Didaktisk udvikling

Her finder du projekter, der har til formål at udvikle fremmedsprogsundervisningen inden for en række forskellige områder: CLIL, IT, blended learning, ordforråd, grammatik, karrierelæring, flersprogethed mv.


Tysk ordforråd på STX

2019-2020

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.

Nøgleord: ordforråd, sprogtests, overgange, tysk, grundskole, stx

Bevilget til DerDieDas (projektansvarlig) v. Elsebeth Bechmann 

Se materialer udarbejdet af Elsebeth Bechmann om ordforrådsundervisning og -tests

Oprør i Europa: Tværsproglig dag med historisk og kulturelt fokus

2020

Projektet udvikler en sprogdag for 1.g’ere i grundforløbet i fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og latin. Den tværfaglige sprogdags sigte er at skærpe rekrutteringen af elever, der vælger sproglige studieretninger ved at give dem en bredere forståelse for sprogfagenes kulturfaglige del. Dagens fokus er således på sammenhængen mellem sprog og kultur og samfundsforhold under temaet “Oprør i Europa”.

Nøgleord: Brobygning, CLIL, interkulturalitet, fler- og tværsproglighed

Bevilget til Paderup Gymnasium (projektansvarlig) v. Anja Amtoft Krægpøth

Fremmedsprogsundervisning, didaktik og motivation

2019-2021

Projektet undersøger vilkårene for fremmedsprogsundervisning og brugen af didaktik i de nordiske lande. Projektet udvikler desuden nyt undervisningsmateriale til sprogundervisning, gerne med IT, og sigter efter at øge elevers og studerendes motivation til at lære fremmedsprog.

Nøgleord: Didaktisk udvikling, motivation, undervisning, netværk, gymnasium    

Bevilget til Tørring Gymnasium (projektansvarlig) v. Inger Lehmann og Nordplus-projekt

Udvikling af undervisningsforløb og digitale læremidler til fremmedsprog i folkeskolen

2020

Projektets mål er i samarbejde mellem undervisere fra læreruddannelsen og folkeskolen at udvikle eksemplarisk didaktiserede læremiddler (eller supplerende materiale til eksisterende digitale læremidler) med henblik på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. I forlængelse af afprøvning og justering af materialerne skal der udvikles praksisanbefalinger, samt kriterier for didaktiske valg herunder valg af digitalt indhold med fokus på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. Disse vil være målrettet folkeskolens og læreruddannelsens fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, men kan være til inspiration for andre uddannelsesniveauer og sprog.

Nøgleord: interkulturalitet, inddragelse af it, tysk, engelsk, grundskole, professionshøjskole

Bevilget til University College Lillebælt (projektansvarlig) v. Maria Pia Pettersson, UC SYD, Næsby Skole og Lyreskovskolen

Kinesisk Interaktiv E-grammatik (KINEGRAM)

2019-2020

Udvikling af en interaktiv e-læringsplatform for kinesisk grammatik, der kan anvendes i begynderundervisningen i kinesisk på ungdomsuddannelser og universiteter. Udviklingen har til hensigt at styrke elevernes/studerendes læring hvad angår kinesisk grammatik generelt og i særdeleshed den funktionelle anvendelse heraf samt skabe en fælles dansksproget grammatisk referenceramme for kinesisk grammatikundervisning i Danmark.

Nøgleord: Brug af it, brobygning, grammatik, kinesisk, ungdomsuddannelser, universitetet

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Mette Thunø

Sæt strøm til sproget

2019-2020

Projektet udvikler et nyt koncept til fremmedsprogsundervisning på erhvervsskoler, der benytter sig af moderne digitale læringsmetoder til at understøtte tilegnelse af fagspecifik vokabular og bibringer elevers mod på at indgå i dialog på fremmedsprog. 

Nøgleord: brug af IT, erhvervsskoler

Bevilget til SOSU Randers (projektansvarlig) v. René Dybdal

Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

2019-2020

Projektets formål er at fremme didaktisk udvikling med henblik på at kvalificere eleverne inden for fremmedsprog gennem netværk for undervisere, inspirationsoplæg og afslutningsvis en mini-konference, hvor erfaringerne formidles med henblik på spredning af viden fra konceptet.    

Nøgleord: netværk, didaktisk udvikling, EUD

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Henriette Duch

Projektet afholder d. 11. maj 2020 en minikonference i Aarhus for fremmedsprogslærere på EUD. Se mere på https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/minikonference-om-udvikling-af-didaktik-i-fremmedsprog-paa-eud

Implementering af sprogcertificering i undervisningen

2019-2020

Projektet implementerer sprogdiplomundervisningen i den almindelige undervisning på både erhvervsuddannelser og undervisningen på handelsgymnasiet, så så mange elever som muligt modtager sprogcertifikatundervisning og derved får mulighed for at tage prøven og kvalificere sig til det lokale erhvervsliv.

