Didaktisk udvikling

Her finder du projekter, der har til formål at udvikle fremmedsprogsundervisningen inden for en række forskellige områder: CLIL, IT, blended learning, ordforråd, grammatik, karrierelæring, flersprogethed mv.


Projekter med start i 2021

Funktionel grammatik i grundskole og læreruddannelse

2021-2022

Dette projekt udvikler og afprøver undervisningsaktiviteter til grundskolens fremmedsprogsundervisning i funktionel grammatik. Projektet udvikler og formulerer principper for funktionel grammatikundervisning og modellektioner, som afprøves og efterfølgende bearbejdes og formidles. Projektet overordnede formål er altså at anvise konkrete nye veje frem for en mere funktionel og kontekstualiseret grammatikundervisning i sprogfagene i grundskolen og i læreruddannelsen - det sidste i et parallelt, selvfinansieret projekt.

Nøgleord: Funktionel grammatik, tysk, fransk, engelsk, grundskole, professionshøjskole

Bevilget til  VIA University College (projektansvarlig) v.  Mette Vedsgaard Christensen,  Skovvangskolen v.  Frank Hansen, pædagogisk leder

Udvikling af innovativ didaktik i de romanske fremmedsprog

2021-2022

Hjørring Kommune har ud over “Matematikkens Hus” to sproghuse: The English House og Das Deutsche Haus, som indgår i fremmedsprogsundervisningen for grundskoleelever. Hjørring Gymnasiums elever inddrages i forløb ved besøg som elevambassadører for fremmedsprog. Som led i den fælles fremmedsprogsindsats i lokalområdet vil Hjørring Gymnasium bidrage med at etablere “Det Romanske Hus” for at udvikle innovative undervisningsmetoder i undervisningen af de romanske fremmedsprog for såvel grundskoleeleverne i området og gymnasieeleverne

Nøgleord: Brobygning, karrierelæring, inerkulturalitet, fremmedsprogsstrategier, behov for fremmedsprog, motivation, ordforråd, fransk, spansk, latin, grundskole, STX

Bevilget til  Hjørring Gymnasium/STX og HF (projektansvarlig) v.  Rektor Elsebeth Gabel Austin

Building More Vocabulary - Building More Communicative Competence

2021-2022

Projektet Building More Vocabulary - Building More CommunicativeCompetence / Den Wortschatz erweitern - Die Kommunikationskompetenz weiterentwickeln und fördern tager afsæt i en cirkulær didaktiskdesignskabelon fra det NCFF-støttede pilotprojekt “Building Vocabulary – Building Communicative Competence”. Skabelonen bidrog til udvikling af elevernes faglige ordforråd på engelsk, men ikke tilstrækkeligt til udviklingen af elevernes genrefaglige tekstkompetencer. Derfor har dette projekt til formål: a) at videreudvikle designskabelonen med henblik på en kobling mellem på den ene side udvikling af fagligt ordforråd og på den anden side inkorporering af dette ordforråd i elevernes faglige tekstproduktion b) at afprøve den videreudviklede skabelon i flere sprogfag, inden for flere faglige felter og på flere klassetrin Derfor arbejder vi i projektet med afprøvning og implementering i både tysk og engelsk med henblik på at udvikle skabelonen både i dybden (via koblingen mellem fagligt ordforråd og genrefaglige tekstkompetencer) og i bredden (via inddragelsen af tysk og flere forskellige klassetrin). Denne generiske didaktiske skabelon vil kunne anvendes af lærere på tværs af sprogfag og klassetrin til udvikling af konkrete undervisningsdesign, der har relevans for eleverne og deres undervisningskontekst.

Nøleord: ordforråd, CLIL, interkulturalitet, inddragelse af it, tysk, engelsk, grundskole, læreruddannelse 

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon  (projektansvarlig) v. Søren Hattesen Balle & Merete Olsen, Asgård Skole v. Annie Skovly Thomsen, Avedøre Skole v. Inge Fotel Alfredsen, Tybjerg Privatskole v. Lise Østbirk Bencard, Center for Grundskoleforskning, Institut forKulturvidenskaber, Syddansk Universitet v. Line Krogager Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Pettersson, Tarup Skole v. Lotte Tingsager og Højby Friskole v. Elin Fredsted Ravn.

Anvendt funktionel grammatik i sprogundervisningen

2021-2022

Projektets målsætning er, at grundskole, gymnasieskole og læreruddannelse samarbejder om udarbejdelsen af 'best practice' principper og skabeloner, der kan give øvelser, systematikker og et metasprog til at anvende funktionel grammatik i sprogundervisningen. Projektets målgruppe er grundskolens ældste klassetrin og gymnasieelever. Projektets bidrag vil være, at denne 'best practice' kan give sproglærere en håndsrækning til at tilrettelægge undervisningen, så eleverne arbejder med sprogproduktion og sprogstruktur ud fra et funktionelt kommunikativt princip. Projektet skal vise, at den enkelte sproglærer vha. eksemplariske principper og skabeloner selv og overskueligt kan udfærdige kommunikative øvelser, re-designe eksisterende materiale eller didaktisere nyt tekstmateriale (det udvidet tekstbegreb), så der udvikles øvelser med et funktionelt sigte.

