Bevilgede projekter

Her kan du læse om de projekter, som NCFF støtter. Projekterne har eksemplarisk værdi, idet de kan udbredes til andre fremmedsprog og andre uddannelsesinstitutioner, og desuden bidrager de med vigtig viden om bl.a. fremmedsprogsundervisning, brobygning og udvikling af sprogstrategier. De nyeste projekter står først.


Lærerens inddragelse af elevers sprogbiografi som ressource for læring og læringslyst

Formålet med projektet er at afprøve og formidle dele af den Europæiske Sprogportfolio (den danske oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12".) som afsæt for lærerens planlægning og gennemførelse af fremmedsprogsundervisningen i et additivt perspektiv i grundskolen. Projektet undersøger, hvordan specifikke dele af sprogbiografidelen kan bidrage til, at læreren kan synliggøre elevernes sproglige repertoire og strategier, så det kan understøtte sprogtilegnelsen og medvirke til læringslyst hos de elever, der er begyndt at lære tysk eller fransk.

Nøgleord: flersprogethed, interkulturalitet, tysk, fransk,

Bevilget til Københavns Professionshøjskole, CFU v. Christina Hellensberg og Daniéle Eychenne

Brobygning i fransk og tysk mellem gymnasium og grundskole

Projekter har til formål at udvikle et brobygningsforløb med fokus på samarbejde mellem to forskellige elevgrupper. Ved at de to elevgrupper arbejder med de samme tekster og opgaver, kan eleverne få oplevelsen af, hvad fremmedsprogsundervisning kan føre til: De yngste kan se, hvor langt man kan nå ved et længere fremmedssprogforløb, og de ældste kan se, hvor langt de selv er kommet ift. grundskoleeleverne.

Nøgleord: brobygning, tysk, fransk

Bevilget til Kalundborg Gymnasium v. Finn Skouenborg

Sprog i Science

Sprog i Science er et tværfagligt projekt, der er bygget op omkring samarbejde imellem sprog- og sciencefag på gymnasiet. Projektet inddrager som ekstern aktør læringscentret LIFE (Novo Nordisk Fonden) og er inspireret af deres særlige læringspakker. Det gældende narrativ omkring fremmedsprog ændres ved, at de unge introduceres til sprogs relevans og mangfoldige anvendelsespotentiale. Projektet kan bane vej for flere samarbejder imellem sprogog sciencefag heriblandt permanente flerfaglige forløb i gymnasieskolen baseret på CLIL-tænkning samt for oprettelse af studieretninger med sprog- og sciencefag på forsøgsbasis.

Nøgleord: brobygning, sprog som tillægskompetence, karrierelæring, CLIL, interkulturalitet

Bevilget til Nærum Gymnasium v. Anna Scharling Brun

Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - medarbejderfokus

Parallelt med projektet "Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - virksomhedfokus" afdækker dette projekt de gevinster sproglige tillægskompetencer repræsenterer for medarbejdere. Dermed vil man kunne skabe en pull- og en push-effekt på efterspørgslen af solide sproglige tillægskompetencer samt opnå den fulde effekt af en sproglig pull-/push-strategi. . 

Nøgleord: tillægskompetencer, erhverv
Bevilget til Jytte Lyngvig, Københavns Universitet

Deltag i undersøgelse ved at besvare dette spørgeskema (det tager 8-10 minutter).

Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - virksomhedsfokus

Solide sproglige tillægskompetencer repræsenterer en økonomisk gevinst for både medarbejdere og virksomheder, men den har hverken status eller anerkendt synlighed hos de forskellige parter. Ved at afdække disse gevinster vil man kunne skabe en pull- og en push-effekt på efterspørgslen af solide sproglige tillægskompetencer. NCFF igangsætter parallelt med dette et projekt fokuseret på medarbejderne. Hermed kan det blive muligt at opnå den fulde effekt af en sproglig pull-/push-strategi.

Nøgleord: tillægskompetencer, erhverv
Bevilget til Aarhus Universitet v. Birgitte Nygaard Alexandersen  

Fremmedsproglige kompetencer i AU-studier

Projektet undersøger AU's behov for fremmedsproglige kompetencer blandt de studerende og kortlægger, hvor meget fremmedsprog bliver brugt i de AU-studier som ikke er fremmedsprogsstudier. Afdækning af behov og anvendelse sker via spørgeskemaer og interviews, hvor både studerende, undervisere og studieledere/dekaner bliver spurgt.

