Læringsfællesskaber

Læringsfælleskaber er faglige og fællessproglige fællesskaber, hvor skolens fremmedsprogslærere deltager på tværs af sprog og årgange. 

Formålet med disse læringsfællesskaber er styrke sammenhængen mellem sprogfagene og den fagdidaktiske kultur på skolerne og dermed elevernes oplevelse af sammenhæng og progression i sprogfagene. Der er fokus på: 

 • Elevernes læring 

 • Reflekterende dialoger 

 • Deprivatisering af praksis 

 • Samarbejde 

 • Fælles værdier og visioner 

Læringsfællesskaberne fungerer også som et forum for udvikling af undervisningsforløb til konkret, praksisnær implementering af den viden, som lærerne tilegner sig på de fagdidaktiske forløb.

Skoleledelsen understøtter disse læringsfællesskaber i forhold til tid, struktur og logistik, mens fremmedsprogsvejlederen koordinerer og understøtter arbejdet i læringsfællesskabet med faglig sparring og rådgivning.  

I projektet deltager lærerne i 8 møder a 3 timer i læringsfællesskaberne. Læringsfællesskaberne etableres i slutningen af skoleåret 2021/2022.



Tre kommende sprogfagsvejledere taler om, hvad de får ud af at deltage i læringsfællesskaber.

Fire sproglærere i projektet fortæller om at uddanne sig til sprogfagsvejleder.


Fremmedsprogsvejleder

Det er tanken, at fremmedsprogsvejlederne fungerer som tovholdere for læringsfællesskaberne ude på skolerne og som sparringspartner for skoleledelsen inden for fremmedsprogsområdet. De bliver& dermed en krumtap i den praksisændring, som den samlede kompetenceudvikling af lærerne gerne skal resultere i.

Det faglige udbytte for de lærere, der uddannes til fremmedsprogsvejledere, er en dybdegående fagdidaktisk viden, som de skal bruge til at rådgive, vejlede og sparre med deres kollegaer og koordinere udviklingsprojekter på skolen. Konkret vil de være i stand til at: 

 • understøtte samarbejde mellem skolens fremmedsprogslærere på tværs af sprog og årgange

 • yde fagdidaktisk rådgivning af lærerne med fokus på bl.a. brug af it og styrkelse af ordforråd, mundtlighed, flersprogethed og funktionel grammatik

 • igangsætte og koordinere udviklingsprojekter i samarbejde med skolens lærere og ledelse

Vejlederne vil gennem deres deltagelse i det kommunale fremmedsprogsvejledernetværk opnå en større forståelse for deres rolle som vejleder, og de vil her også komme med input til kommunen fra praksis ude på skolerne.

Sproglærerne på skolen

Fremmedsprogslærernes rolle er at deltage aktivt i de enkelte skolers læringsfællesskaber og i de fagdidaktiske forløb og at bringe nye idéer og viden ind i klasserummet.

Det faglige udbytte for lærerne, der deltager i de fagdidaktiske forløb og læringsfællesskaber, er:

 • Ny, opdateret viden om centrale fremmedsprogsdidaktiske emner.

 • Omsætning af denne viden til egen undervisning gennem udarbejdelse af konkrete arbejdsmetoder og undervisningsforløb i læringsfællesskabet.

 • Mere viden om og større forståelse for de didaktiske og indholdsmæssige samspil mellem sprogfagene.

 • Mere samarbejde lærerne imellem på tværs af sprog og på tværs af årgange.

Endelig vil både de fagdidaktiske forløb og læringsfællesskaberne gøre lærerne i stand til at bedre at inddrage en flersproget tilgang i deres undervisning og anerkende elevernes sproglige ressourcer.

Skoleledelsen

Skoleledelsens rolle er at rammesætte og understøtte læringsfællesskabet og fremmedsprogsvejlederens arbejde. For mange skoler vil det være nyt at skulle arbejde på tværs af sprogfagene, og der vil måske skulle gøres op med både vanetænkning og ske ændringer af eksisterende samarbejdskulturer. Ledelsen har derfor til opgave at: 

 • understøtte og skabe de bedst mulige strukturelle og logistiske forudsætninger for de kommende fremmedsprogsvejlederes deltagelse i uddannelsen og deres efterfølgende virke på skolen. 

 • understøtte det faglige læringsfælleskab på skolen. 

 • udarbejde rammer og udvikle nye praksisformer for fremmedsprogsområdet på skolen. 

I projektet får skolelederne på de deltagende skoler: 

 • En styrket indsigt i fremmedsprogsfagenes indhold og udvikling på deres skole. 

 • Mere viden om, hvordan de kan understøtte fremmedsprogsområdet på deres skole. 

 • Styrket kompetence til at indgå i kommunens fremmedsprogsfaglige indsatser.