Nøleord: Funktionel grammatik, AP, stx, læreruddannelse, grundskole

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Louise Flege og Svendborg Gymnasium v. Mette Brusgaard.

Tværsproglighed i læreruddannelsen

2021-2022

Dette projekt søger at udvikle, implementere og praksisforankre den forskningsbaserede viden om tværsproglig didaktik i et udviklingsarbejde med fokus på læreruddannelsen og en tæt kobling til skolens praksis. Projektet bygger på en kaskademodel, hvor den forskningsbaserede viden først didaktiseres i en projektgruppe bestående af sprogundervisere fra alle landets professionshøjskoler, og herefter bringes ud i læreruddannelserne og siden i grundskolen. I denne proces arbejder både UC-undervisere og sproglærerstuderende aktivt med undervisningsudviklingen, og praktiserende lærere fra grundskolen inddrages herefter i evalueringen af forløbene. Projektet skaber for det første en bæredygtig forankring af tværsproglig didaktik i læreruddannelsen, og gennem udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete forløb for det andet inspirationsmaterialer af høj kvalitet til både grundskolen og læreruddannelsen.

Nøleord: fler- og tværsproglighed, udvikling af sprogundervisning på læreruddannelsen, grundskole, professionshøjskole, tysk, fransk, engelsk, spansk, dansk, dansk som andetsprog

Bevilget til Syddansk Universitet v. Laila Kjærbæk, UC Lillebælt Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Petterson, Københavns Professionshøjskole v. Susanne Karen Jacobsen, UC SYD v. Camilla Franziska Hansen, Professionshøjskolen UCN v. Anne-Marie Fischer Rasmussen, VIA University College v. Line Møller Daugaard, Professionshøjskolen Absalon v. Sofia Esmann Busch, Lyreskovskolen v. Schirin Hamidah Tarko, Vonsild Skole v. Kea Kröber, Gug Skole v. Merete Johannsen, Højby Friskole v. Elin Fredsted Ravn og Skt. Klemensskolen v. Birgitte Atonsen

DM i Fagene - udvidelse af konkurrencen med mesterskab i faget tysk

2021

Formålet med dette projekt er at tydeliggøre medtagelsen af tysk i DM i Fagene gennem bl.a. promovering og deltagelse. Herunder lægger en mere overordnet opgave i at sætte fokus på anvendelsen af og nødvendigheden af at mestre sproget. Ved at gøre opmærksom på disciplinen er det forventede resultat, at mindst 1000 elever vil deltage i tysk og at alle landets lærere og elever fremover vil kunne hente gratis caseopgaver i tysk fra www.dmifagene.dk

Nøgleord: karrierelæring, inddragelse af it, tysk, grundskole

Bevilget til Danske Skoleelever (projektansvarlig) v. Tina Ravnsmed Hamborg

Motivation for fremmedsprog & FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling - et tværfagligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring

2021-2022

Det overordnede formål med dette projekt er at motivere elever i grundskolen til at lære fremmedsprog. Projektet tager afsæt i FN’s Verdensmål og de store samfundsudfordringer, der er knyttet dertil. Målet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der understøtter udskolingselevernes interesse for og deres deltagelsesmuligheder i kommunikation om disse emner. I disse forløb vil vi understøtte elevernes sproglige udvikling ved at arbejde chunks- og taskorienteret for derigennem at stilladsere elevernes kommunikationsfærdigheder i relation til samfundsspørgsmål. KP-lektorer udvikler 6 undervisningsforløb og slides til brug i engelsk, tysk og franskundervisningen, som de deltagende lærere i et aktionslæringsforløb videreudvikler, afprøver og evaluerer. Projektets outcome er eksemplariske undervisningsforløb med udvalgte autentiske tekster, undervisningsplaner og slides til undervisningsbrug. Derudover er der lærervejledninger i form af lektorproducerede screencasts til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen.

Nøgleord: interkultural kompetence, FN Verdensmål, grundskole, tysk, engelsk, fransk, sproglig stilladsering, motivation

Bevilget til Københavns Professionshøjskole (projektansvarlig) v. Lone Krogsgaard Svarstad, Sortedamsskolen v. Susanne Jacobsen og Skolen på Duevej v. Sarah Düdder

Afdækning af niveaudeling i fremmedsprogsfagene i gymnasieskolen

2021

Tilstrømningen til de danske gymnasieskoler har gennem en årrække været stigende, og dermed er elevgruppen blevet mere heterogen. Niveaudeling anvendes tilsyneladende i relativt stort omfang i fremmedsprogsfagene i gymnasieskolen, til trods for at det er en omdiskuteret fremgangsmåde til håndtering af heterogenitet. I dette projekt undersøges omfanget af niveaudeling inden for og på tværs af klasser, udformningen og evalueringen heraf og i tilfælde af, at fremmedsprogslærerne har valgt at stoppe arbejdet, efterspørges en begrundelse herfor. Målet er således på den ene side at finde ud af, hvor udbredt niveaudelingen er, og på den anden side at opnå kendskab til karakteren heraf, for med udgangspunkt i disse praktiske erfaringer og viden fra litteraturen at kunne udarbejde nogle anbefalinger til hhv. fremmedsprogslærere og skoleledere. Metodisk besvares spørgsmålene vha. et spørgeskema, som sendes ud til fremmedsprogslærerne i den danske gymnasieskole.

