Hvordan kan NCFF hjælpe jer?

NCFF understøtter indsatser, der kan styrke fremmedsprogsundervisningen og har en række tilbud, som kan styrke det didaktiske og det mere strategiske arbejde med fremmedsprog. 

I er altid meget velkomne til at kontakte os for viden om og inspiration til at arbejde med fremmedsprog, og vi kommer gerne på et uforpligtende besøg og taler med jer.  

Tilhører I Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kontakt: NCFFOst@hum.ku.dk   

Tilhører I Region Midtjylland, Region Syddanmark eller Region Nordjylland, kontakt: NCFFVest@au.dk   

Læs mere om de enkelte tilbud herunder.


Støtte til etablering af fremmedsprogsnetværk

Målgruppe 

Grundskoler, ungdomsuddannelser og kommuner.  

Hvad støtter vi?

NCFF støtter etablering af netværk af fremmedsprogslærere på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser. Etableringen af netværk består af tre moduler: Et opstartsmodul, et fagdidaktisk modul samt et opsamlings- og forankringsmodul. Derefter skal netværket selv køre videre. 

 

Støtten består af rådgivning, frikøb af lærere til deres deltagelse i de tre moduler (10 timer pr. deltager) og frikøb af en tovholder for netværket (10 timer) samt en inspirationsdag under det fagdidaktisk modul faciliteret af NCFF. NCFF kan også hjælpe med faciliteringen af opstartsmodulet, hvis det ønskes.  

Opstartsmodulet består af et 2-timers møde, hvor der kan indgå ryste sammen-aktiviteter, forventningsafstemning, indføring i hinandens kontekster, lærerkognitionsøvelser, aftale om fælles kommunikationsplatform, kalenderkoordinering af forløbet m.m. Mødet skal afholdes fysisk. 

Det fagdidaktiske modul består af fire dele: 

 1. individuel forberedelse til inspirationsdagen (1 time) 
 2. en fælles inspirationsdag om et didaktisk emne med oplæg og øvelser faciliteret af NCFF samt opstart af udvikling af egne øvelser/tilpasning af øvelser til egen kontekst (3 timer) 
 3. afprøvning i egen undervisning og evaluering med eleverne 
 4. fælles møde (online eller fysisk) med erfaringsudveksling (2 timer) 

Læs mere om de emner I kan vælge under Tilbud om fagdidaktisk inspirationsdag for fremmedsprogslærere  

Opsamlings- og forankringsmodulet består af refleksion over samarbejdsformen – både den praktiske og den faglige del – samt beslutning om, hvad netværket gerne vil gå videre med og på hvilken måde. Mødet kan afholdes fysisk eller online, og der er afsat 2 timer til mødet inkl. eventuel forberedelse. 

I vælger selv, hvornår de tre moduler ligger, men de skal være afviklet inden d. 30/6 - 2025.  

Mere om det praktiske 

NCFF kan hjælpe med at facilitere indholdsdelen af opstartsmødet og står for faciliteringen af inspirationsdagen, men der skal være en tovholder for netværket, som står for dele af indholdet og for opsamlings- og forankringsmodulet samt for den praktiske del (mødeindkaldelse, m.m.). 

Vi støtter deltagelse af op til 25 lærere og med i alt 10 timer pr. lærer. Vi støtter tovholderen for netværket med yderligere 10 timer. 

Her er et priseksempel. Det er beregnet ud fra BUVM’s timelønssatser for 2023 med udgangspunkt i deltagelse af 12 folkeskolelærere, en tovholder fra folkeskolen og 6 gymnasielærere. Se ministeriets timelønssatser for 2024.

Hvordan søger I?

I søger NCFF om støtte til netværk ved at udfylde ansøgningsformularen (word) og sende den til:

Tilbud om fagdidaktisk inspirationsdag for fremmedsprogslærere

Målgruppe 

Grundskoler og ungdomsuddannelser 

Hvad tilbyder vi? 

NCFF tilbyder at facilitere en fagdidaktisk inspirationsdag for sproglærere (på tværs af sprog og klassetrin) lokalt på grundskoler og/eller ungdomsuddannelser. Formålet med den fagdidaktiske inspirationsdag er: 

 • at bidrage til at udbrede viden om centrale, nyere fremmedsprogsdidaktiske tematikker 

 • at skabe rum til debat/refleksion omkring emnet i lærergruppen og eventuelt på tværs af sprogfag og niveauer. 

 • at skabe et vidensfundament, som lærergruppen kan tage afsæt i i det fremadrettede fagdidaktiske udviklingsarbejde på skolen/skolerne.  

Omdrejningspunktet for inspirationsdagen vil være et centralt fremmedsprogsdidaktisk tema, som alle fremmedsprogslærere kan tale ind i. Skolens/skolernes lærere og ledelse er selv med til at udpege, hvilket tema de gerne vil tage afsæt i. P.t. udbyder vi inspirationsdage om: 

 • Funktionel grammatik 

 • Ordforrådstilegnelse 

 • Mundtlighed 

På dagen kobler vi viden om det fremmedsprogsdidaktiske tema med praksiseksempler fra grundskole- og gymnasialt niveau, og lærerne får rig mulighed for sammen at diskutere og reflektere over temaet og komme med forslag til, hvordan det lokalt kan omsættes til praksis. 

