Stor donation til kompetenceløft af fremmedsprogslærere i grundskolen

Fondsmidler giver ny fremmedsprogsvejlederuddannelse luft under vingerne på 24 skoler i fem kommuner i nyt NCFF-forankret pilotprojekt om faglig opkvalificering af sproglærere i engelsk, tysk og fransk og netværksdannelse i kommunerne og på skolerne.

Nyt koncept for kompetenceudvikling af sproglærere. Til efteråret starter ca. 30 grundskolelærere på første modul af fremmedsprogsvejlederuddannelsen. Foto: Tue Blichfeldt.

Med en bevilling på knap 4,7 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Kolding Kommune, Københavns Kommune og Aalborg Kommune i samarbejde med professionshøjskoler og universiteter nu iværksætte projektet Fremmedsprog, forandring og forankring.

Projektet er et 3-årigt pilotprojekt, som skaber et helt nyt koncept for kompetenceudvikling af fremmedsprogslærere, der har til formål at løfte fremmedsprogsundervisningen i grundskolens sprogfag engelsk, tysk og fransk med fokus på:

  • sammenhængen i og mellem fremmedsprogsfagene
  • den fagdidaktiske kultur og udviklingsarbejde på skolen
  • brugen af relevant fagdidaktisk forskning i undervisningen

I projektet, som vil blive ledet af NCFF, deltager samlet 24 skoler i de fem kommuner. På sigt er det også tanken, at fremmedsprogsvejlederuddannelsen skal udbydes til sproglærere på andre grundskoler og på de gymnasiale uddannelser med henblik på brobygning og bedre overgange mellem uddannelsesniveauerne.

- Midlerne fra A.P. Møller Fonden er et væsentlig bidrag til projektet, som gør, at ca. 30 sproglærere fra de deltagende skoler i de medansøgende kommuner allerede til efteråret kan starte på første modul af fremmedsprogsvejlederuddannelsen. Vi ved, at der er stor efterspørgsel på faglig efteruddannelse og didaktisk opkvalificering blandt grundskolelærerne, som i sidste ende vil komme eleverne til gavn, så det bliver godt at få sat dette projekt i søen. Og slutbrugerne – eleverne – er omdrejningspunktet i dette efteruddannelsesprojekt, hvor fondsmidlerne gør os ekstra glade, da NCFF ellers ikke direkte kan støtte EVU, selvom vi ved, at der er et behov, siger centerleder i NCFF i Aarhus, Hanne Wacher Kjærgaard.

Centerleder Mette Skovgaard Andersen i NCFF i København supplerer:

- Flere af NCFF’s undersøgelser viser, at der mangler strukturel, indholdsmæssig og didaktisk sammenhæng mellem fremmedsprogsfagene, hvilket må antages at påvirke det grundlæggende problem, vi står med – at stadig færre elever opnår solide fremmedsprogskompetencer, og at deres motivation for at lære sprog er dalende. Derfor ser vi også en række interessante perspektiver i, at pilotprojektet med kommunerne giver os erfaringer med dannelse af faglige netværk og fællesskaber både fremmedsprogsvejlederne imellem og efterfølgende lokalt for at sikre koordinering på tværs af sprogfagene på den enkelte skole med fremmedsprogskollegerne, som også vil blive tilbudt kortere inspirationsforløb undervejs i projektet, siger Mette Skovgaard Andersen. 

Hvad kommer til at ske?

Netop nu er de faglige kræfter, som skal udvikle fremmedsprogsvejlederuddannelsen og de fagdidaktiske kursusforløb for skolernes øvrige 287 sproglærere, ved at blive sat sammen. De kommer fra Københavns Professionshøjskole, UC SYD, Via University College, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, RUC og SDU.

Selve fremmedsprogsvejlederuddannelsen, som i pilotprojektet tilbydes 1-2 fremmedsprogslærere fra de deltagende skoler, udbydes af professionshøjskolerne, mens undervisning og materialeudvikling foregår i et samarbejde med universiteterne. Der er tale om en nyudviklet 2-årig tværsproglig PD-uddannelsesretning. Forløbet vil have et blended learning-format. Det består af tre moduler à hver 10 ECTS med opstart for projektets deltagere i oktober 2021 på modul 1, som strækker sig frem til sommeren 2022.

De enkelte modulers indhold bliver nyere fremmedsprogsdidaktik (herunder flersprogethed, ordforrådstilegnelse og funktionel grammatik), interkulturel kompetence og CLIL- Content and Language Integrated Learning (hvordan man integrerer fremmedsprogsfagene med andre fag) og faglig vejledning, hvor deltagerne opnår kompetencer i, hvordan de kan koordinere sprogområdet, vejlede, rådgive og yde sparring til deres kolleger. Der vil være aktionslærings- og vejledningsforløb tilknyttet modulerne, ligesom uddannelsen også vil have lærerkognition og it som gennemgående ramme. 

