Brobygning

Her finder du projekter, der har til formål at bygge bro mellem uddannelsestrin, mellem sprog og mellem uddannelse og arbejdsmarked.


Projekter med start i 2023

En database på tværs af sprog og niveauer: CLIL-baserede undervisningsforløb

Projektet har til formål at opbygge en virtuel CLIL-database med 25 eksemplariske CLIL-undervisningsforløb i engelsk, fransk, spansk og tysk samt praksisanbefalinger og en skabelon, som lærere, undervisere og lærerstuderende vil kunne bruge i forbindelse med planlægning af CLIL-forløb. Projektet understøtter således den didaktiske udvikling af CLIL i det danske uddannelsessystem. Projektets mål er at belyse og dele best practice inden for CLIL i Danmark, som kan skubbe til, at flere på kryds og tværs af uddannelsesniveauer og fag bruger og videreudvikler CLIL-didaktik.

Nøgleord: CLIL, brobygning

Bevilget til ​Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen (projektansvarlig)

Projekter med start i 2021 og 2022

Fra engelsk til engelsk: Udfordringer i overgangen mellem ungdoms- og videregående uddannelse

2022- 2024
Projektets formål er at styrke overgangen mellem ungdoms- og videregående uddannelse gennem et fokus på videns- og kompetenceopbygning hos STX-elever, deres lærere og kommende undervisere. På denne måde formodes det, at de kognitive og diskursive udfordringer, nye studerende oplever på universitetet, kan mindskes. Indholdsmæssigt indebærer det, at elever fra ungdomsuddannelserne (3 STX-klasser) modtager undervisning på universitetet i udvalgte emner fra engelskfaget (fx ift. vidensfelt, teoretisk forankring, anvendelsesorientering, og arbejds-/undervisningsformer) og deres lærere opkvalificeres inden for samme områder. Det sker gennem en proces på fire trin: 
1.    Undervisning af elever (1/2 dag),
2.     Selvstændigt arbejde med autentisk opgave (4-5 uger) +opkvalificering af lærere (1/2 dag), 
3.    Undervisning af elever + fremlæggelse af opgave (1/2 dag), 
4.    Evaluering. De forventede resultater er større bevidsthed hos eleverne om engelsk på de to uddannelsesniveauer, større indsigt i engelskfagets bredde, og større forståelse for, hvordan viden om engelskfaget kan omsættes til praktiske opgaver.


Temaer: Brobygning, sprogstuderendes/elevers kognition, fagenes identitet, didaktik og sprogsyn og opkvalificering af lærere på ungdomsuddannelserne.


Bevilget til Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet v. institutleder Keld Thorgaard (projektansvarlig). Projektets kontaktperson er lektor Lise-Lotte Holmgreen.
 

Mundtlighed i fransk på tværs af uddannelsessystemet

Projektets formål er at udvikle en række undervisningsforløb med særligt fokus på at fremme elevers og studerendes mundtlige færdigheder i fransk gennem hele uddannelsessystemet (grundskole, stx, universitet). Fokus er på kommunikative tasks, mundtlige afleveringer og arbejde med læringsstrategier. Projektets resultater måles ud fra et spørgeskema, som alle deltagere skal besvare, og en række opfølgende semistrukturerede fokusgruppeinterviews med deltagere fra alle tre niveauer. Det forventes, at det målrettede undervisningsforløb vil forbedre elevernes og de studerendes mundtlige færdigheder i fransk, og at de på baggrund heraf opnår større sprogglæde og lyst til at deltage i mundtlige interaktioner på fransk. På baggrund af disse erfaringer vil projektet munde ud i en række praksisanbefalinger til, hvordan man kan undervise i mundtlighed på tværs af uddannelsessystemet, ikke blot i fransk, men også i andre sprogfag (f.eks. tysk, spansk og italiensk).

