Fremmedsprogsstrategier

Her finder du projekter, der har til formål at arbejde strategisk med sprog fx i form af lokale fremmedsprogsstrategier. 


Projekter med start i 2021

Udvikling af en sprogstrategi med fokus på flersprogethed

2021

Projektets mål er ud fra et flersproglighedsperspektiv og i et samarbejde mellem alle sproglærere i Løgumkloster Distriktsskoles skoledistrikt at udvikle og afprøve undervisningsforløb, der kan anvendes i både engelsk og tysk. Et særligt fokus vil være på klasserumssamtalen som et middel til stilladsering af elevernes sproglige progression samt elevernes mundtlige sprogfærdigheder. I forlængelse af udvikling og afprøvning af undervisningsforløbene, vil vi udvikle og beskrive en fælles sprogstrategi til etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem sproglærere i engelsk og tysk i alle faser (indskoling, mellemtrin, udskoling) med det formål at sikre mere glidende overgange mellem grundskolens faser og at udvikle et fælles trygt og stimulerende læringsmiljø i begge sprogfag.

Nøgleord:fremmedsprogsstrategi, flersprogethed, tysk, engelsk, grundskole

Bevilget til Løgumkloster Distriktsskole (projektansvarlig) v. Lilian Jensen og UC SYD v. Lone Holst

Projekter med start i 2020

Den røde tråd i fremmedsprogsundervisningen på Trekløverskolen som vej til en fremmedsprogsstrategi

2020-2021

Projektet sætter fokus på overgangene mellem de forskellige faser i grundskolen. =>indskoling=>mellemtrin=>udskoling=>ungdomsuddannelse med et særligt blik for elevernes ordforråd og udvikling af dette, og ikke mindst hvordan elevernes ordforråd bliver gjort funktionelt.

Formålet med projektet er at skabe en fælles tilgang til sprogundervisningen på Trekløverskolen og skabe forståelse for ordforråds betydning for eleverne ved overgangen mellem faserne i grundskolen, og ved overgangen til ungdomsuddannelser. Ved at arbejde målrettet med ordforråd og chunks skal projektet løfte elevernes generelle niveau i såvel engelsk som tysk, ligesom det skal løfte elevernes generelle niveau ved at arbejde virkelighedsnært og praksisfagligt med fremmedsprogsundervisningen. Som en del af projektet skal der udvikles en strategi for sprogundervisningen på skolen. En strategi, hvor virkelighedsnær og praksisfaglighed indgår som elementer, og som er almen i forhold til fremmedsprogsundervisning, og vil kunne anvendes af andre skoler.

Nøgleord: ordforråd, fremmedsprogsstrategi, tysk, engelsk, grundskole

Bevilget til Trekløverskolen (projektansvarlig) v. Erik Raaby Pedersen

Projekter med start i 2019

Udvikling af lokal fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet arbejder med at udvikle og beskrive tre niveauer for lokale fremmedsprogsstrategier med forskelligt indhold af pædagogik, didaktik, internationalt samarbejde, åben skole og arbejde med talenter i sprogfagene. De tre niveauer beskrives, så de fremadrettet kan bruges som et konkret afsæt for andre skoler, der ønsker at udvikle lokale fremmedsprogsstrategier.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Skovvangskolen (projektansvarlig) v. Frank Hansen

Fremmedsprogsstrategi på det naturvidenskabelige gymnasium AGS

2019-2021

Med projektet udvikler og implementer Alssundgymnasiet (AGS) en treårig fremmedsprogsstrategi for fremmedsprog. Visionen er at AGS-elevens fremmedsprogskompetencer skal være og forstås som anvendelsesorienteret i lokale, nationale såvel som globale kontekster.     

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, gymnasium    

Bevilget til Alssundgymnasiet Sønderborg (projektansvarlig) v. Malene Samsø Nielsen

Karrierelæring og fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet har til formål at etablere en sprogindsats, der undersøger, hvordan man kan motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som studieretningsfag. Udviklingsarbejdet skal danne basis for etablering af en skolestrategi, der indeholder en række indsatser, som skal stimulere elevernes viden om og interesse for at vælge fremmedsprog i større omfang end nu.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, karrierelæring

Bevilget til Aarhus Business College, HHX (projektansvarlig) v. Claus Zedlitz    

Projekter med start i 2018

Udformning af lokal fremmedsprogsstrategi på Nørre Fælled Skole

2018-2019

Dette projekt har til formål at afdække, udvikle og beskrive skolens fremmedsprogsstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign.

Nøgleord: fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Nørre Fælled Skole (projektansvarlig) v. Maike Raahauge og Fagligt center, BUF, Københavns Kommune v. Maria Neumann Larsen