Nøgleord: behov for fremmedsprog, fremmedsprogskompetencer, universitet
Bevilget til Aarhus Universitet v. Susana Silvia Fernandez  

Generation Global

Projekt Generation Global er et omfangsrigt projekt, som har som formål ved hjælp af toolkits, webinarer og arrangementer at sætte spotlys på, hvilken rolle fremmedsproglige kompetencer spiller for forskellige målgrupper. Projektet er delt op i faser, hvor hver fase har fokus på en specifik målgruppe. Projektet er et internationalt Erasmus+ projekt med samarbejdspartnere fra forskellige lande: ECML Kontaktpunkt Danmark (en del af NCFF), SCILT - Scotland's National Centre for Languages og FREMMEDSPRÅKSENTERET - Nasjonalt Senter for Engelsk og Fremmedspråk i Opplæringen.

Læs mere om Generation Global.

Karrierelæring og fremmedsprogsstrategi

Projektet har til formål at etablere en sprogindsats, der undersøger, hvordan man kan motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som studieretningsfag. Udviklingsarbejdet skal danne basis for etablering af en skolestrategi, der indeholder en række indsatser, som skal stimulere elevernes viden om og interesse for at vælge fremmedsprog i større omfang end nu.

Nøgleord: lokal sprogstrategi, karrierelæring
Bevilget til Aarhus Business College, HHX v. Claus Zedlitz    

Implementering af sprogcertificering i undervisningen

Projektet implementerer sprogdiplomundervisningen i den almindelige undervisning på både erhvervsuddannelser og undervisningen på handelsgymnasiet, så så mange elever som muligt modtager sprogcertifikatundervisning og derved får mulighed for at tage prøven og kvalificere sig til det lokale erhvervsliv.

Nøgleord: sprogcertificering, tysk
Bevilget til Tønder Handelsskole v. Anette Okholm 

Udvikling af lokal sprogstrategi

Projektet arbejder med at udvikle og beskrive tre niveauer for lokale sprogstrategier med forskelligt indhold af pædagogik, didaktik, internationalt samarbejde, åben skole og arbejde med talenter i sprogfagene. De tre niveauer beskrives, så de fremadrettet kan bruges som et konkret afsæt for andre skoler, der ønsker at udvikle lokale sprogstrategier.

Nøgleord: lokal sprogstrategi, grundskole
Bevilget til Skovvangskolen v. Frank Hansen

Sprogstrategi på det naturvidenskabelige gymnasium AGS

Med projektet udvikler og implementer Alssundgymnasiet (AGS) en treårig sprogstrategi for fremmedsprog. Visionen er at AGS-elevens fremmedsprogskompetencer skal være og forstås som anvendelsesorienteret i lokale, nationale såvel som globale kontekster.     

Nøgleord: lokal sprogstrategi, gymnasium    
Bevilget til Alssundgymnasiet v. Martha Sandvad 

Sprogligt boost i tysk

Udvikling af et nyt fælles modul der samler studerende og undervisere fra VIA University College og Aarhus Universitet. Modulet skal styrke de sprogstuderendes sproglige færdigheder og sproglige selvtillid for på den måde at skabe et styrket grundlag for de studerendes videre arbejde med sprogfaget. Udbydes på sigt i både tysk og fransk.    

Nøgleord: professionshøjskole, universitet, tysk, fransk    
Bevilget til VIA University College v. Line Møller Daugaard

Sprog på langs og tværs

Samarbejde med fire grundskoler om at udvikle og videndele om god fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, med henblik på at så mange elever som muligt får lyst til og motiveres til at vælge fremmedsprog, ud over engelsk, og opnå solide sprogkompetencer. Erfaringerne herfra vil desuden blive delt med fransk og spansk på gymnasieniveau.    

Nøgleord: brobygning, netværk, motivation, tysk, fransk, spansk    
Bevilget til Odder Gymnasium v. Susanne Thomsen Jensen 

Kinesisk Interaktiv E-grammatik (KINEGRAM)

Udvikling af en interaktiv e-læringsplatform for kinesisk grammatik, der kan anvendes i begynderundervisningen i kinesisk på ungdomsuddannelser og universiteter. Udviklingen har til hensigt at styrke elevernes/studerendes læring hvad angår kinesisk grammatik generelt og i særdeleshed den funktionelle anvendelse heraf samt skabe en fælles dansksproget grammatisk referenceramme for kinesisk grammatikundervisning i Danmark.

