Sådan søger du

Når du vil søge støtte til et projekt, skal du lave en ansøgning, som består af et ansøgningsskema, der udfyldes i SurveyXact, en projektbeskrivelse og et budget. Find links, skabeloner og mere information om, hvordan du søger nedenfor.

Før du går i gang med din ansøgning, anbefaler vi, at du kontakter NCFF Øst eller Vest med henblik på at drøfte din projektidé.


Ansøgningsskema og projektbeskrivelse

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes i SurveyXact, og projektbeskrivelsen udfyldes i NCFF’s skabelon, som du finder nedenfor.

I ansøgningsskemaet skal du give et kort resumé af projektet og oplyse dine egne baggrundsdata samt give oplysninger om eventuelle øvrige projektdeltagere.  

I projektbeskrivelsen skal du motivere projektet og beskrive projektets indhold og forventede resultater. 

NCFF Ansøgningsskema (SurveyXact)

Når du klikker på linket til ansøgningsskemaet i SurveyXact, vil du blive bedt om at indtaste din mailadresse. Når du har gjort det og trykket på ”Næste”, får du tilsendt en mail med et link, som giver dig adgang til selve ansøgningsskemaet. Du skal derefter blot følge instruktionerne på forsiden af skemaet. Husk at gemme mailen, så du kan tilgå din ansøgning igen på et senere tidspunkt.

Se ansøgningsskemaet i dets helhed. BEMÆRK: Du skal lave selve ansøgningen via linket ovenfor.  

NCFF Projektbeskrivelse – skabelon

Projektbeskrivelsen udfyldes bedst i Acrobat, men kan også udfyldes i andre pdf-programmer. Du kan også udfylde den i MS Word, men den skal indsendes som pdf.

BEMÆRK: Ved ansøgninger over DKK 500.000,- skal du som kontaktperson fra den projektansvarlige organisation medsende et kort cv.


Budget

Din ansøgning skal ledsages af et budget, som du skal lave i NCFF’s budgetskabelon.
NCFF's budgetskabelon

I budgetskemaet fremgår de foruddefinerede timelønssatser for Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde (minus overhead). Disse timelønssatser definerer hvad den projektansvarlige organisation får udbetalt til frikøb af den enkelte projektdeltagers timer.

Timelønssatsen for frikøb for videregående uddannelser er fastsat til DKK 600,-. For deltidsansatte på videregående uddannelser samt for ph.d.-studerende og postdoc er satsen DKK 400,-, og for studentermedhjælpere og studenterundervisere gælder de overenskomstfastsatte timetakster. For organisationer uden for UVM og UFM's ressortområder er timetaksten på DKK 325,-.

Om honorarudbetaling

Som det fremgår af såvel ansøgnings- som budgetskema, indgår NCFF i forhold til bevillinger aftaler med organisationer, som træffer aftaler med de i projektet deltagende personer. Det er derfor, vi forlanger en ledelsespåtegning ved ansøgningen. Organisationerne påtager sig det juridiske ansvar ift. arbejdets udførelse, kontraktuelle forhold, tvister osv., og organisationerne er NCFF’s sikkerhed for, at arbejdet udføres som aftalt i kontrakten.

I særlige tilfælde kan personer, der kun deltager i et projekt i et begrænset omfang, aflønnes med et honorar. Honorar udbetales til en timetakst på DKK 325,-. Denne timesats gælder alle honorarlønnede. Det forventes, at ansøgere, der modtager honorar, selv oplyser deres arbejdsgiver om det.

Bemærk desuden, at honorarer til individer aldrig kan overstige DKK 10.000,-. per person. Alle honorarer skal godkendes sammen med budgettet.

Projektseminar

I budgetskemaet skal du i fanen Projektseminar afsætte timer til, at den projektansvarlige deltager i et eller flere projektseminarer arrangeret af NCFF. Her præsenterer den projektansvarlige sit projekt for NCFF og for andre projekter støttet af NCFF. Formålet er at give mulighed for faglig sparring og vidensdeling projekterne imellem og med NCFF. For NCFF bidrager de halvårlige seminarer desuden til projektstyring og -opfølgning.

Timerne takseres efter de i budgetskemaet angivne timelønssatser og efterreguleres i det afsluttende regnskab. Projekter af en varighed på 12 måneder og derunder skal deltage i et seminar, mens projekter, der varer mere end 12 måneder, skal deltage i to seminarer. NCFF giver til deltagelse i seminarerne 10 timer til projekter med 6-12 måneders varighed og 20 timer til projekter af mere end 12 måneders varighed. NCFF dækker transportudgifter i forbindelse med seminarerne. Ved projekter af et vist omfang kan der ansøges om timer til mere end en projektperson til deltagelse i projektseminaret.


Indsend din ansøgning

Når du har afsluttet ansøgningsskemaet i SurveyXact, skal den ansvarlige leder fra din organisation gennemse din ansøgning og derefter sende din projektbeskrivelse og dit udfyldte budgetskema til NCFF som bekræftelse på, at organisationen står inde for ansøgningen.

