Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen

NCFF søger deltagere til projekter, der udforsker og eksperimenterer med, hvordan digitale teknologier og redskaber kan understøtte og udvikle sprogundervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. NCFF har samlet afsat 4 mio. kr. til projekter inden for de fire temaer.

Om opslaget

Formålet med projekterne er at udvikle undervisning i sprogfagene gennem inddragelse/anvendelse af teknologiers mange muligheder til at styrke elevernes interesse og motivation for fremmedsprog.

Man kan tilkendegive interesse for at indgå i projekter inden for flg. fire temaer, hvad enten man har en specifik projektidé, eller gerne vil samarbejde med andre inden for temaet.

1. Verdensborger i en digital verden

Hvordan kan online interkulturelle udvekslinger bidrage til udviklingen af eleverne som verdensborgere i en digital verden? Dvs. elever med stærke interkulturelle, digitale og fremmedsproglige kompetencer, der kan orientere sig globalt og indgå i dialog med mennesker fra andre kulturer.

Inden for dette tema søger NCFF deltagere, der vil designe, udføre og afprøve undervisningsforløb med fokus på interkulturel udveksling, dialog og samarbejde ved anvendelse af kommunikationsteknologier.

2. Digitale sprogværktøjer

Oversættelsesmaskiner, tekst-til-tale, korrekturlæsere og andre digitale sprogværktøjer er tilgængelige for alle, selv om flere af disse værktøjer ikke er tilladt til eksamen.
Hvordan og hvornår er digitale sprogværktøjer relevante for sprogfagene, og hvilke faglige og didaktiske muligheder tilbyder de i sprogundervisningen?

Inden for dette tema søger NCFF deltagere, der vil udforske de digitale sprogværktøjer som "kognitive partnere", der kan udvide elevernes sproglige bevidsthed, handle- og kommunikationsmuligheder med fremmedsprog og øge deres motivation og interesse for at arbejde med sprog.

3. Elevernes digitale interesser

Hvordan kan sprogundervisningen bruge de digitale medier og genrer, eleverne kender fra deres fritid, til at skabe motivation for at lære sprog i autentiske situationer og fællesskaber?

Børn og unge bruger i høj grad digitale medier i deres fritid, når de fx spiller “Among us”, søger viden på YouTube eller poster på Tik Tok. Kan dette udnyttes til at fremme deres motivation for fremmedsprogsundervisningen?

Inden for dette tema søger NCFF deltagere, der vil undersøge potentialet i at inddrage elevernes digitale fritidsinteresser i sprogundervisningen, fx i form af deres kendskab til spil, sociale medier, influencers, gamers og kommunikation på forskellige platforme på nettet.

4. Digitale mulighedsrum i sprogundervisningen

Digitale platforme og redskaber åbner nye rum og muligheder for læring fx for samtidighed, samarbejde og fællesskaber. Hvordan kan sprogundervisningen udnytte disse muligheder til at lave nye typer tasks, opgaver, øvelser og samarbejdsformer, der kun kan laves med brug af teknologi?

De konkrete projekter skal udforske mulighedsrummet ved at tage udgangspunkt i et eller flere af disse felter: Socialt, Mobilt, Visuelt, Storytelling og Gaming. Hvordan kan man fx arbejde med sociale aktiviteter omkring oversættelser, arbejde med tekster på visuelle platforme (fx tidslinjer og ordskyer), arbejde med mobile muligheder (fx podcast, geo-lokation, apps), arbejde med storytelling inden for grammatik, eller skrive en læst tekst om til et spil-narrativ?

 Inden for dette tema søger NCFF deltagere, der med udgangspunkt i de teknologiske muligheder går eksplorativt til de digitale mulighedsrum i sprogundervisningen.

Forventninger til deltagelse i fælles aktiviteter

Inden for hvert tema tilrettelægger NCFF fælles aktiviteter for alle deltagere. Der afholdes arrangementer med fx faglige ekspertoplæg, digitalt input, sparring, erfaringsudveksling og udviklingsworkshops med projektdeltagere fra andre institutioner. NCFF understøtter erfaringsudveksling og vidensindsamling på tværs af deltagerne og de 4 temaer.

Alle projekter forpligter sig på at deltage i fælles aktiviteter inden for det givne tema:

  1. Deltagelse i et opstartsseminar, et midtvejsseminar og et afslutningsseminar
  2. Stå til rådighed for interviews og/eller observationsstudier (med henblik på at indsamle erfaringer til det samlede temaprojekt)

Projekterne afsluttes med formidling af viden og ressourcer til kolleger og fagfæller gennem fx arrangementer, oplæg, artikler, materialer, vejledninger eller workshops.

Deltagere

NCFF søger i første omgang interessetilkendegivelser fra:

  • Et antal skoler/gymnasier, som er interesserede i at deltage mhp. kompetenceudvikling af deres lærere og kvalitetsudvikling af fremmedsprogsundervisningen
  • Undervisere/lærere der vil indgå i udforskning og afprøvning i egen undervisning i samarbejde med andre undervisere/lærere og skoler
  • Videnspersoner, som kan bidrage ind i projektet - som eksperter, deltagere og evt. ledere af projekter. Det kan være med viden inden for sprog, undervisning, teknologi, gamification, storytelling, sprogteknologi eller andre relevante områder.

Støtte

Som i andre projekter yder NCFF støtte til timeforbrug (frikøb), ligesom fx eksperthjælp, transport og mødeudgifter m.v. vil kunne finansieres. NCFF finansierer ikke forskning eller drift.

Projekter kan løbe over max 2 år.

Trin 1: Inspirationsmøder og interessetilkendegivelser

D. 17. og 23. marts afholdte NCFF inspirationsmøder online, hvor alle interesserede kunne høre mere om temaerne, lufte egne idéer og stille spørgsmål til opslaget.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i inspirationsmøderne, er du velkommen til at kontakte Annette Pedersen (annettep@hum.ku.dk) og Christian Dalsgaard (cdalsgaard@edu.au.dk) for mere information – det er stadig muligt at søge.

Efter inspirationsmøderne kan man indsende en uforpligtende interessetilkendegivelse til NCFF (senest d. 12. april) med henblik på at blive involveret i eller indgå i dialog om en endelig ansøgning.

En eventuel tilkendegivelse af interesse i at indgå i et projekt forud for ansøgning indsendes i dette skema.

Trin 2: Ansøgningsproces og deadlines

Når der aftegner sig projekter, skal disse søges hos NCFF. Ansøgningsfristen er d. 1. maj 2021. Dog kan man søge allerede 1. april, hvis man af hensyn til fx time- og fagfordeling har brug for hurtigere afklaring.

  • Ansøgningsfrist: 1. maj 2021 (eller evt. 1. april)
  • Svar på ansøgning: Kan forventes 4 uger efter ansøgningsfristen
  • Projektopstart: august/september 2021

Læs hvordan du sender din ansøgning her: https://ncff.dk/projekter/saadan-soeger-du/

Kontakt

Har du spørgsmål til NCFF fx om midler eller de praktiske forhold om ansøgningen, så kontakt NCFF i hhv. Øst (msandersen@hum.ku.dk) eller Vest (hwk@cc.au.dk).

Havde du ikke mulighed for at deltage i nogen af inspirationsmøderne eller har du brug for mere information om fx temaer eller interessetilkendegivelse, så kontakt Annette Pedersen annettep@hum.ku.dk eller Christian Dalsgaard på cdalsgaard@edu.au.dk