ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark. Pr. 1 januar 2019 blev ECML Kontaktpunkt Danmark officielt indlejret i Det Nationale Center for Fremmedsprog.

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF afholder flere gange om året workshops for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Læs mere om disse workshops og om ECML Kontaktpunkt Danmark på kontaktpunktets hjemmeside.


Workshop: Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting Multilingual Classrooms)

Hvordan understøtter jeg mine flersprogede elever? Få svaret på gratis workshop om understøttelse af flersprogethed i klasseværelset

Workshoppen giver dig indblik i, hvordan du kan arbejde med udvikling af elevers flersprogede kompetencer og resurser i fremmedsprogsundervisningen.

Workshoppen finder sted i Aarhus d. 31. august - 1. september 2020.  

Tilmelding: https://events.au.dk/ecml-multilingualclassrooms/about.html

Action Research Community Workshop - aktionsforskning i sprogfagene

I denne 2-dages workshop, som er rettet mod sproglærere og -undervisere fra hele uddannelsessystemet, vil deltagerne få mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidste om deres styrker og videreudvikle ikke kun deres undervisning men også deres egen læring.

Workshoppen finder sted i København d. 7.-8. december 2020.

Information om tilmelding og workshoppens indhold følger.Læs mere her.

Workshops i 2019

NCFF afholdt i  2019 via ECML tre workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR), én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og én om CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Deltagerne kom fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde var der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om CLIL sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk uddannelseskontekst bedst kan gøre brug af CLIL.