NCFF kan støtte dit projekt

Her kan du læse om, hvordan du kan søge midler fra NCFF til projekter, der fremmer og løfter fremmedsprogsområdet.

Før du går i gang med din ansøgning anbefaler vi , at du kontakter NCFF Øst eller Vest med henblik på at drøfte din projektidé.


Hvem kan søge?

 • Danske uddannelsesinstitutioner
 • Foreninger mv. med et CVR-nummer, evt. privatpersoner med et CVR-nummer

Hvad kan der søges midler til?

 • Der kan søges midler til: løn, mødeudgifter og transport.

  • Lønudgifter (frikøb)
   • For institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) gælder UVMs timelønssatser for FOU for det år, hvor ansøgningen indsendes. Der ydes ikke overhead.
   • For institutioner under Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) har NCFF fastsat en timetakst på DKK 600,- For ph.d.-studerende, postdoc og D-VIP er satsen DKK 350,-.
   • For studentermedhjælpere og studenterundervisere gælder de overenskomstfastsatte timetakster.
   • For institutioner uden for UVM og UFM's ressortområder har NCFF fastsat en timetakst på DKK 325,-
   • Personer, der kun deltager i meget begrænset omfang i et projekt, kan aflønnes via honorar. Find mere information om honorarudbetaling under "Budget" her.
   • Taksterne fremgår af budgetskemaet.  
  • Mødeudgifter (forplejning) og transport
   • Mødeudgifter dækkes i begrænset omfang med rimelige satser. Transportudgifter dækkes efter statens regler. Nødvendig kørsel i egen bil dækkes med statens lave kørselstakst.
  • Generelt
   • Generelt støtter NCFF udgifter til udvikling og afdækninger, men vi støtter ikke forskning, drift (fx kopiering af materialer, afprøvning af undervisning, som indgår som del af en uddannelse), studieture, udveksling og efter- og videreuddannelse.

Hvilke kriterier bliver ansøgningen vurderet ud fra?

NCFF kan støtte dit projekt, hvis ansøgningen lever op til centrets overordnede ansøgnings- og tildelingskriterier:

Overordnet fagligt kriterium

Projektet skal bidrage til at opfylde mindst ét af de to overordnede mål i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet:

 1. Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer udover engelsk
 2. Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne.

Udbredelses- og udviklingskriterium

Projektet skal enten have eksemplarisk værdi og/eller potentiale til at blive udbredt/udviklet til en større kreds af interessenter. Det er ikke et krav, at projektet omfatter flere niveauer, men samarbejdsprojekter af horisontal eller vertikal art inden for uddannelsessystemet vil blive prioriteret, ligesom samarbejdsprojekter med eksterne interessenter vil blive prioriteret.

Indlejringskriterium

Projektet skal i videst muligt omfang indtænke en organisatorisk forankring/indlejring af den ansøgte aktivitet, der kan fortsætte ud over projektperioden, ligesom ansøgningen bør forholde sig til evt. fortsat finansiering.


Hvornår er der ansøgningsfrist og hvordan behandles ansøgningerne?

 • For ansøgninger/projekter under 200.000 kr. er der ingen ansøgningsfrist, og de behandles løbende af centerledelsen. Vi bestræber os efter at give svar på ansøgninger senest en måned efter, de er modtaget.
 • Ansøgninger/projekter over 200.000 kr. behandles i NCFF’s styregruppe og skal indsendes til NCFF 1. oktober 2023 eller 1. februar 2024. Vi bestræber os efter at behandle ansøgningerne i styregruppen senest en måned efter ansøgningsfristen. 
 • Bemærk, at NCFF ikke bevilger midler til udviklingsprojekter efter den 1. februar 2024.

Hvordan søger man?

Når du har været i dialog med NCFF om din projektidé, skal du udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema. 
  

Find ansøgnings- og budgetskema her.


Hvad sker der, når projektet er afsluttet?

Når projektet er afsluttet, skal du indsende en afrapportering og et regnskabsskema.
  

Find afrapporterings- og regnskabsskema her.