ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark, som siden oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har været en del af centret.

Der er nedsat en ECML-inspirationsgruppe, der bidrager med ideer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark inden for rammerne af NCFF.

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF afholder flere gange om året workshops for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Lær mere om disse workshops og om ECML Kontaktpunkt Danmark på kontaktpunktets hjemmeside.


Workshops i 2019

NCFF afholdt i  2019 via ECML tre workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR), én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og én om CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Deltagerne kom fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde var der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om CLIL sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk uddannelseskontekst bedst kan gøre brug af CLIL.