, M. J., Ballegaard Hansen, Pia, (2014). Tasks. I:Andersen, H. L., Fernández, S. S., Fristrup, D., Henriksen, B. (red.). Fremmedsprog i gymnasiet – Teori, praksis og udsyn (s. 141-56). Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

Task-baseret kommunikativ sprogundervisning
Pedersen, Michael Svendsen (2015). Task-baseret kommunikativ sprogundervisning. I: Gregersen, Annette Søndergaard (red.). Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis (2. udgave s. 227 – 246). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hvordan kan du arbejde med flersprogethed?

Der er en værdifuld ressource at kunne flere sprog. Ved at anerkende og trække på alle de sproglige ressourcer, eleverne har på tværs af flere sprog, bygger man bro mellem det nye sprog, der skal læres, og de sprog eleverne allerede kender eller undervises i. Eleverne kan fx blive bedt om at identificere sprog, drage sammenligninger mellem sprog, eller bruge deres samlede viden om sprog til at opnå forståelse for et sprog, de ikke umiddelbart behersker.

Hør Natascha Drachmann fortælle om sit projekt

I Nataschas gennemgang af sit speciale, som handler om hvordan kan man styrke elevernes sproglige opmærksomhed, hører du først om den teoretiske baggrund og får dernæst nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med flersprogethed i undervisningen.

Udgangspunktet i specialet er begynderdidaktik, her tyskundervisning i 5. klasse, men øvelserne kan også bruges i andre sprogfag og til gymnasieelever. Videoen kan derfor give dig en teoretisk baggrund, men også ideer og inspiration til hvordan du laver øvelser med fokus på flersprogethed i din sprogaktivitet.

Se også Nataschas præsentation om Flersprogethed og flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen fra webinaret.

Visninger
Sproglig opmærksomhed i begynderdidaktikken - en flersproget tilgang til formfokusering i tyskundervisningen af Natascha Drachmann

Læs mere om flersprogethed og fremmedsprogsdidaktik

Har du lyst til at fordybe dig yderligere i flersprogethed og fremmedsprogsdidaktik, kan du læse:

Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen 
Daryai-Hansen, Petra (2018). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen. I:Daryai-Hansen, Petra; Gregersen, Annette Søndergaard, Jacobsen, Susanne Karen, Von Holst Pedersen, Jette, Svarstad, Lone Krogsgaard, Watson, Cathrine. Fremmedsprogsdidaktik (s. 29-44). København: Hans Reitzel.

Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale  
Holmen, A. (2019). Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen – fra problem til potentiale. I: A. Søndergaard Gregersen (red.), Sprogfag i forandring: pædagogik og praksis (3. udgave, s. 23-54). København: Samfundslitteratur.

Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag 
Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Meidell Sigsgaard, A.V. (2019). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag. Sprogforum, 68, 46-53. 

Model til planlægning af din sprogaktivitet

Efter FremMedSprog2020 vil vi gerne have mulighed for at dele jeres gode sprogaktiviteter med andre. For at formidlingen bliver så gennemskuelig som muligt, og aktiviteten kan bruges af andre efterfølgende, opfordrer vi til, at I benytter denne model, når I planlægger jeres aktivitet:

Model for tilrettelæggelse af en sprogaktivitet til FremMedSprog2020

I forbindelse med evaluering af FremMedSprog2020 vil I blive bedt om at indsende det udfyldte skema.

Idéer til sprogaktiviteter

Her kan du finde inspiration og eksempler på sprogaktiviteter fra studerende, der tidligere har deltaget i #FremMedSprog

Idéer fortrinsvis til universitetsstuderende

Murder mystery - Kathrine Storgaard Callesen (engelsk) - AAU

Gæt og grimasser på koreansk – Stine Jersild og Mathilde Dam - KU

Poesi og flersprogethed - Natasja Thorsøe (spansk/ dansk), Christian Velander (tysk/ spansk) & Anne Sofie Berg (tysk/ sprogpsykologi) - KU

Oplæg om spansk med aktiviteter – Natalia Rodriguez, Sanne Johansen (spansk) - AU

Eksempler på andre aktiviteter, som indeholder et flersprogethedsperspektiv

”The Plurilingual Mouse – A Musegchicht – Una Historia de Ratones”

Idéer fortrinsvis til studerende på læreruddannelsen

Tidligere sprogstart - eksempler fra engelsk/tysk/fransk - grundskole

List of games to play in different languages (padlet) - International profil – hold 19.10 - UCN

3 øvelser: Kærlige benævnelser, Gæt et land og Kahoot et land - Kåre Vitting, David Ipsen, Mads Sund, Jane Madsen - VIA University College

Eksempler på andre aktiviteter, som indeholder et flersprogethedsperspektiv

”Addictively tasty”

 

Digitale ressourcer - skal du bruge IT til din sprogaktivitet?

Overvej at inddrage digitale ressourcer, når I planlægger jeres sprogaktiviteter. De nedenstående værktøjer er alle designet til at skabe interaktion og kan bruges til at få respons fra klassen i forbindelse med jeres sprogaktiviteter, som samarbejdsværktøjer, som konkurrenceelementer, eller i forbindelse med en kort evaluering af jeres aktiviteter. Undersøg evt. også hvilke programmer jeres uddannelsessted har adgang til, som I med fordel kan inddrage.

Sørg for på forhånd at undersøge, hvilke digitale ressourcer der er tilgængelige på den skole/i de klasserum, hvor I skal lave jeres aktiviteter. Hvis I skal bruge særlige ressourcer til jeres aktivitet, kan kontaktpersonen på ungdomsuddannelsen hjælpe jer med at svare på, om disse er tilgængelige på skolen, og i det lokale I skal være i. Kom i god tid, så I kan teste det hele, før selve aktiviteten går i gang, og overvej evt. en plan-b (har du lavet en quiz kan du eksempelvis medbringe et print af spørgsmålene, så du kan lave quizzen, selv hvis der er udfordringer med teknikken).

Eksempler digitale ressourcer I kan bruge i jeres sprogaktivitet:

Padlet - https://da.padlet.com/

Mentimeter - https://www.mentimeter.com/

Aha-slides - https://ahaslides.com/da/

Quizlet - https://quizlet.com/

Google forms - https://www.google.com/forms/about/

Kahoot - https://kahoot.com/