Nøgleord: Brug af it, brobygning, kinesisk, grammatik, ungdomsuddannelser, universitet
Bevilget til Aarhus Universitet v. Mette Thunø

Sammen styrker vi sprog

Udvikling af en model, der gennem samarbejde mellem grundskole og gymnasium kan styrke sammenhængen i fransk- og tyskundervisningen og overgangen mellem de to skoleformer og herved understøtte, at flere vælger studieretninger med fransk og tysk i gymnasiet.    

Nøgleord: brobygning, grundskole, gymnasium, fransk, tysk
Bevilget til Risskov Gymnasium v. Helene Clemens Petersen 

Risskov Gymnasium inviterer d. 21. november gymnasier i og omkring Aarhus til gratis sprogseminar. Tilmeldingsfrist d. 20. september. Læs mere.

Sæt strøm til sproget

Projektet udvikler et nyt koncept til fremmedsprogsundervisning på erhvervsskoler, der benytter sig af moderne digitale læringsmetoder til at understøtte tilegnelse af fagspecifikt vokabular og bibringe elever mod på at indgå i dialog på fremmedsprog. 

Nøgleord: brug af it, erhvervsskoler
Bevilget til SOSU Randers v. René Dybdal

Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

Projektets formål er at fremme didaktisk udvikling med henblik på at kvalificere eleverne inden for fremmedsprog gennem netværk for undervisere, inspirationsoplæg og afslutningsvis en mini-konference, hvor erfaringerne formidles med henblik på spredning af viden fra konceptet.    

Nøgleord: EUD, netværk, didaktisk udvikling
Bevilget til VIA UC v. Henriette Duch

Underviser du i fremmedsprog på en erhvervsuddannelse? Så kan du hjælpe NCFF med at få mere at vide om netop dine behov for efteruddannelse m.v. Udfyld skemaet her.

Fremmedsprogsundervisning, didaktik og motivation

Projektet undersøger vilkårene for fremmedsprogsundervisning og brugen af didaktik i de nordiske lande. Projektet udvikler desuden nyt undervisningsmateriale til sprogundervisning, gerne med IT, og sigter efter at øge elevers og studerendes motivation til at lære fremmedsprog.

Nøgleord:  Didaktisk udvikling, motivation, undervisning, gymnasium, netværk    
Bevilget til Tørring Gymnasium v. Inger Lehmann 

Byg fremmedsproget op med Lego

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.
Nøgleord: brug af IT, leg, grundskole, læreruddannelse, motivation, didaktisk udvikling
Bevilget til Professionshøjskolen Absalon v. Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert

Sprogcamp på Greve Gymnasium: på sprogrejse

Sprogcamp for alle interesserede 8. og 9. klasse-elever i Greve Kommune. Temaet er "på sprogrejse", hvor eleverne snuser til to af gymnasiets fem fremmedsprog på en "rejse" på skolen.  Fokus er kulturmødet og fremmedsproget som en intuitiv, legende dør-åbner. Formålet med sprogcampen er at motivere grundskoleeleverne til at vælge gymnasiet og lære endnu mere sprog her. Vi håber at danne bro til tysk- og fransklærere på grundskolerne, som deltager i sprogcampen. I forlængelse heraf er det vores forhåbning, at et øget kommunalt samarbejde omkring sprogene på sigt kan få rådhusets øjne op for potentialet i en kommunal sprogstrategi.
Nøgleord: brobygning, interkulturalitet, motivation, stx, grundskole
Bevilget til Greve Gymnasium v. Niels Ejgil Trebbien Dybbro og Mette Brøndum

Internationalization@home

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.
Nøgleord: interkulturalitet, inddragelse af IT, HHX, internationalisering, 2. fremmedsprog
Bevilget til Niels Brock Det Internationale Gymnasium v. Joan Jürs. 

En flersprogethedsdidaktisk tilgang til kinesisk som sprogfag i gymnasiet

Projektet har til hensigt at undersøge mulighederne for at indarbejde et flersprogethedsdidaktisk perspektiv i sprogundervisningen i kinesisk for at fremme elevers tilegnelse af kinesisk og styrke deres generelle sproglige opmærksomhed og refleksion.
Nøgleord: flersprogethed, kinesisk, motivation
Bevilget til Stenhus Gymnasium v. Marnie Lai

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition: oplevede problemfelter

Projektets mål er med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ dataopsamling at afdække tyskelevers/-studerendes motivation og oplevelser af at læse fremmedsprog på forskellige uddannelsesniveauer (grundskolen, ungdomsuddannelser, læreruddannelserne, universiteterne) og at identificere oplevede problemfelter.
Nøgleord: motivation, kognition, tysk
Bevilget til Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen og koordineres af denne og Anne-Marie Fischer-Rasmussen, UCN. 