Nøgleord: sprogcertificering, tysk

Bevilget til Tønder Handelsskole (projektansvarlig) v. Anette Okholm 

Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt

2019-2021

På folkeskolerne i Tønder Kommune har eleverne siden 2015 haft tysk på skoleskemaet allerede fra 0. kl. På Tønder Gymnasium tilbydes eleverne Deutsches Sprachdiplom 1 (A2/B1-niveau) og 2 (B2/C1-niveau), på Tønder Handelsgymnasium Deutsches Sprachdiplom Pro (A2/B1-niveau). Med andre ord satser både folkeskolerne og gymnasierne i kommunen på at fremme tysk med særlige tiltag. Med projektet "Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt" vil vi gerne udvide vores samarbejde ved at gøre det muligt for eleverne på kommunens folkeskoler at tage en såkaldt "A2-Bescheinigung", altså et sprogbevis, der fungerer som en forløber for det egentlige Sprachdiplom. Projektet er et samarbejde mellem i alt tre tysklærere på hhv. Tønder Overbygningsskole, Løgumkloster Distriktsskole og Tønder Gymnasium, men på sigt er idéen med dette pilotprojekt, at erfaringerne skal bruges til at få flere tysklærere på folkeskolerne til at arbejde med førnævnte "A2-Bescheinigung" i deres undervisning.

Nøgleord: brobygning, CEFR, tysk, grundskole, STX

Bevilget til Tønder Gymnasium (projektansvarlig) v. Randi Damstedt Atiser, Tønder Distriktsskole og Løgumkloster distriktsskole

Ordforråd som sprog-formål i fremmedsprogsundervisningen

2019-2020

Projektets fokus er ordforrådsdidaktik og -indlæring i fagene tysk, fransk og spansk, mere specifikt kollokationer, frekvens og inddragelse af digitale hjælpemidler som fx netbaserede ordbøger og enkle korpusværktøjer. En forsker skal give ny viden og input til både fremmedsprogslærerne og derigennem til deres stx-/hf-elever. Centrale formål bliver: at opnå ny viden om ordforrådsdidaktik og semantik; at udvikle/afprøve indlæringsstrategier i forhold til ordforråd med anvendelse af it-hjælpemidler; at styrke samarbejdet mellem uddannelsesniveauerne og give fremmedsprogseleverne et indtryk af, hvordan man arbejder med sprog på aftagerniveauet.

Nøgleord: Fler- eller tværsproglighed, inddragelse af IT, tysk, fransk, spansk, STX, HF, universitet

Bevilget til Århus Akademi (projektansvarlig) v. Bjørn Christensen og SDU v. Irene Simonsen

En flersprogethedsdidaktisk tilgang til kinesisk som sprogfag i gymnasiet

2019-2020

Projektet har til hensigt at undersøge mulighederne for at indarbejde et flersprogethedsdidaktisk perspektiv i sprogundervisningen i kinesisk for at fremme elevers tilegnelse af kinesisk og styrke deres generelle sproglige opmærksomhed og refleksion.

Nøgleord: flersprogethed, motivation, kinesisk

Bevilget til Stenhus Gymnasium (projektansvarlig) v. Marnie Lai

Byg fremmedsproget op med Lego

2019-2020

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.

Nøgleord: brug af IT, leg, motivation, didaktisk udvikling, grundskole, læreruddannelse

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert, Eskildstrup Skole v. Simon Leinum samt Nørre Alselv Skole v. Loa Bille

Sprog i Science

2019-2021

Sprog i Science er et tværfagligt projekt, der er bygget op omkring samarbejde imellem sprog- og sciencefag på gymnasiet. Projektet inddrager som ekstern aktør læringscentret LIFE (Novo Nordisk Fonden) og er inspireret af deres særlige læringspakker. Det gældende narrativ omkring fremmedsprog ændres ved, at de unge introduceres til sprogs relevans og mangfoldige anvendelsespotentiale. Projektet kan bane vej for flere samarbejder imellem sprogog sciencefag heriblandt permanente flerfaglige forløb i gymnasieskolen baseret på CLIL-tænkning samt for oprettelse af studieretninger med sprog- og sciencefag på forsøgsbasis.