Den fagdidaktiske inspirationsdag kan danne afsæt for kompetenceudvikling og for eksempel samproduktion af materialer og praksiseksempler i sprogfaggrupper eller på tværs af sprogfaggrupper.    

Det praktiske 

Den fagdidaktiske inspirationsdag er gratis, men skolerne skal selv finansiere de timer, som lærerne bruger på dagen. I skal afsætte ca. 3-4 timer til dagen samt 1 time til forberedelse pr. deltager. 

For mere information eller ønske om en fagdidaktisk inspirationsdag kontakt: 

Facilitering af igangsættelse af fællessproglige læringsfællesskaber

Målgruppe

Grundskoler og ungdomsuddannelser

Hvad tilbyder vi? 

NCFF hjælper med etableringen af et læringsfællesskab for alle skolens fremmedsprogslærere. Et læringsfællesskab er med til at sikre en kultur og en struktur, der muliggør samarbejde på tværs af sprog og årgange – et samarbejde, der kan styrke elevernes oplevelse af sammenhæng og progression i sprogfagene. 

I læringsfællesskabet mødes lærerne for i fællesskab at udvikle nye aktiviteter og forløb med afsæt i centrale fremmedsprogsdidaktiske emner. Herigennem skabes en øget bevidsthed om egen og andres praksis. 

En struktur for et læringsfællesskab kan se sådan her ud:

 

Fokus kan fx bestå af: 

 • Et fremmedsprogsdidaktisk kursus – her kan I fx benytte vores gratis tilbud om en fagdidaktisk inspirationsdag 

 • Materiale om fremmedsprogsdidaktiske emner. Her kan I fx bruge en af NCFF’s pixier om henholdsvis flersproglighed, ordforråd, mundtlighed, funktionel grammatik og interkulturel kommunikativ kompetence. 

 • Data fra egen organisation og fra NCFF 

Læs mere om fællessproglige læringsfællesskaber.

Det praktiske 

NCFF rådgiver om, hvordan et fællessprogligt læringsfællesskab kan igangsættes. NCFF kan også medvirke i det første møde. Vi følger op på det første møde med ledelsen og en eventuel tovholder og kan herefter bruges som løbende sparringspartner, hvis I ønsker dette. 

Tilbuddet fra NCFF er gratis, men skolerne skal selv finansiere de timer, som lærerne bruger på det fællessproglige læringsfællesskab. 

For mere information eller ønske om facilitering af igangsættelse af fællessproglige læringsfællesskaber kontakt: 

Strategistarthjælp til kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner

Målgruppe 

Skoleledere i samarbejde med fremmedsprogslærere i grundskoler, ledere og fremmedsprogslærere på ungdomsuddannelser samt ledere og konsulenter i kommuner og regioner. 

Hvad tilbyder vi? 

NCFF tilbyder rådgivning om strategisk arbejde med fremmedsprog. Det kan være rådgivning i en opstartsfase eller i arbejdet med revurdering eller forankring af en eksisterende strategisk indsats. 

Vi kan her bidrage med viden fra vores undersøgelser og fra relevante projekter og give jer et samlet blik på hele uddannelsessystemet samt dele erfaringer fra andre strategiske indsatser. 

Det kunne f.eks. være, at I gerne ville arbejde med et eller flere af følgende spørgsmål: 

 • Hvordan sætter vi fokus på fremmedsprog?
 • Hvordan taler arbejdet med fremmedsprog sammen med vores øvrige strategi?
 • Hvordan får vi flere elever til at vælge sprog til?
 • Hvordan får vi eleverne til at trives bedre i fremmedsprogsundervisningen?
 • Hvordan skaber vi gode overgange for vores elever? 
 • Hvordan skaber vi bedre rammer for fremmedsprogsundervisning?
 • Hvordan styrker vi samarbejdet mellem sprogfagene og skolens øvrige fag?
 • Hvordan styrker vi samarbejdet mellem skoler og mellem forskellige uddannelsesniveauer? 

Det praktiske 

Rådgivningen fra NCFF er gratis, men uddannelsesinstitutionen/kommunen/regionen skal selv finansiere de timer, som de bruger. 

For mere information eller ønske om strategistarthjælp kontakt: 

Et nationalt netværk af resursepersoner

NCFF har i marts 2024 opstartet et nationalt netværk for resursepersoner i sprogfagene: sproglærere, sprogfagsvejledere, engelskvejledere, ledere, konsulenter og koordinatorer, der har særligt fokus på fremmedsprog på grundskoleområdet og i ungdomsuddannelserne. Det er tanken, at netværket vil fungere som et forum for erfaringsudveksling og videndeling kommunerne imellem og vil kunne inspirere til fælles tiltag på fremmedsprogsområdet. 

Netværkets fokus er på forankring af strategiske indsatser, som styrker fremmedsprogsundervisningen. Formålet er dels at styrke den enkelte resurseperson, dels at skabe netværk mellem resursepersoner inden for sprogfagene og dermed bygge bro mellem uddannelsesniveauerne. 

Det er gratis at deltage i netværket. Du vil som deltager i NCFF’s nationale netværk blive inviteret til 1-2 årlige netværksmøder og til NCFF’s øvrige arrangementer målrettet sproglærere.

Læs mere om netværket