Nøgleord: Niveaudeling, tysk, fransk, engelsk, spansk, STX

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Astrid Mus Rasmussen

Projekter med start i 2020

FREMDitSPROG - Digitale værktøjer i gymnasiets fremmedsprogsundervisning

2020-2021

Digitale teknologier er i stigende grad integreret i vores sprogbrug samt i sprogfagenes pædagogiske praksis, men digitale kompetencer er ikke traditionelt en del af sprogfagenes DNA. Formålet med projektet er at bidrage til sproglærernes hensigtsmæssige anvendelse af it med henblik på at styrke elevernes sprogkompetencer og integrere digitale værktøjer og praksisser som naturlig del af at arbejde i og med sprogfagene. Projektet gennemføres som et aktionslæringsprojekt, hvor sproglærere fra otte gymnasier udvikler og gennemfører eksperimenterende undervisningsforløb med inddragelse af forskellige digitale værktøjer i sprogfagene. Projektet tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker sproglærernes brug af digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen på de gymnasiale uddannelser. De eksperimenterende undervisningsforløb co-designes af lærere, sprogfolk og forskere med særlig opmærksomhed på fremtidssikring og institutionel forankring. Som led i aktionslæringsforløbet indsamles erfaringer fra de gennemførte undervisningsforløb. Erfaringerne anvendes til at udvikle fremmedsprogsdidaktiske materialer og ressourcer til anvendelse hos sproglærere i hele landet ud over projektets levetid; her vil der også være fokus på, at den organisatoriske forankring på nye skoler er en reel mulighed.

Nøgleord: Inddragelse af it, engelsk, fransk, spansk og tysk, STX, HHX, HF/VUC, HTX

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Christian Dalsgaard, College 360, Handelsgymnasiet v. Bente Strange Hansen, Odder Gymnasium v.Anne Bisgaard Vase, Randers Statsskole v. Lone Andersen, Skive College - Handelsgymnasiet v. Hanne Greisen, Risskov Gymnasium v. Hans Elgaard Mogensen, Hjørring Gymnasium v.Elsebeth Gabel Austin, Århus Statsgymnasium v. Dorte Fristrup, Viby Gymnasium v. Kim Kjærgaard, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Pettersson og VIA University College v. Morten Gustenhoff

Rejsen til USA

2020-2021

Projektets formål er at skabe et interaktivt spillignende læringsmiljø, hvor eleven anvender sproget spansk i en autentisk og motiverende kontekst, for på den måde at styrke de spanskfaglige kompetencer i et sjovt og motiverede læringsunivers via en mere legende tilgang.

Nøgleord: inddragelse af it, interkulturalitet, spansk, STX, HHX, HF

Bevilget til Viby Gymnasium (projektansvarlig) v. Liv Bennike, Odder Gymnasium v. Lærke Marie Ryge og Aarhus Universitet - CUDiM v. Francesco Caviglia

Spansklærere på sprogvisit - Udvikling af spanskundervisningen i grundskolens forskellige spanskundervisningsrum

2020-2021

Spansk har gennem en årrække været udbudt som valgfag i udskolingen, både i folkeskolen og i ungdomsskolen, og i 2017 blev der iværksat en forsøgsordning med spansk som treårigt 3. fremmedsprog fra 7.-9. klasse. Desuden er alle danske kommuner forpligtet til at udbyde modersmålsundervisning i spansk til børn af spanske EU-borgere bosat i Danmark. Men udviklingen går trægt, og der er relativt få skoler, som udbyder spansk, ligesom der mangler både viden om og opmærksomhed på spansk i grundskolen. Derfor sætter vi i dette projekt i første omgang fokus på spansk i grundskolen i alle dets fremtrædelsesformer og samler spansklærere fra folkeskole, ungdomsskole og modersmålsundervisning, som går på sprogvisit hos hinanden. Herefter udvides fokus til ligeledes at omfatte spanskundervisningen i HF/STX, idet der ligeledes er behov for mere viden om spanskundervisning på tværs af uddannelsessystemet. Gennem sprogvisitterne skabes et perspektivrigt møde mellem spansklærere i forskellige kontekster - til gavn for såvel den spanskdidaktiske udvikling som for sammenhængen i spanskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet.

Nøgleord: Didaktisk udvikling, spansk, grundskole, STX, HF

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Ida Gyde, Skovvangsskolen v. Rikke Engbo Andersen, Aarhus Ungdomsskole v. Ulrik Christensen, Møllevangsskolen v. Beatriz Papaseit og Aarhus Akademi v. Lucas Ruiz

CLIL-Stifindere: Flersprogede veje til viden i gymnasiet

2020-2022

Projektet har til formål at understøtte tre typer af STX-gymnasiers behov for og udvikling af interdisciplinært CLIL-arbejde mellem fremmedsprogsfag og humanistiske, samfundsvidenskabelige og STEM-fag. Først med fransk, dernæst engelsk, italiensk, spansk og tysk. I projektet skal der sikres evidens for effekten af lokale udviklinger af CLIL undervisning, forløbsmodeller og progressionsmålinger i arbejdet med fremmedsprog. Projektet indeholder følgende elementer: forberedelses- og evalueringsseminarer om gæsteundervisning i CLIL, og i arbejdet med fremmedsprog som fagsprog, samt øvelser med afsæt i egne undervisningsforløb; løbende online sparring for deltagere og grundig dokumentation; Udvikling af ti CLIL-undervisningsforløb på 3-12 uger fordelt på tre STX-skoler over to år; Symposium for andre gymnasier, UVM, faglærerforeninger og erhvervsliv. Projektet har som målsætning at implementere CLIL-forløb på de deltagende skoler og udarbejde et katalog med forløbs- og logistikmodeller, elevøvelser, redskaber til måling af progression og opfølgning, samt en dokumentationsrapport, der skal understøtte opskalering af projektets CLIL-forløb og -modeller til andre fag og skoler. 