Nøgleord: mundtlighed, brobygning, fransk, tasks, læringsstrategier, diditale redskaber, progression, evaluering

Bevilget til ​Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet v. Jan Lindschouw (projektansvarlig)

Projekter med start i 2020

Brobyggende elevmøder som didaktisk design i tyskfaget

2020-2022

Projektets formål er at styrke såvel grunskoleelevers som gymnasieelevers interesse for tyskfaget, gennem udviklingen af kvalificerede didaktiske designs for en række brobygningsaktiviteter. Der arbejdes i fire partnerskaber grundskole og gymnasier imellem, som i fællesskab udvikler didaktiske designs for hhv. 8.kl og 1.g. Projektet er toårigt og følger således partnerskaberne med de samme elever gennem to skoleår. I slutningen af projektet vil eleverne altså opleve ét af de i alt fire brobyggende møder, når de går i hhv. 9.kl og 2.g. Lærerne samarbejder ud fra facilliterede workshopdage, hvor der er rum til udvikling, løbende refleksion og revidering af deres didaktiske designs. Derudover har UC Syd valgt at følge projektet med en forskningsindsats, som lærerne løbende får indblik i.

Nøgleord: brobygning, tysk, grundskole, STX, HHX

Bevilget til UC Syd CFU (projektansvarlig) v. Susanne Ries, Tønder Handelsskole v. Anette Okholm, Tønder Overbygningsskole v. Heidi Iwersen, Ribe Katedralskole v. Alexander Hemsted, Ansgarskole v. Line Birkedal, Åbenrå Statsskole v. Anne-Mette Krejberg, Høje Kosltrup Skole v. Winnie Rieder, BC Sønderborg v. Kenneth Frank Wellan og Dybbøl Skole v. Hanne Jørgensen

Akademisk literacy i et brobygningsperspektiv

2020-2021

Dette projekt om akademisk literacy er et brobygningsprojekt mellem stx (3g) og første år på universitetsniveau med fokus på fagene fransk, spansk, tysk og engelsk. Projektets mål er at opstille modeller for, hvordan stx forbereder eleverne i disse sprog til at læse og skrive på fremmedsproget, som skal bruges til udvikling af efteruddannelse. Projektet har særligt fokus på at afdække, hvordan stx opøver læse- og skrivekompetencer hos de elever, der efterfølgende ønsker at studere sprogene ved en videregående uddannelse. På den måde bidrager projektet til at opstille realistiske mål for første år på universitetsstudierne i de nævnte fremmedsprog, således at uddannelserne i fremmedsprog bliver klædt bedre på til at møde de nye studerende med de kompetencer, de har med sig fra gymnasiet. Projektet er primært centreret omkring skrivning, og læsning ses som en nødvendig forudsætning for at kunne udføre skriftlige opgaver.

Nøgleord: akademisk literacy, skriftlighed, efteruddannelse, overgange mellem stx og universitet

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Jan Lindschouw og Roskilde Gymnasium v. Elisabeth Vedel, Jonna Pedersen, Lasse Grøftehauge Jensen og Louise Friis Arfaoui.

Faglig kommunikation på engelsk i udskolingen

2020-2022

Formålet med projektet er at styrke skoleelever i at kommunikere om faglighed på engelsk. I projektet indgår et samarbejde mellem lærere i udskolingen og i gymnasiet om at udfordre udskolingselever sprogligt samt at styrke sammenhængskraften mellem de to uddannelsesniveauer. På baggrund af folkeskolens afgangsprøver, tilgængelige læremidler og undervisningen i engelsk, er vores hypotese, at indholdsdimensionen overvejende repræsenterer personlige hverdagsemner og -perspektiver, hvilket kalder på sprog, der er tilsvarende hverdagsagtigt. Denne praksis er problematisk, når man tager de samfunds- og uddannelsesmæssige krav, som elever forventes at kunne honorere, i betragtning. Elever får ikke mulighed for at udvikle mere avancerede sproglige resurser, som vi ser som en forudsætning for at kunne begå sig fagligt i uddannelse og erhvervsliv på engelsk. Med udgangspunkt i en afdækning af eksisterende praksis igangsætter projektet en indsats med udvalgte lærere for i samarbejde at etablere en praksis, der understøtter fagsproglige udvikling og brobygning mellem folkeskole- og gymnasieniveau.

Nøgleord: fagsprog, akademisk sprog, overgange mellem grundskole og gymnasium, engelsk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole (projektansvarlig) v. Susanne Jacobsen, Usserød Skole v. Kristine Langstrup og Marie-Louise Rønning og Rødovre Gymnasium v. Corinne Alice Bilancio og Anika Trumulis.

