Det Europæiske Center for Moderne Sprog

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land. ECML Kontaktpunkt Danmark er en del af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark og ECML's aktiviteter.  

Workshops for sproglærere

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF afholder workshops for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Workshops i 2023

Learning environments where modern languages flourish
2.-3. november 2023 i København

Hvordan understøtter vi sprogfagene i skolen fagligt og ledelsesmæssigt?

Deltag i 2-dages gratis ECML-workshop med fokus på sprogstrategisk arbejde, som lokalt bidrager til at skabe stærke sprogfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Workshoppen faciliteres af to internationale eksperter. 

Læs mere om workshoppen

Workshops i 2022

Aktionsforskning i sprogfagene – Styrk egen praksis og dine elevers sprogtilegnelse
7. - 8. september 2022

I denne 2-dages ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning. Forud for workshoppen mødes deltagerne virtuelt d. 22. august, hvor to eksperter giver en online introduktion til aktionsforskning og til ARC-projektet, som har rammesat aktionsforskning som en måde for sproglærere at igangsætte forandringer og forbedringer i deres undervisning på række forskellige måder.

Læs mere om workshoppen

Workshops i 2021

NCFF afholdt i efteråret 2021 to 2-dages workshops via ECML: 

Hvordan understøtter vi sprogfagene i skolen fagligt og ledelsesmæssigt?
Workshoppen fandt sted d. 11.-12. november 2021

Workshoppen satte over to dage fokus på lokale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet målrettet lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Deltagerne arbejdede i den forbindelse med konkrete, skræddersyede projekter, der kan understøtte lokale og kommunale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet.

2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere
Workshoppen fandt sted d. 17.-18. juni 2021

På denne to-dages workshop om CEFR for sproglærere fik deltagerne inspiration til, hvordan de kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer i undervisningen på de gymnasiale uddannelser. 

Workshops i 2020

NCFF afholdt i efteråret 2020 to 2-dages workshops via ECML: 

Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting Multilingual Classrooms)

Workshoppen satte fokus på, hvordan du som underviser understøtter dine flersprogede elever og arbejder med udvikling af elevers flersprogede kompetencer og resurser i fremmedsprogsundervisningen.

Aktionsforskning i sprogfagene (Action Research Community Workshop)

Worskhoppen var rettet mod sproglærere og -undervisere fra hele uddannelsessystemet, Her fik deltagerne mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidste om deres styrker og videreudvikle ikke kun deres undervisning, men også deres egen læring.

Workshops i 2019

NCFF afholdt i  2019 via ECML tre workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR), én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og én om CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Deltagerne kom fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde var der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om CLIL sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk uddannelseskontekst bedst kan gøre brug af CLIL.