Se mere på projektets hjemmeside.

Nøgleord: CLIL, fransk, stx, implementering af CLIL

Bevilget til Roskilde Universitet (projektansvarlig) v. Heidi Bojsen, Espergærde Gymnasium & HF v.  Grith Fuchs Rasmussen, Tornbjerg Gymnasium v. Anne Bagger Nielsen, Nørre Gymnasium v. Christine Leturgie, Roskilde Gymnasium v.  Iben Schneider og Den Pædagogiske Afdeling ved den FranskeAmbassade (Institut Francais) v. Herminia Daeden

Læring på spil – et pilotstudie til udvikling af et interaktionsbaseret læringsspil for arbejdsmarkedsrettet andet- og fremmedsprogsundervisning

2020

Projektet udgør et samarbejde mellem sproglærere, virksomheder og forskere og har til formål at udvikle indholdet og designet af et interaktionsbaseret og arbejdsmarkedsrettet læringsspil til brug i både andet- og fremmedsprogsundervisningen. Med udgangspunkt i forskning og udvikling inden for den interaktionelle lingvistik (samtalegrammatik.dk), andetsprogslæring (language learning in the wild) og eksisterende ressourcer og studier inden for CALL-området mere generelt, vil projektet udvikle et SIE (Synthetic Immmersive Environment), som baserer sig på autentiske optagelser og interaktioner fra en bestemt arbejdskontekst, og som sikrer en motiverende, fleksibel og relevant sproglæring. Konceptet vil blive udviklet med henblik på anvendelse i, og tilpasning til, forskellige arbejdsmæssige kontekster og forskellige sprog og vil på denne måde både kunne bruges som et arbejdsrettet sproglæringsværktøj på de erhvervsrettede sproguddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Nøgleord: inddragelse af it, brobygning

Bevilget til Roskilde Universitet (projektansvarlig) v. Louise Tranekjær Rasmussen, Portaplay v. David Karpantschof, De Forenede Dampvaskerier v. Pernille Kiær og CLAVIS v. Mette Brandt

Sprogcoaching som motivation for sproglæring i gymnasiet

2020-2021

Projektet undersøger, om sprogcoaching kan skabe bedre motivation for sproglæring i gymnasiet.    Projektet udvikler og afprøver et koncept for, hvordan sprogcoaching kan skabe større motivation for sproglæring og bedre kompetencetilvækst i gymnasiet. På basis af en omfattende afprøvning af konceptet på forskellige typer gymnasier forventer vi at kunne give konkrete bud på, hvordan metoden giver en effekt i gymnasiet. Resultaterne vil vise forskellige niveauer for implementering af metoden tilpasset forskellige gymnasiers muligheder og behov.

Nøgleord: sprogcoaching, motivation

Bevilget til Studieskolen (projektansvarlig) v. Christoph Schepers, Vestegnens HF & VUC, Århus Handelsgymnasium (ABC), Nordfyns Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nørre Gymnasium, Campus Vejle, Køge Handelsskole, KVUC, Næstved Gymnasium & HF og IBC International Business College Kolding.

Masterclass for talentfulde og motiverede elever

2020-2021

Dette projekt henvender sig til elever med gode fremmedsprogskundskaber og giver dem mulighed for at kombinere deres sprog, viden og interkulturelle kompetencer med innovation og nytænkning. I projektet samarbejder gymnasiet med Plant Jammer fra Vermundsgade på Nørrebro, og eleverne skal udarbejde et særligt produkt til virksomheden. Undervejs i projektet undervises eleverne i karrierelæring, opstart af virksomhed og kulturel intelligens af sproglærere og eksterne oplægsholdere. Projektforløbet sluttes af med en reception for de deltagende elever og gæster samt uddeling af diplomer og præmier. Projektet dokumenteres med billeder og dokumentation på skolens hjemmeside og i relevante fora.

Nøgleord: karrierelæring, interkulturalitet, inddragelse af it, innovation

Bevilget til Rysensteen Gymnasium v. Dorthe Rasmussen Kjær

Building Vocabulary - BuildingCommunicative Competence – Et udviklingsprojekt om en tilgang til arbejdet med et fagligt ordforråd i skolens engelskundervisning med udgangspunkt i genrer og tværfaglighed

2020-2021

Dette projekt har til formål at styrke skoleelevers tilegnelse af fagspecifikt ordforråd med afsæt i en tværfaglig undervisning, som bidrager til udviklingen af en styrket kommunikativ kompetence på fremmedsproget. Projektets didaktiske designlægger vægt på at strække elevernes sprog fra et hverdagssprog til et fagsprog gennem arbejdet med forskellige faglige genrer i en tværfaglig sammenhæng. Der vil være et særligt fokus på ordforrådstilegnelse og udviklingen af et præcist fagligt ordforråd som forudsætning for elevernes forståelse og produktion af fagspecifikke tekster. Projektet arbejder med udviklingen af engelsk som internationalt kommunikationsmiddel (lingua franca) - altså det sproglige medium, hvorigennem den kommunikative kompetence kan udvikles.

