Når dit projekt er bevilget

Bevillings- og projektaftale

Hvis du får bevilget dit projekt, sender vi dig et bevillingstilsagn pr. e-mail sammen med en bevillings- og projektaftale, som skal underskrives af den projektansvarliges leder. Ved projekter med flere deltagende institutioner, skal hver projektdeltagers leder underskrive aftalen. Aftalen skal returneres med alle underskrifter til NCFF pr. e-mail så hurtigt som muligt.

Bemærk, at eventuel offentliggørelse af bevillingen (fx via pressemeddelelser, nyhedsbreve o.l.) skal aftales med NCFF.

NCFF's projektkoordinator

Til hvert projekt, vi bevilger, tilknytter vi en medarbejder fra NCFF som projektkoordinator, som du kan kontakte for faglig sparring og spørgsmål under projektforløbet. Det er også projektkoordinatoren, du skal kontakte, hvis der undervejs i projektet sker ændringer, som skal godkendes af NCFF. Formidling og udbredelse af projektets aktiviteter og resultater sker også i samarbejde med projektkoordinatoren.  

Formidling og udbredelse

NCFF vil gerne formidle og udbrede aktiviteter og resultater i de projekter, vi støtter, i samarbejde med projekterne.

Du skal derfor ved projektets afslutning, jf. bevillingsaftalen, i samarbejde med NCFF udarbejde et produkt, som kan formidle resultaterne af projektet og komme med praksisanbefalinger på baggrund heraf til inspiration og gavn for andre, ligesom eventuelle materialer kan formidles.

Afhængigt af projektets størrelse og natur kan der også formidles undervejs – gerne i samarbejde med NCFF. Du kan også selv undervejs og efter projektets afslutning formidle projektets aktiviteter og resultater.

NCFF’s logo skal altid anvendes ved skriftlig formidling inkl. hjemmesider og lign.

Det skal også altid fremgå, at projektet er støttet af NCFF, når du omtaler dit projekt.

Du finder NCFF’s logo her.

Projektseminar

Som projektansvarlig skal du deltage i mindst et projektseminar, som arrangeres af NCFF. Her præsenterer den projektansvarlige sit projekt for NCFF og for andre projekter støttet af NCFF. Formålet er at give mulighed for faglig sparring og vidensdeling projekterne imellem og med NCFF. For NCFF bidrager de halvårlige seminarer desuden til projektstyring og -opfølgning. Det er obligatorisk at deltage som projektansvarlig, og NCFF betaler for deltagelse.

Udbetaling af bevillingen

Bevillingen udbetales som udgangspunkt i to rater. Den første rate (85 procent af bevillingen) udbetales ved projektets start. Anden og sidste rate (de resterende 15 procent) udbetales ved projektets afslutning, når regnskab og afrapportering er godkendt. Ved større projekter kan udbetalingen af bevillingen deles op i flere rater.

Ændringer undervejs

Ændringer, der har konsekvenser for projektets udførelse og for budgettet, skal godkendes af NCFF. Det kan fx være udskiftning af projektdeltagere, opståede forsinkelser eller uforudsete hændelser eller ønsker til ændringer afledt af projektets fremdrift.

Spørgsmål undervejs

Kontakt din projektkoordinator eller ncffost@hum.ku.dk eller ncffvest@au.dk, hvis du har spørgsmål til projektets gennemførsel.