Professionshøjskolerne har forpligtet sig på at udbyde kompetenceudviklingskonceptet i minimum to år efter projektets ophør med henblik på at udbrede fremmedsprogsvejlederfunktionen til andre grundskoler og til ungdomsuddannelserne.

En fremmedsprogsvejleders rolle

Det er tanken, at fremmedsprogsvejlederne på en tilsvarende måde, som man f.eks. kender fra STEM med naturfagsvejlederne, skal fungere som tovholdere for de faglige læringsfællesskaber, der etableres i projektforløbet på skolerne, og som sparringspartner for skoleledelsen inden for fremmedsprogsområdet. De bliver dermed en krumtap i den praksisændring, som den samlede kompetenceudvikling af lærerne gerne skal resultere i.

I starten af uddannelsesforløbet etableres i pilotprojektet også kommunale netværk for fremmedsprogsvejlederne i de enkelte kommuner. Netværket skal fungere som et forum for videndeling, erfaringsudveksling og kollegial sparring og skal understøtte vejledernes arbejde lokalt på skolerne og sikre koordinering og sammenhæng i kommunens indsatser på fremmedsprogsområdet. Netværket faciliteres af den kommunale skolekonsulent, som er tilknyttet projektet i hver kommune, og vil blive understøttet fagligt af NCFF.

Begejstring og store forventninger hos projektets kommuner og skoler

I pilotprojektet får de kommunale koordinatorer således en central rolle i etableringen af netværket for de kommende fremmedsprogsvejledere på skolerne og koblingen til øvrige kommunale aktiviteter på fremmedsprogsområdet.

Som i NCFF er der også hos de medvirkende kommuner stor begejstring over, at Fremmedsprog, forandring og forankring bliver en realitet:

- I Ballerup Kommune ønsker vi et større fokus på fremmedsprog og særligt tysk, hvor vi allerede har flere initiativer i gang. Vi har netop godkendt en ny internationaliseringsstrategi, så pilotprojektet er for os en kæmpe gave, da det netop taler ind i strategien. Dets fokus på didaktisk udvikling af lærerne og det faglige løft, det giver, bidrager med ny inspirerende viden til lærerne direkte ind i undervisningen, så vores elever kan blive nysgerrige på sprog. Det giver i min optik motivation. Vores fremmedsprogslærere er dygtige, men de efterlyser kompetenceudvikling, og her giver netværk og de faglige fællesskaber også nye muligheder for videndeling og samarbejde på tværs mellem sproglærerne. Skolelederne på de fire deltagende skoler herfra klapper i hænderne. Den ledelsesopbakning er vigtig – ikke bare for projektet, men også med henblik på at styrke fremmedsprogsområdet i kommunen på den lange bane. Det giver også rekrutteringsmuligheder ift. at gøre vores grundskoler attraktive og tiltrække endnu flere dygtige lærere, siger Christina Harting, udviklingskonsulent i Center for Skoler, Institutioner og Kultur i Ballerup Kommune. 

Synspunkterne deles også af Kolding Kommune, som deltager med syv skoler:

- Vi glæder os virkelig over projektet, som er robust og velgennemtænkt, og som giver os et godt udgangspunkt og flere veje til at styrke fremmedsprogene i Kolding Kommune. Her tænker jeg særligt på det kompetenceløft, som sproglærerne får. Det kan gøre en forskel i deres undervisning og inspirere eleverne til at lære sprog og blive gode på de enkelte trin i grundskolen. For det er jo det, det hele drejer sig om. Men vi får også muligheden for at etablere et kommunalt netværk. Det har vi ikke i dag på fremmedsprogsområdet. Jeg har store forventninger til de perspektiver, de nye læringsfælleskaber giver, og til hvad fremmedsprogsvejlederfunktionen som koordinator kan gøre lokalt i samarbejdet med kollegerne på tværs af skolens sprogfag og i samspillet med kommunen og vores andre skoler. Projektet kan potentielt åbne mange døre. Også når gymnasielærerne forhåbentlig kommer med. Det kan give os et samlet blik på og forståelse af fremmedsprogene og styrke brobygningen mellem uddannelsesniveauerne i kommunen, siger Camilla Johansen, leder af Pædagogisk Center og PLC-konsulent i Kolding Kommune.

Kontakt


Hanne Wacher Kjærgaard
Centerleder | NCFF (Vest)
E-mail: hwk@cc.au.dk 
Tlf.: +45 93 52 16 16

Mette Skovgaard Andersen
Centerleder | NCFF (Øst)
E-mail: msandersen@hum.ku.dk 
Tlf.: +45 93 50 91 62