Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som du finder på denne side.

Her finder du også link til information om efterfølgende afrapportering og regnskab.

  
Før du går i gang med din ansøgning anbefaler vi, at du kontakter NCFF Øst eller Vest med henblik på at drøfte din projektidé.


Ansøgning

Når du vil søge støtte til et projekt, skal du udfylde NCFF's ansøgningsskema.
BEMÆRK: Når du klikker på linket ovenfor, vil du blive bedt om at indtaste din mailadresse. Når du har gjort det og trykket på ”Næste”, får du tilsendt en mail med et link, som giver dig adgang til selve ansøgningsskemaet. Du skal derefter blot følge instruktionerne på forsiden af skemaet. Husk at gemme mailen, så du kan tilgå din ansøgning igen på et senere tidspunkt.

Se ansøgningsskemaet i dets helhed. BEMÆRK: Du skal lave selve ansøgningen via linket ovenfor.

Bemærk at for ansøgninger/projekter under 200.000 kr. er der ingen ansøgningsfrist, og de behandles løbende af centerledelsen. Vi bestræber os efter at give svar på ansøgninger senest en måned efter, de er modtaget.

Ansøgninger/projekter over 200.000 kr. behandles i NCFF’s styregruppe. Der er fastsat tre årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 1. april og 1. oktober. Vi bestræber os efter at behandle ansøgningerne i styregruppen senest en måned efter ansøgningsfristen.   

NB! Grundet Corona-virussen har NCFF’s styregruppe besluttet at udskyde ansøgningsfristen for ansøgninger over 200.000 kr. fra 1. april til 1.maj 2020.


Budget

Din ansøgning skal ledsages af et budget. For at lave dette, skal du hente NCFF's budgetskema.
I budgetskemaet fremgår de foruddefinerede timelønssatser for Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde (minus overhead). Timelønssatsen for videregående uddannelser er fastsat til DKK 600,-. For ph.d.-studerende, postdoc og D-VIP er satsen DKK 350,-, og for studentermedhjælpere og studenterundervisere gælder de overenskomstfastsatte timetakster. For institutioner uden for UVM og UFM's ressortområder er timetaksten på DKK 325,-.

BEMÆRK: Den ansvarlige leder fra din organisation skal gennemse din ansøgning og derefter sende dit udfyldte budgetskema til NCFF som bekræftelse på, at organisationen står inde for ansøgningen. Budgetskemaet skal sendes til både NCFFVest@au.dk OG NCFFOst@hum.ku.dk, uanset hvilken enhed I søger ved.

BEMÆRK: Et tilsvarende skema skal benyttes til regnskab, når dit projekt er afsluttet. Husk derfor at gemme skemaet.

Projektseminar

I budgetskemaet skal du i fanen Projektseminar afsætte timer til, at den projektansvarlige deltager i et eller flere projektseminarer arrangeret af NCFF. Her præsenterer den projektansvarlige sit projekt for NCFF og for andre projekter støttet af NCFF. Formålet er at give mulighed for faglig sparring og vidensdeling projekterne imellem og med NCFF. For NCFF bidrager de halvårlige seminarer desuden til projektstyring og -opfølgning. Timerne takseres efter de i budgetskemaet angivne timelønssatser og efterreguleres i det afsluttende regnskab. Projekter af en varighed på 12 måneder og mindre skal deltage i et seminar, mens projekter, der varer mere end 12 måneder, skal deltage i  to seminarer. NCFF giver til deltagelse i seminarerne 10 timer til projekter med 6-12 måneders varighed og 20 timer til projekter af mere end 12 måneders varighed. NCFF dækker transportudgifter i forbindelse med seminarerne. Ved projekter af et vist omfang kan der ansøges om timer til mere end en projektperson til deltagelse i projektseminaret. Datoerne for projektseminarer oplyses af NCFF i forbindelse med bevillingstilsagn.

Om honorarudbetaling

Som det fremgår af såvel ansøgnings- som budgetskema, indgår NCFF i forhold til bevillinger aftaler med institutioner, som træffer aftaler med de i projektet deltagende personer. Det er derfor, vi forlanger en ledelsespåtegning ved ansøgningen. Institutionerne påtager sig det juridiske ansvar ift. arbejdets udførelse, kontraktuelle forhold, tvister osv., og institutionerne er NCFF’s sikkerhed for, at arbejdet udføres som aftalt i kontrakten.

Efter de første ansøgninger og bevillinger og den første runde med ansøgninger til behandling i styregruppen har det imidlertid vist sig nødvendigt med retningslinjer ift. personer, der kun deltager i et meget begrænset omfang i et projekt. Sådanne kan i helt særlige tilfælde og efter centerledernes udtrykkelige accept aflønnes med et honorar.

NCFF’s styregruppe har på sit møde den 29.05.2019 besluttet følgende, som er gældende pr. 05.06.2019:

  • Honorar udbetales til en timetakst på DKK 325,-. Denne timesats gælder alle honorarlønnede
  • Honorar til individer kan aldrig overstige DKK 10.000,-. per person.

Disse retningslinjer er vedtaget for at imødekomme ønsket om fleksibilitet. Det forventes, at ansøgere, der modtager honorar, selv oplyser deres arbejdsgiver om det, og at ansøgere alene søger om at honoraraflønne personer, der kun deltager i projekter i et meget begrænset omfang.


Når projektet er bevilget

Bevillings- og projektaftale

Hvis du får bevilget dit projekt, sender vi dig et bevillingstilsagn pr. e-mail sammen med en bevillings- og projektaftale, som skal underskrives af den projektansvarliges leder. Ved projekter med flere deltagende institutioner, skal hver projektdeltagers leder underskrive aftalen. Aftalen skal returneres med alle underskrifter til NCFF pr. e-mail så hurtigt som muligt. 

Hvordan bevillingen udbetales, hvem der er NCFF's projektkoordinator på projektet samt diverse vilkår for projektets gennemførsel fremgår af aftalen. 

Projektseminar

NCFF afholder to gange om året seminar for de projekter, som vi støtter. Her præsenterer den projektansvarlige sit projekt for NCFF og for andre projekter støttet af NCFF. Formålet er at give mulighed for faglig sparring og vidensdeling projekterne imellem og med NCFF. For NCFF bidrager de halvårlige seminarer desuden til projektstyring og -opfølgning. Det er obligatorisk at deltage som projektansvarlig, og NCFF betaler for deltagelse. Datoerne for seminarerne oplyses i forbindelse med bevillingstilsagn, og seminaret finder sted i Middelfart eller Odense.

NCFF's projektkoordinator

Til hvert projekt, vi bevilger, tilknytter vi en medarbejder fra NCFF som projektkoordinator, som du kan kontakte for sparring og spørgsmål under projektforløbet. 

Spørgsmål undervejs

Kontakt din projektkoordinator eller ncffost@hum.ku.dk eller ncffvest@au.dk, hvis du har spørgsmål til projektets gennemførsel.


Projektafslutning

Når dit bevilgede projekt er afsluttet, skal du gå til siden "Når dit projekt er afsluttet..."


Spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgnings- eller budgetskemaet, kan du kontakte NCFF her.