Nøgleord: CLIL, inddragelse af IT, ordforrådstilegnelse, fagsprog

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Søren Hattesen Balle, Tybjerg Privatskole v. Lise Østbirk Bencard og Avedøre Skole v. Inge Fotel Alfredsen

Faglig kommunikation på engelsk i udskolingen

2020-2022

Formålet med projektet er at styrke skoleelever i at kommunikere om faglighed på engelsk. I projektet indgår et samarbejde mellem lærere i udskolingen og i gymnasiet om at udfordre udskolingselever sprogligt samt at styrke sammenhængskraften mellem de to uddannelsesniveauer. På baggrund af folkeskolens afgangsprøver, tilgængelige læremidler og undervisningen i engelsk, er vores hypotese, at indholdsdimensionen overvejende repræsenterer personlige hverdagsemner og -perspektiver, hvilket kalder på sprog, der er tilsvarende hverdagsagtigt. Denne praksis er problematisk, når man tager de samfunds- og uddannelsesmæssige krav, som elever forventes at kunne honorere, i betragtning. Elever får ikke mulighed for at udvikle mere avancerede sproglige resurser, som vi ser som en forudsætning for at kunne begå sig fagligt i uddannelse og erhvervsliv på engelsk. Med udgangspunkt i en afdækning af eksisterende praksis igangsætter projektet en indsats med udvalgte lærere for i samarbejde at etablere en praksis, der understøtter fagsproglige udvikling og brobygning mellem folkeskole- og gymnasieniveau.

Nøgleord: fagsprog, akademisk sprog, overgange mellem grundskole og gymnasium, engelsk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole (projektansvarlig) v. Susanne Jacobsen, Usserød Skole v. Kristine Langstrup og Marie-Louise Rønning og Rødovre Gymnasium v. Corinne Alice Bilancio og Anika Trumulis.

Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering

2020-2022

Projektet sigter mod at skabe rammer for et nationalt lærerkompetenceløft samt en fremtidssikring af uddannelsen af sproglærere i Danmark vedrørende sprogtestning og evaluering. Mere specifikt sætter projektet fokus på at videreudvikle sproglærernes kompetencer og styrke deres viden, praksis og selvtillid i forhold til sprogevaluering og at gøre dem bekendt med CEFR som en evalueringsramme. Denne opgave skal udføres i fire sammenkoblede faser, idet hver ny fase udføres på baggrund af resultater og produkter fra den forrige. På baggrund af en systematisk behovsanalyse udføres et praksisnært kompetenceudviklingsarbejde, som skaber grundlag for udvikling af fagligt fungerede online moduler, læremidler og efter- og videreuddannelsestilbud. Formålet med projektet er at generere differentierede workshops og online-moduler om de fundamentale principper og redskaber i sprogevaluering på tværs af de forskellige fremmedsprog og uddannelsesniveauer. Det indgår som en del af modulerne, at projektteamet udarbejder en plan for, hvordan den nye viden kan bringes i spil i hverdagen på skolerne. Derudover udvikles sprogevalueringsvejledning, instrukser og skabeloner i tæt samarbejde med sproglærere og faglige konsulenter fra KP og KU med ekspertise inden for henholdsvis engelsk, fransk og tysk. Der bliver produceret fire online-moduler, som baseres på den nyeste faglige praksis i sprogtestning og vurdering med henblik på at fastholde og implementere modulernes faglige indhold i sproglærernes fremtidige praksis.

Nøgleord: sprogevaluering og -testning, CEFR, didaktisk udvikling

Bevilget til Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed v. Slobodanka Dimova.

Oprør i Europa: Tværsproglig dag med historisk og kulturelt fokus

2020

Projektet udvikler en sprogdag for 1.g’ere i grundforløbet i fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og latin. Den tværfaglige sprogdags sigte er at skærpe rekrutteringen af elever, der vælger sproglige studieretninger ved at give dem en bredere forståelse for sprogfagenes kulturfaglige del. Dagens fokus er således på sammenhængen mellem sprog og kultur og samfundsforhold under temaet “Oprør i Europa”.

Nøgleord: Brobygning, CLIL, interkulturalitet, fler- og tværsproglighed

Bevilget til Paderup Gymnasium (projektansvarlig) v. Anja Amtoft Krægpøth

Udvikling af undervisningsforløb og digitale læremidler til fremmedsprog i folkeskolen

2020-2021

Projektets mål er i samarbejde mellem undervisere fra læreruddannelsen og folkeskolen at udvikle eksemplarisk didaktiserede læremiddler (eller supplerende materiale til eksisterende digitale læremidler) med henblik på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. I forlængelse af afprøvning og justering af materialerne skal der udvikles praksisanbefalinger, samt kriterier for didaktiske valg herunder valg af digitalt indhold med fokus på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. Disse vil være målrettet folkeskolens og læreruddannelsens fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, men kan være til inspiration for andre uddannelsesniveauer og sprog.