Nøgleord: brobygning, sprog som tillægskompetence, CLIL, interkulturalitet, karrierelæring

Bevilget til Nærum Gymnasium (projektansvarlig) v. Anna Scharling Brun og Barbara Schønsted-Madsen samt LIFE - NovoNordisk v. Henrik Busch

Internationalization@home

2019-2021

I dette projekt ønsker vi at udvikle koncepter til, hvordan elevers internationale kompetencer styrkes sammen med deres 2. fremmedsprog (tysk, fransk, spansk eller kinesisk). Fremmedsprog og kulturforståelse er et væsentligt grundlag for dansk indflydelse, vækst og velstand – og i de kommende år vil efterspørgslen efter medarbejdere med høj sprogkompetence både i engelsk og andet fremmedsprog stige. Det er ofte opfattelsen, at man sagtens kan klare sig med et nogenlunde forståeligt engelsk eller andet fremmedsprog; men spørger man ude i virksomhederne, så er svaret, at sprog og kulturforståelse er en forudsætning for at få succes på det internationale marked. Formålet med dette projekt er at konkretisere, hvad det betyder at være international, herunder at udvikle en Best Practice Manual og dermed gå foran med et koncept til det at være international (internationalization@home). Det vil vi gøre ved at 1) for det første at udarbejde praksis-opgaver inden for kulturforståelse, som eleverne kan tage med sig, når de tager på studietur. 2) For det andet vil vi invitere elever fra andre europæiske skoler (elevernes 2. fremmedsprog) med ind i vores daglige undervisning. Ved at rette fokus på europæiske samarbejdsmuligheder mellem skoler, der bl.a. har registreret sig påplatformen eTwinning, vil vi arbejde målrettet med at udvide brugen og erfaringen af eTwinning i vores daglige undervisning med vedholdende dialog elev-til-elev og lærer-til-lærer.

Nøgleord: interkulturel kompetence, eTwinning, internationalisering, karrierelæring

Bevilget til Niels Brock Internationale Gymnasium v. Joan Jürs

Lærerens inddragelse af elevers sprogbiografi som resurse for læring og læringslyst

2019-2020

Formålet med projektet er at afprøve og formidle dele af den Europæiske Sprogportfolio (den danske oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12".) som afsæt for lærerens planlægning og gennemførelse af fremmedsprogsundervisningen i et additivt perspektiv i grundskolen. Projektet undersøger, hvordan specifikke dele af sprogbiografidelen kan bidrage til, at læreren kan synliggøre elevernes sproglige repertoire og strategier, så det kan understøtte sprogtilegnelsen og medvirke til læringslyst hos de elever, der er begyndt at lære tysk eller fransk.

Nøgleord: flersprogethed, interkulturalitet, tysk, fransk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole, CFU (projektansvarlig) v. Christina Hellensberg og Daniéle Eychenne, KU CIP v. Anne Holmen, Nørre Fælled Skole v. Karen Jensen, Saida Mohan og Tine Jensen, Ny Holte Skole NN, Park Allé Privatskole v. Lotte Langhans, Skolen på Duevej v. Jean-Luc Habib Sery og Tagensbo Skole v. Charlotte van Führen og Mohamed Sliai

Nos paroles – journée lyrique – Kreativ festival for fransk sprog

2019-2020

’Nos Paroles – Journée lyrique: Kreativ festival for fransk sprog’ er et projekt, der skal give franskelever inspiration til at arbejde kreativt med fransk. Initiativ-tager til projektet er Alliance Française – Fyn, der indgår i samarbejde med to gymnasier og en folkeskole. I forbindelse med projektet skal eleverne skrive tekster på fransk, som de fremfører for et publikum ved et arrangement i Ungdomshuset i Odense d. 11. marts 2020. Ved ’arbejde kreativt med fransk’ forstår vi et tekstarbejde, der i bredeste forstand leger med mulighederne i sproget og med mulighederne for at fremføre teksterne. Det kan være digte, man læser op eller synger, skriver på fortovet med farvekridt eller som en planche på væggen. Det kan også være en kombination af billeder og tekst, f.eks. en tegneserie.

Nøgleord: brobygning, motivation, fransk, grundskole, STX

Bevilget til Alliance française - Fyn (projektansvarlig) v. Helle Andersen

Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence

2020-2022

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som en tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Projektet har derfor til formål at udvikle undervisningstiltag, der kan bibringe studerende sådanne sproglige tillægskompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Udviklingen af disse undervisningstiltag baseres på en række delprojekter sammen med projektets samarbejdspartnere, hvor sprogforhold i forskellige uddannelsesinstitutioner afdækkes. På baggrund af denne afdækning udvikler projektet generiske og fleksible undervisningsmodeller, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsproglige kompetencer i uddannelsessystemet. CLIL, blended learning og digitale medier vil være centrale elementer i udarbejdelsen af disse modeller. Ud over modellerne, omfatter projektets resultater også en rapport over afdækningsarbejdet, delprojekternes evaluering samt anvendelsesvejledninger for modellerne.

Nøgleord: CLIL, sproglige tillægskompetencer, videregående uddannelser 

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Anne Holmen og Sanne Larsen, DTU, KEA, KDM, KU - Institut for Fødevare- og Resurseøkonomi, CBS, Erhvervsakademi Dania, KU - JURA, Medie- og Journalisthøjskolen, KP - Institut for pædagoguddannelsen og KP Institut for læreruddannelse