Projektbeskrivelse og budget skal sendes til både NCFFVest@au.dk OG NCFFOst@hum.ku.dk

Selve ansøgningsskemaet sendes automatisk til os, når du afslutter det i SurveyXact.

BEMÆRK: Ved ansøgninger over DKK 500.000,- skal du som kontaktperson fra den projektansvarlige organisation medsende et kort cv.


Behandling af ansøgningen

Ansøgninger under DKK 200.00,- behandles løbende af NCFF’s centerledelse. Vi bestræber os på at give svar på ansøgning senest en måned efter, at den er modtaget. Ved afslag går NCFF’s centerledelse gerne i dialog med dig om eventuel genfremsendelse af ansøgningen. Vi begrunder både imødekommelse af ansøgning og afslag.

Ansøgninger/projekter over DKK 200.000,- behandles i NCFF’s styregruppe. Vi bestræber os på at behandle ansøgningerne i styregruppen senest halvanden måned efter ansøgningsfristen. Efter styregruppebehandlingen modtager du et svarbrev fra NCFF, som indeholder et tilsagn om bevilling, betinget bevilling eller et afslag inkl. begrundelse.

Hvis du får en betinget bevilling, stiller styregruppen en række ændringskrav, som skal imødekommes, for at projektet kan bevilliges. Du er velkommen til at kontakte NCFF’s centerledelse for spørgsmål og kommentarer.

Hvis du får et afslag, er du velkommen til at kontakte NCFF’s centerledelse med henblik på eventuel genfremsendelse af ansøgningen.


Når projektet er bevilget

Bevillings- og projektaftale

Hvis du får bevilget dit projekt, sender vi dig et bevillingstilsagn pr. e-mail sammen med en bevillings- og projektaftale, som skal underskrives af den projektansvarliges leder. Ved projekter med flere deltagende institutioner, skal hver projektdeltagers leder underskrive aftalen. Aftalen skal returneres med alle underskrifter til NCFF pr. e-mail så hurtigt som muligt.

Bemærk, at eventuel offentliggørelse af bevillingen (fx via pressemeddelelser, nyhedsbreve o.l.) skal aftales med NCFF.

NCFF's projektkoordinator

Til hvert projekt, vi bevilger, tilknytter vi en medarbejder fra NCFF som projektkoordinator, som du kan kontakte for faglig sparring og spørgsmål under projektforløbet. Det er også projektkoordinatoren, du skal kontakte, hvis der undervejs i projektet sker ændringer, som skal godkendes af NCFF. Formidling og udbredelse af projektets aktiviteter og resultater sker også i samarbejde med projektkoordinatoren.  

Formidling og udbredelse

NCFF vil gerne formidle og udbrede aktiviteter og resultater i de projekter, vi støtter, i samarbejde med projekterne.

Du skal derfor ved projektets afslutning, jf. bevillingsaftalen, i samarbejde med NCFF udarbejde et produkt, som kan formidle resultaterne af projektet og komme med praksisanbefalinger på baggrund heraf til inspiration og gavn for andre, ligesom eventuelle materialer kan formidles.

Afhængigt af projektets størrelse og natur kan der også formidles undervejs – gerne i samarbejde med NCFF. Du kan også selv undervejs og efter projektets afslutning formidle projektets aktiviteter og resultater.

NCFF’s logo skal altid anvendes ved skriftlig formidling inkl. hjemmesider og lign.

Det skal også altid fremgå, at projektet er støttet af NCFF, når du omtaler dit projekt.

Du finder NCFF’s logo her.

Projektseminar

Som projektansvarlig skal du deltage i mindst et projektseminar, som arrangeres af NCFF. Her præsenterer den projektansvarlige sit projekt for NCFF og for andre projekter støttet af NCFF. Formålet er at give mulighed for faglig sparring og vidensdeling projekterne imellem og med NCFF. For NCFF bidrager de halvårlige seminarer desuden til projektstyring og -opfølgning. Det er obligatorisk at deltage som projektansvarlig, og NCFF betaler for deltagelse.

Udbetaling af bevillingen

Bevillingen udbetales som udgangspunkt i to rater. Den første rate (85 procent af bevillingen) udbetales ved projektets start. Anden og sidste rate (de resterende 15 procent) udbetales ved projektets afslutning, når regnskab og afrapportering er godkendt. Ved større projekter kan udbetalingen af bevillingen deles op i flere rater.

Ændringer undervejs

Ændringer, der har konsekvenser for projektets udførelse og for budgettet, skal godkendes af NCFF. Det kan fx være udskiftning af projektdeltagere, opståede forsinkelser eller uforudsete hændelser eller ønsker til ændringer afledt af projektets fremdrift.

Spørgsmål undervejs

Kontakt din projektkoordinator eller ncffost@hum.ku.dk eller ncffvest@au.dk, hvis du har spørgsmål til projektets gennemførsel.