Nøgleord: interkulturalitet, inddragelse af it, tysk, engelsk, grundskole, professionshøjskole

Bevilget til University College Lillebælt (projektansvarlig) v. Maria Pia Pettersson, UC SYD, Næsby Skole og Lyreskovskolen

Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence

2020-2022

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som en tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Projektet har derfor til formål at udvikle undervisningstiltag, der kan bibringe studerende sådanne sproglige tillægskompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Udviklingen af disse undervisningstiltag baseres på en række delprojekter sammen med projektets samarbejdspartnere, hvor sprogforhold i forskellige uddannelsesinstitutioner afdækkes. På baggrund af denne afdækning udvikler projektet generiske og fleksible undervisningsmodeller, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsproglige kompetencer i uddannelsessystemet. CLIL, blended learning og digitale medier vil være centrale elementer i udarbejdelsen af disse modeller. Ud over modellerne, omfatter projektets resultater også en rapport over afdækningsarbejdet, delprojekternes evaluering samt anvendelsesvejledninger for modellerne. Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

Nøgleord: CLIL, sproglige tillægskompetencer, videregående uddannelser 

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Anne Holmen og Sanne Larsen, DTU, KEA, KDM, KU - Institut for Fødevare- og Resurseøkonomi, CBS, Erhvervsakademi Dania, KU - JURA, Medie- og Journalisthøjskolen, KP - Institut for pædagoguddannelsen og KP Institut for læreruddannelse

Digitale teknologier i skolens fremmedsprogsundervisning

2020-2022

Projektet Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning undersøger og udvikler brugen af teknologier i engelsk, tysk, fransk og spansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Projektet er todelt: Første del afdækker brugen af teknologier i sprogundervisningen og projektets anden del udvikler nye, innovative måder at anvende teknologien på. Projektet bidrager således med ny viden om og nytænkende fagdidaktiske perspektiver på brugen af teknologi i grundskolens undervisning.

I 2020 har projektet fået en tillægsbevilling med det formål at udvide den planlagte afdækning af brugen af digitale teknologier med en afdækning i forbindelse med skolenedlukningerne i foråret 2020 og en efterfølgende kvalitativ erfaringsindsamling fra en fokusgruppe af lærere.

Nøgleord: brug af IT, didaktisk udvikling, grundskole, tysk, fransk, spansk, engelsk

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Mette Vedsgaard Christensen

Tidlig sprogstart - fransk i 3. klasse

2020-2021

Et fagdidaktisk innovationsprojekt i franskfaget på 3. klassetrin på udvalgte grundskoler: På baggrund af praksisviden i undervisning i fransk som fremmedsprog (FLE) fra fransktalende lande ved vi, at yngre børn tilegner sig fremmedsprog med fokus på en legende tilgang til læring. De er sprogligt opmærksomme qua en lyttende, spørgende og umiddelbart afprøvende tilgang til læring. Denne praksisviden er også udviklet i en dansk kontekst i Sønderjylland i tyskfaget i et A.P. Møller projekt med start fra 0. klasse. Projektets grundtanke er at give folkeskoler, lærere, forældre og elever mulighed for at stifte bekendtskab med fransk i indskolingen, hvor eleverne er spontane og umiddelbare i deres intake af nye muligheder. Det er denne åbenhed for nye muligheder og opfattelser af fransk som et sprog, der er let at lære med afsæt i en legende tilgang, som projektet gerne vil søsætte. Projektets mål er at skabe sprogpædagogisk og innovativ udvikling af undervisning i tidlig fremmedsprogslæring, som understøtter en kontinuitet i læringen af fremmedsprog med en tættere relation mellem elevernes tilegnelse af engelsk på 1. klassetrin og 2. fremmedsprog på 3. klassetrin.

Nøgleord: tidlig sprogstart, fransk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole v. Annette Søndergaard Gregersen i samarbejde med VIA, Fransklærerforeningen, Sproglærerforeningen og Det Franske Institut

Projekter med start i 2019

Fremmedsprogsundervisning, didaktik og motivation

2019-2021

Projektet undersøger vilkårene for fremmedsprogsundervisning og brugen af didaktik i de nordiske lande. Projektet udvikler desuden nyt undervisningsmateriale til sprogundervisning, gerne med IT, og sigter efter at øge elevers og studerendes motivation til at lære fremmedsprog.

Nøgleord: Didaktisk udvikling, motivation, undervisning, netværk, gymnasium    

Bevilget til Tørring Gymnasium (projektansvarlig) v. Inger Lehmann og Nordplus-projekt

Tysk ordforråd på STX

2019-2020

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.

Nøgleord: ordforråd, sprogtests, overgange, tysk, grundskole, stx

Bevilget til DerDieDas (projektansvarlig) v. Elsebeth Bechmann 

Se materialer udarbejdet af Elsebeth Bechmann om ordforrådsundervisning og -tests

Kinesisk Interaktiv E-grammatik (KINEGRAM)

2019-2021

Udvikling af en interaktiv e-læringsplatform for kinesisk grammatik, der kan anvendes i begynderundervisningen i kinesisk på ungdomsuddannelser og universiteter. Udviklingen har til hensigt at styrke elevernes/studerendes læring hvad angår kinesisk grammatik generelt og i særdeleshed den funktionelle anvendelse heraf samt skabe en fælles dansksproget grammatisk referenceramme for kinesisk grammatikundervisning i Danmark.

