ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark. Siden januar 2019 har ECML Kontaktpunkt Danmark officielt været indlejret i Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark og ECML's aktiviteter.  

Workshops for sproglærere

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF afholder flere gange om året workshops for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Workshops i 2021

Hvordan understøtter vi sprogfagene i skolen fagligt og ledelsesmæssigt?
11.-12. november 2021

2-dages ECML-workshop om lokale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet målrettet lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen

2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere
17.-18. juni 2021

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.  

Læs mere om workshoppen

Workshops i 2020

NCFF afholdt i efteråret 2020 to 2-dages workshops via ECML: 

Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting Multilingual Classrooms)

Workshoppen satte fokus på, hvordan du som underviser understøtter dine flersprogede elever og arbejder med udvikling af elevers flersprogede kompetencer og resurser i fremmedsprogsundervisningen.

Aktionsforskning i sprogfagene (Action Research Community Workshop)

Worskhoppen var rettet mod sproglærere og -undervisere fra hele uddannelsessystemet, Her fik deltagerne mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidste om deres styrker og videreudvikle ikke kun deres undervisning, men også deres egen læring.

Workshops i 2019

NCFF afholdt i  2019 via ECML tre workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR), én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og én om CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Deltagerne kom fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde var der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om CLIL sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk uddannelseskontekst bedst kan gøre brug af CLIL.