Hvordan understøtter jeg mine flersprogede elever? Få svaret på gratis workshop om understøttelse af flersprogethed i klasseværelset

Workshoppen Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting Multilingual Classrooms) giver dig indblik i, hvordan du kan arbejde med udvikling af elevers flersprogede kompetencer og resurser i fremmedsprogsundervisningen. Workshoppen finder sted i Aarhus d. 30.-31. marts 2020.

30.01.2020 | Anne Sofie Jakobsen

Foto: ECML

På workshoppen vil vi bl.a. fokusere på værdien af flersprogethed: Hvordan man kan gøre både lærere, elever, forældre, skoleledelse m.fl. mere bevidste om værdien af en flersproget tilgang til undervisning og specifikt hvordan flersprogethedsdidaktik kan understøtte fremmedsprogsundervisningen. Kort sagt, at alle elever har sproglige resurser, som vi med fordel kan gøre brug af i undervisningen. Alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse, er velkomne til at deltage. Workshoppen bliver afholdt på engelsk og vil bestå af en blanding af faglige oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner.

Workshoppen tilrettelægges af et ECML ekspertteam med stor international forsknings- og praksiserfaring i samarbejde med ECML Kontaktpunkt Danmark, som er en del af NCFF. Både NCFF og ECML har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sproglæring.

Læs mere om ECML projektet Supporting Multilingual Classrooms.  

Tilmelding: https://events.au.dk/ecml-multilingualclassrooms/about.html

Workshops i 2019

NCFF afholdt i  2019 via ECML tre workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR), én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og én om CLIL (Content and Language Integrated Learning). Deltagerne kom fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde var der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om CLIL sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk uddannelseskontekst bedst kan gøre brug af CLIL.    

Seminar