Nøgleord: Brug af it, brobygning, grammatik, kinesisk, ungdomsuddannelser, universitetet

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Mette Thunø

Sæt strøm til sproget

2019-2020

Projektet udvikler et nyt koncept til fremmedsprogsundervisning på erhvervsskoler, der benytter sig af moderne digitale læringsmetoder til at understøtte tilegnelse af fagspecifik vokabular og bibringer elevers mod på at indgå i dialog på fremmedsprog. 

Nøgleord: brug af IT, erhvervsskoler

Bevilget til SOSU Randers (projektansvarlig) v. René Dybdal

Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

2019-2020

Projektets formål er at fremme didaktisk udvikling med henblik på at kvalificere eleverne inden for fremmedsprog gennem netværk for undervisere, inspirationsoplæg og afslutningsvis en mini-konference, hvor erfaringerne formidles med henblik på spredning af viden fra konceptet.    

Nøgleord: netværk, didaktisk udvikling, EUD

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Henriette Duch

Projektet afholder d. 11. maj 2020 en minikonference i Aarhus for fremmedsprogslærere på EUD. Se mere på https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/minikonference-om-udvikling-af-didaktik-i-fremmedsprog-paa-eud

Implementering af sprogcertificering i undervisningen

2019-2020

Projektet implementerer sprogdiplomundervisningen i den almindelige undervisning på både erhvervsuddannelser og undervisningen på handelsgymnasiet, så så mange elever som muligt modtager sprogcertifikatundervisning og derved får mulighed for at tage prøven og kvalificere sig til det lokale erhvervsliv.

Nøgleord: sprogcertificering, tysk

Bevilget til Tønder Handelsskole (projektansvarlig) v. Anette Okholm 

Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt

2019-2021

På folkeskolerne i Tønder Kommune har eleverne siden 2015 haft tysk på skoleskemaet allerede fra 0. kl. På Tønder Gymnasium tilbydes eleverne Deutsches Sprachdiplom 1 (A2/B1-niveau) og 2 (B2/C1-niveau), på Tønder Handelsgymnasium Deutsches Sprachdiplom Pro (A2/B1-niveau). Med andre ord satser både folkeskolerne og gymnasierne i kommunen på at fremme tysk med særlige tiltag. Med projektet "Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt" vil vi gerne udvide vores samarbejde ved at gøre det muligt for eleverne på kommunens folkeskoler at tage en såkaldt "A2-Bescheinigung", altså et sprogbevis, der fungerer som en forløber for det egentlige Sprachdiplom. Projektet er et samarbejde mellem i alt tre tysklærere på hhv. Tønder Overbygningsskole, Løgumkloster Distriktsskole og Tønder Gymnasium, men på sigt er idéen med dette pilotprojekt, at erfaringerne skal bruges til at få flere tysklærere på folkeskolerne til at arbejde med førnævnte "A2-Bescheinigung" i deres undervisning.

Nøgleord: brobygning, CEFR, tysk, grundskole, STX

Bevilget til Tønder Gymnasium (projektansvarlig) v. Randi Damstedt Atiser, Tønder Distriktsskole og Løgumkloster distriktsskole

Ordforråd som sprog-formål i fremmedsprogsundervisningen

2019-2020

Projektets fokus er ordforrådsdidaktik og -indlæring i fagene tysk, fransk og spansk, mere specifikt kollokationer, frekvens og inddragelse af digitale hjælpemidler som fx netbaserede ordbøger og enkle korpusværktøjer. En forsker skal give ny viden og input til både fremmedsprogslærerne og derigennem til deres stx-/hf-elever. Centrale formål bliver: at opnå ny viden om ordforrådsdidaktik og semantik; at udvikle/afprøve indlæringsstrategier i forhold til ordforråd med anvendelse af it-hjælpemidler; at styrke samarbejdet mellem uddannelsesniveauerne og give fremmedsprogseleverne et indtryk af, hvordan man arbejder med sprog på aftagerniveauet.

Nøgleord: Fler- eller tværsproglighed, inddragelse af IT, tysk, fransk, spansk, STX, HF, universitet

Bevilget til Århus Akademi (projektansvarlig) v. Bjørn Christensen og SDU v. Irene Simonsen

En flersprogethedsdidaktisk tilgang til kinesisk som sprogfag i gymnasiet

2019-2020

Projektet har til hensigt at undersøge mulighederne for at indarbejde et flersprogethedsdidaktisk perspektiv i sprogundervisningen i kinesisk for at fremme elevers tilegnelse af kinesisk og styrke deres generelle sproglige opmærksomhed og refleksion.

Nøgleord: flersprogethed, motivation, kinesisk

Bevilget til Stenhus Gymnasium (projektansvarlig) v. Marnie Lai

Byg fremmedsproget op med Lego

2019-2020

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.