Projekter med start i 2019

Vertikalt lærersamarbejde

2019-2020

Formålet med projektet er at øge det vertikale lærersamarbejde mellem grundskole- og gymnasielærere for gensidigt at kunne inspirere hinanden og få mulighed for at udvikle og afprøve konkrete metoder til at understøtte og motivere eleverne til at opnå solide sprogkompetencer i fransk, tysk og spansk med henblik på videre uddannelse og erhvervsmuligheder. Vi vil – med udgangspunkt i forskellige modeller for samarbejde på lærersiden - søge at få flere elever til at vælge sprog (på et højere niveau og flere sprog) fastholde og stimulere interessen, så eleverne får det bedst mulige udbytte af sprogundervisningen, som de kan anvende i deres videre uddannelses- og erhvervsvalg som en vigtig ekstra kompetence.

Nøgleord: brobygning, overgange, netværk, fransk, tysk, spansk

Bevilget til Virum Gymnasium (projektansvarlig) v. Birgit Riedel Langvad og Roskilde Gymnasium v. Mette Bering

Junior sprogcamp

2019-2020

Udvikling og afvikling af en fælles årlig junior sprogcamp for grundskoleelever i Lyngby-Taarbæk kommune og Roskilde Kommune for at vise grundskoleelever betydningen af at kunne sprog og give dem en oplevelse af, at det er sjovt. Campen består af en vifte af forskellige obligatoriske og valgfri workshops og konkurrencer. Planlægningen vil ske i dialog med udskolingslærere via sprogvejledernetværk mv. samt kommunernes pædagogiske afdelinger. Sprogelever fra de deltagende gymnasier fungerer som sprogassistenter, mentorer og sproglige rollemodeller. Campen slutter af med præsentationer af små lomme-kortfilm produceret af deltagerne. Filmklippene vil kunne vises i andre sammenhænge og kunne anvendes til at øge interessen for sprog blandt andre elever.

Nøgleord: sprogcamp, brobygning, grundskole

Bevilget til Virum Gymnasium (projektansvarlig) v. Hilda Blinkenberg, Lyngby Gymnasierne, Knord v. Lene Kirk-Sørensen og Roskilde Gymnasium v. Mette Bering

Obligatoriske sprogdage for alle Herlev kommunes 8.klasse-elever - forsmag på AP

2019-2022

Projektet introducerer alle 8. klasselever i Herlev Kommune til ideen om, at man kan tænke sprog på tværs. Kurset gennemføres af gymnasiets lærere i samarbejde med folkeskolernes fremmedsprogslærere, som samtidig knytter bånd og danner netværk igennem det konkrete arbejde med sprogdagene og opfølgningen på dem.

Nøgleord: brobygning, overgange, AP, grundskole, stx 

Bevilget til Herlev Gymnasium & HF (projektansvarlig) v. Jan Vistisen og Herlev Kommune v. Camilla Ottsen

Overgangen til et sprogstudium på universitetet (spansk- og tyskstuderendes studiestart)

2019-2020

Undersøgelse af overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, fx hvilke undervisningsformer og indhold de studerende kommer med fra sprogundervisningen på deres ungdomsuddannelse og deres motivation, forventninger til indhold, niveau, arbejdsformer og –mængde. Dette bliver sammenholdt med de oplevelser, som de studerende får i løbet af deres første studietid. 

Læs mere og find projektrapport og praksisanbefalinger

Nøgleord: overgange, motivation, brobygning, spansk, tysk  

Bevilget til Aalborg Universitet (projektansvarlig) v. Lotte Dam

Sammen styrker vi sprog

2019-2020

Dette projekt har til formål at udvikle en model, der gennem samarbejde mellem grundskole og gymnasium kan styrke sammenhængen i fransk- og tyskundervisningen og overgangen mellem de to skoleformer. Herved understøttes, at flere vælger studieretninger med fransk og tysk i gymnasiet.