Forsvar for fremmedsprog: Argumenter og gode historier

Mange danskere har i dag svært ved at se værdien af fremmedsprog. Dette projekt har til formål at indsamle argumenter for fremmedsprogenes samfundsmæssige nytteværdi, deres positive betydning for det enkelte menneske og deres afgørende rolle i forsvaret for demokratiske grundværdier.
Nøgleord: fremmedsprogs status, argumenter for fremmedsprog, gode fortællinger om fremmedsprog 
Bevilget til Københavns Universitet v. Nils Schultz Ravneberg

Glæde ved sprog gennem styrkelse af sproglig opmærksomhed

Mange unge har en baggrund, hvor de allerede kan andre sprog end de fremmedsprog, der undervises i. Dette projekt sætter fokus på at inddrage sprog, der normalt ikke undervises i. Dermed øges den sproglige opmærksomhed, de unge bliver anerkendt og forhåbentlig motiverede til at vælge at beskæftige sig med sprog. Projektet falder i to dele: en lokal kompetencedel på Københavns Åbne Gymnasium og et sprogligt netværk i Valby gennem brobygning mellem folkeskolelærere og gymnasielærere i Valby.
Nøgleord: brobygning, overgange, AP, grundskole, stx, motivation 
Bevilget til Københavns Åbne Gymnasium v. Christine Friis Lippert

Vertikalt lærersamarbejde

Formålet med projektet er at øge det vertikale lærersamarbejde mellem grundskole- og gymnasielærere for gensidigt at kunne inspirere hinanden og få mulighed for at udvikle og afprøve konkrete metoder til at understøtte og motivere eleverne til at opnå solide sprogkompetencer i fransk, tysk og spansk med henblik på videre uddannelse og erhvervsmuligheder. Vi vil – med udgangspunkt i forskellige modeller for samarbejde på lærersiden - søge at få flere elever til at vælge sprog (på et højere niveau og flere sprog) fastholde og stimulere interessen, så eleverne får det bedst mulige udbytte af sprogundervisningen, som de kan anvende i deres videre uddannelses- og erhvervsvalg som en vigtig ekstra kompetence.
Nøgleord: brobygning, fransk, tysk, spansk, overgange, netværk
Bevilget til Virum Gymnasium v. Birgit Riedel Langvad

Junior sprogcamp

Udvikling og afvikling af en fælles årlig junior sprogcamp for grundskoleelever i Lyngby-Taarbæk kommune og Roskilde Kommune for at vise grundskoleelever betydningen af at kunne sprog og give dem en oplevelse af, at det er sjovt. Campen består af en vifte af forskellige obligatoriske og valgfri workshops og konkurrencer. Planlægningen vil ske i dialog med udskolingslærere via sprogvejledernetværk mv. samt kommunernes pædagogiske afdelinger. Sprogelever fra de deltagende gymnasier fungerer som sprogassistenter, mentorer og sproglige rollemodeller. Campen slutter af med præsentationer af små lomme-kortfilm produceret af deltagerne. Filmklippene vil kunne vises i andre sammenhænge og kunne anvendes til at øge interessen for sprog blandt andre elever.
Nøgleord: sprogcamp, brobygning, grundskole
Bevilget til Virum Gymnasium v. Hilda Blinkenberg

Kvalitetsudvikling - behovsanalyse - Fransk

Projektet vil tilvejebringe vidensgrundlag for at styrke franskundervisningen og overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin. Gennem en spørgeskemaundersøgelse afdækker projektet, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af franskundervisinngen på de respektive uddannelsesniveauer.   
Nøgleord: behovsafdækning, kvalitetsudvikling, overgange, fransk   
Bevilget til Københavns Universitet v. Lisbeth Verstraete-Hansen