Nøgleord: brug af IT, leg, motivation, didaktisk udvikling, grundskole, læreruddannelse

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert, Eskildstrup Skole v. Simon Leinum samt Nørre Alselv Skole v. Loa Bille

Sprog i Science

2019-2021

Sprog i Science er et tværfagligt projekt, der er bygget op omkring samarbejde imellem sprog- og sciencefag på gymnasiet. Projektet inddrager som ekstern aktør læringscentret LIFE (Novo Nordisk Fonden) og er inspireret af deres særlige læringspakker. Det gældende narrativ omkring fremmedsprog ændres ved, at de unge introduceres til sprogs relevans og mangfoldige anvendelsespotentiale. Projektet kan bane vej for flere samarbejder imellem sprogog sciencefag heriblandt permanente flerfaglige forløb i gymnasieskolen baseret på CLIL-tænkning samt for oprettelse af studieretninger med sprog- og sciencefag på forsøgsbasis.

Nøgleord: brobygning, sprog som tillægskompetence, CLIL, interkulturalitet, karrierelæring

Bevilget til Nærum Gymnasium (projektansvarlig) v. Anna Scharling Brun og Barbara Schønsted-Madsen samt LIFE - NovoNordisk v. Henrik Busch

Internationalization@home

2019-2021

I dette projekt ønsker vi at udvikle koncepter til, hvordan elevers internationale kompetencer styrkes sammen med deres 2. fremmedsprog (tysk, fransk, spansk eller kinesisk). Fremmedsprog og kulturforståelse er et væsentligt grundlag for dansk indflydelse, vækst og velstand – og i de kommende år vil efterspørgslen efter medarbejdere med høj sprogkompetence både i engelsk og andet fremmedsprog stige. Det er ofte opfattelsen, at man sagtens kan klare sig med et nogenlunde forståeligt engelsk eller andet fremmedsprog; men spørger man ude i virksomhederne, så er svaret, at sprog og kulturforståelse er en forudsætning for at få succes på det internationale marked. Formålet med dette projekt er at konkretisere, hvad det betyder at være international, herunder at udvikle en Best Practice Manual og dermed gå foran med et koncept til det at være international (internationalization@home). Det vil vi gøre ved at 1) for det første at udarbejde praksis-opgaver inden for kulturforståelse, som eleverne kan tage med sig, når de tager på studietur. 2) For det andet vil vi invitere elever fra andre europæiske skoler (elevernes 2. fremmedsprog) med ind i vores daglige undervisning. Ved at rette fokus på europæiske samarbejdsmuligheder mellem skoler, der bl.a. har registreret sig påplatformen eTwinning, vil vi arbejde målrettet med at udvide brugen og erfaringen af eTwinning i vores daglige undervisning med vedholdende dialog elev-til-elev og lærer-til-lærer.

Nøgleord: interkulturel kompetence, eTwinning, internationalisering, karrierelæring

Bevilget til Niels Brock Internationale Gymnasium v. Joan Jürs

Lærerens inddragelse af elevers sprogbiografi som resurse for læring og læringslyst

2019-2020

Formålet med projektet har været at afprøve og formidle dele af den Europæiske Sprogportfolio (den danske oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12".) som afsæt for lærerens planlægning og gennemførelse af fremmedsprogsundervisningen i et additivt perspektiv i grundskolen. Projektet har undersøgt, hvordan specifikke dele af sprogbiografidelen kan bidrage til, at læreren kan synliggøre elevernes sproglige repertoire og strategier, så det kan understøtte sprogtilegnelsen og medvirke til læringslyst hos de elever, der er begyndt at lære tysk eller fransk.

Læs mere om projektet og dets praksisanbefalinger om at bruge Europæisk sprogportfolio som værktøj i undervisningen.

Nøgleord: flersprogethed, interkulturalitet, tysk, fransk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole, CFU (projektansvarlig) v. Christina Hellensberg og Daniéle Eychenne, KU CIP v. Anne Holmen, Nørre Fælled Skole v. Karen Jensen, Saida Mohan og Tine Jensen, Ny Holte Skole NN, Park Allé Privatskole v. Lotte Langhans, Skolen på Duevej v. Jean-Luc Habib Sery og Tagensbo Skole v. Charlotte van Führen og Mohamed Sliai

Nos paroles – journée lyrique – Kreativ festival for fransk sprog

2019-2020

’Nos Paroles – Journée lyrique: Kreativ festival for fransk sprog’ er et projekt, der skal give franskelever inspiration til at arbejde kreativt med fransk. Initiativ-tager til projektet er Alliance Française – Fyn, der indgår i samarbejde med to gymnasier og en folkeskole. I forbindelse med projektet skal eleverne skrive tekster på fransk, som de fremfører for et publikum ved et arrangement i Ungdomshuset i Odense d. 11. marts 2020. Ved ’arbejde kreativt med fransk’ forstår vi et tekstarbejde, der i bredeste forstand leger med mulighederne i sproget og med mulighederne for at fremføre teksterne. Det kan være digte, man læser op eller synger, skriver på fortovet med farvekridt eller som en planche på væggen. Det kan også være en kombination af billeder og tekst, f.eks. en tegneserie.

Nøgleord: brobygning, motivation, fransk, grundskole, STX

Bevilget til Alliance française - Fyn (projektansvarlig) v. Helle Andersen