Ja tak til fokus på tysk …og fransk…og spansk…og engelsk…og…

Kommentar af NCFF’s centerledere Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen på Folkeskolen.dk 4. juli 2021 om Europaudvalgets beretning over forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi.

At politikerne har fokus på vigtigheden af fremmedsprog i uddannelsessystemet og ønsker at gøre en særlig indsats for det tyske sprog, kan Det Nationale Center for Fremmedsprog - NCFF, som netop er sat i verden for at styrke fremmedsprogene på alle uddannelsestrin kun støtte op om. NCFF har ved flere lejligheder fremhævet vigtigheden af fremmedsprogskompetencer som adgang til viden, samhandel og indflydelse, individuelt såvel som nationalt.

Det er afgjort glædeligt med det øgede fokus på fremmedsprog og det særlige fokus på tysk. Der er ingen tvivl om, at efter- og videreuddannelsesmulighederne i tysk kan øges, hvilket lærerne også efterspørger (jf. NCFF’s behovsundersøgelser. Der er heller ingen tvivl om, at det vil være godt at kunne sende flere lærere og elever på udlandsophold, noget NCFF desværre ikke kan, men ved, der er behov for.

Men det er væsentligt at pointere, at det ikke kun gælder for tysk, men også for fransk, spansk og engelsk og øvrige sprog, der undervises i. NCFF arbejder som sagt for alle fremmedsprog i uddannelsessystemet. Og de supplerer hinanden: Jo flere sprog man kan, desto nemmere bliver det at lære nye sprog, og desto bedre er man stillet, når man møder verden, så det vil være glædeligt, hvis det særlige fokus på tysk følges op af et tilsvarende fokus på de andre sprog i uddannelsessystemet, måske især fransk og spansk.

Hvorfor nu det? Jo, tysk er bestemt et vigtigt sprog for Danmark og danskere; det er det selvfølgelig af mange grunde: historisk, kulturelt, handelsmæssigt etc. Det ville være glædeligt, hvis det politiske fokus på tysk blev bredt ud til også at inkludere de øvrige fremmedsprog. For tyskfaget er krisen nemlig mindre end for andre sprogfag. Lad os for eksemplets skyld sammenligne med fransk. Tysk er allerede en meget væsentlig del af det danske uddannelsessystem, og selvom diskursen lige nu er, at det går dårligt, så er tallene ikke entydige. Over 85 % af alle folkeskoleelever afsluttede i skoleåret 19/20 folkeskolen med tysk.  Det er mange. Til sammenligning var der 10 %, der afsluttede med fransk. På STX var der i 2020 51 % af alle studenter (altså over halvdelen af alle STX-studenter), der afsluttede med tysk fortsættersprog på B-niveau. Det er faktisk en stigning på fem procentpoint inden for en femårig periode. Så det går ikke så ringe. Til sammenligning dimitterede kun 9,2 % i 2020 med fransk på fortsætter B-niveau.

Bekymringsværdigt ift. tysk er det imidlertid, at antallet af STX-elever, der afsluttede tysk på A-niveau fra 2015 til 2020 er faldet med tre procentpoint fra 8,8 % af årgangen i 2015 til 5,9 % i 2020. Det er denne udvikling, der i NCFF’s optik er bekymrende, fordi vi har brug for både bredden (og den er der som sagt allerede) og dybden, altså dem, der bliver rigtig dygtige og måske ender med at gøre tysk til en karrierevej på den ene eller anden måde, f.eks. ved at blive lærere. En Tysklandsstrategi, der også skal virke på uddannelsesområdet, er nødt til at differentiere ret tydeligt og gøre sig klart, hvad det er, vi som samfund ønsker at opnå: vil vi have rigtig mange, der kan lidt ved at tvinge alle til at have tysk, eller vil vi have både bredde og dybde?

En sådan Tysklandsstrategi kan sagtens og mest rationelt rummes inden for NCFF’s mange andre tyskrelaterede indsatser. NCFF har en lang række satsninger, projekter og indsatser inden for området. Tysk er omdrejningspunkt for en række af de udviklingsprojekter, som NCFF støtter i og på tværs af uddannelsesmiljøerne. Tysk indgår også i lokale fremmedsprogsstrategier faciliteret af NCFF og i NCFF-initiativer, som har til formål at give sproglærere den tiltrængte faglige opkvalificering, eller konkurrencer og film, som skal få gymnasieelever tunet ind på mulighederne ved at kunne sprog etc. Men satsninger, ændringer i søgemønstre og udviklinger tager tid, og vi kender endnu ikke effekterne af indsatserne. NCFF stiller sig gerne til rådighed for sparring om, hvordan der kan skrues klogt og yderligere op for tiltag målrettet tysk – uden at vi glemmer de andre fremmedsprog og så at sige risikerer at kaste barnet ud med badevandet. Danmark har brug for alle fremmedsprog.

Kommentaren ligger på Folkeskolen.dk i forbindelse med nyhedsartikel om, at et flertal i Folketingets Europaudvalg vil pålægge regeringen at udarbejde en såkaldt Tysklandsstrategi, der skal styrke det tyske sprog gennem hele uddannelsessystemet. Læs artiklen