Obligatoriske sprogdage for alle Herlev kommunes 8.klasse-elever - forsmag på AP

Projektet introducerer alle 8. klasselever i Herlevkommune til ideen om, at man kan tænke sprog på tværs. Kurset gennemføres af gymnasiets lærere i samarbejde med folkeskolernes fremmedsprogslærere, som samtidig knytter bånd og danner netværk igennem det konkrete arbejde med sprogdagene og opfølgningen på dem.
Nøgleord: brobygning, overgange, AP, grundskole, stx 
Bevilget til Herlev Gymnasium & HF v. Jan Vistisen

Spansk som fremmedsprog i Danmark. En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv

 

Projektet har to grundlæggende mål: at afdække behovet for at videreudvikle spanskundervisning, fx i form af uddannelse og efteruddannelse af spanskundervisere, og at afdække behovet for at styrke overgangen og samarbejdet mellem de forskellige uddannelsesniveauer i et brobygningsperspektiv. Afdækningen sker via et spørgeskema, der udsendes til spansklærere på alle uddannelsestrin.
Nøgleord: behovsanalyse, spansk, didaktisk udvikling, efteruddannelse 
Bevilget til Københavns Universitet v. Natalia Morollón Martí


Overgangen til et sprogstudium

Undersøgelse af overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, fx hvilke undervisningsformer og indhold de studerende kommer med fra sprogundervisningen på deres ungdomsuddannelse og deres motivation, forventninger til indhold, niveau, arbejdsformer og –mængde. Dette bliver sammenholdt med de oplevelser, som de studerende får i løbet af deres første studietid. 
Nøgleord: overgange, motivation, brobygning, spansk, tysk  
Bevilget til Aalborg Universitet v. Lotte Dam

Tysk ordforråd på STX

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.
Nøgleord: ordforråd, sprogtests, stx, grundskole, tysk, overgange
Bevilget til Elsebeth Bechmann    

Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

Udvikling af regionalt forankrede kurser, som anvendes til netværksarbejde, således at fransklærere i grund- og gymnasieskolen kan etablere et arbejdsprogram for brobygning, som de arbejder videre med lokalt.
Nøgleord: brobygning, overgange, fransk, netværk, efteruddannelse
Bevilget til Fransklærerforeningen v. Kirsten Kirkelund, Christine Leturgie og Ulla Pedersen

Udformning af lokal sprogstrategi på Nørre Fælled Skole

Afdækning, udvikling og beskrivelse af skolens sprogstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign. 
Nøgleord: sprogstrategi, grundskole
Bevilget til Nørre Fælled Skole, Københavns Kommunes Kompetencecenter for sprog v. Maike Raahauge og Maria Neumann Larsen    

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En behovsanalyse i faget tysk

Afdækning af hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer og i et brobygningsperspektiv med henblik på at udvikle relevante kurser.
Nøgleord: brobygning, behovsanalyse, efteruddannelse, tysk, undervisningsudvikling
Bevilget til Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen 

Eliteforløb i fransk

Udvikling og afprøvning af masterclass i fransk litteratur og sprog for talentfulde franskelever fra 2.g og 3.g.
Nøgleord: fransk, brobygning, didaktisk udvikling
Bevilget til Aarhus Katedralskole og Aarhus Universitet v. Lone Eibye Mikkelsen

Sprogdag for tysk 2.g inden for Tysk Erhvervskommunikation

Workshop, hvor eleverne skal udarbejde et blogindlæg (incl. selvfremstillet video), der henvender sig til forskellige turist-målgrupper med henblik på at reklamere for Berlin.
Nøgleord: tysk, erhvervskommunikation, didaktisk udvikling, brobygning
Bevilget til Aarhus Universitet og Langkær Gymnasium v. Jan Engberg  

Læs mere om projektet her.

Tværinstitutionel tyskdag

Invitation af tre grundskoleklasser til tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur og en kåring af den sejeste tyskklasse.
Nøgleord: brobygning, kultur, tysk, grundskole, gymnasiet, universitet
Bevilget til Aalborg Universitet, Aalborghus Gymnasium & HF, Hasseris Gymnasium & IB og Nørresundby Gymnasium & HF v. Kristine A. Hjuler    

Fremmedsprogsdage i gymnasiet

Udvikling og afprøvning af koncept for fremmedsprogsdage på gymnasiet for udskolingselever i 8. og 9. klasse.
Nøgleord: brobygning, grundskole, gymnasiet, didaktisk udvikling, tysk, fransk 
Bevilget til Aarhus Katedralskole v. Lone Eibye Mikkelsen