Nøgleord: brobygning, fransk, tysk, grundskole, gymnasium 

Bevilget til Risskov Gymnasium (projektansvarlig) v. Helene Clemens Petersen 

Sprog på langs og tværs

2019-2020

Samarbejde med fire grundskoler om at udvikle og videndele om god fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, med henblik på at så mange elever som muligt får lyst til og motiveres til at vælge fremmedsprog, ud over engelsk, og opnå solide sprogkompetencer. Erfaringerne herfra vil desuden blive delt med fransk og spansk på gymnasieniveau.    

Nøgleord: brobygning, netværk, motivation, tysk, fransk, spansk    

Bevilget til Odder Gymnasium (projektansvarlig) v. Susanne Thomsen Jensen 

Sprogligt boost i tysk

2019-2020

Udvikling af et nyt fælles modul der samler studerende og undervisere fra VIA University College og Aarhus Universitet. Modulet skal styrke de sprogstuderendes sproglige færdigheder og sproglige selvtillid for på den måde at skabe et styrket grundlag for de studerendes videre arbejde med sprogfaget. Udbydes på sigt i både tysk og fransk.    

Nøgleord: tysk, franskprofessionshøjskole, universitet

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Line Møller Daugaard og AU

Download rapport (pdf)

Glæde ved sprog gennem styrkelse af sproglig opmærksomhed

2019-2020

Mange unge har en baggrund, hvor de allerede kan andre sprog end de fremmedsprog, der undervises i. Dette projekt sætter fokus på at inddrage sprog, der normalt ikke undervises i. Dermed øges den sproglige opmærksomhed, de unge bliver anerkendt og forhåbentlig motiverede til at vælge at beskæftige sig med sprog. Projektet falder i to dele: en lokal kompetencedel på Københavns Åbne Gymnasium og et sprogligt netværk i Valby gennem brobygning mellem folkeskolelærere og gymnasielærere i Valby.

Nøgleord: motivation, brobygning, overgange, AP, grundskole, stx 

Bevilget til Københavns Åbne Gymnasium (projektansvarlig) v. Christine Friis Lippert samt Tove Ditlevsens Skole v. Thomas Lerskov Philipsen, Vigerslev Allé Skole v. Ida Roholm, Valby Skole v. Thomas Damsgaard og Byens Skole v. Morten May

Sprogcamp på Greve Gymnasium: på sprogrejse

2019-2020

Sprogcamp for alle interesserede 8. og 9. klasse-elever i Greve Kommune. Temaet er "på sprogrejse", hvor eleverne snuser til to af gymnasiets fem fremmedsprog på en "rejse" på skolen.  Fokus er kulturmødet og fremmedsproget som en intuitiv, legende dør-åbner. Formålet med sprogcampen er at motivere grundskoleeleverne til at vælge gymnasiet og lære endnu mere sprog her. Vi håber at danne bro til tysk- og fransklærere på grundskolerne, som deltager i sprogcampen. I forlængelse heraf er det vores forhåbning, at et øget kommunalt samarbejde omkring sprogene på sigt kan få rådhusets øjne op for potentialet i en kommunal fremmedsprogsstrategi.

Nøgleord: brobygning, interkulturalitet, motivation, stx, grundskole

Bevilget til Greve Gymnasium (projektansvarlig) v. Niels Ejgil Trebbien Dybbro og Mette Brøndum

Brobygning i fransk og tysk mellem gymnasium og grundskole

2019-2020

Projektet har til formål at udvikle et brobygningsforløb med fokus på samarbejde mellem to forskellige elevgrupper. Ved at de to elevgrupper arbejder med de samme tekster og opgaver, kan eleverne få oplevelsen af, hvad fremmedsprogsundervisning kan føre til: De yngste kan se, hvor langt man kan nå ved et længere fremmedssprogforløb, og de ældste kan se, hvor langt de selv er kommet ift. grundskoleeleverne.

Nøgleord: brobygning, tysk, fransk, grundskole, gymnasium

Bevilget til Kalundborg Gymnasium (projektansvarlig) v. Ilona Stappen og Finn Skouenborg

Tysk i et karriereperspektiv: Folkeskole og gymnasium

2019-2020

Projektgruppen vil i fællesskab udvikle karrierelæringsaktiviteter til forskellige uddannelsesniveauer, som gennemføres lokalt fem forskellige steder i landet og tilpasses de lokale forhold. Erfaringerne opsamles i en afsluttende rapport, som på længere sigt vil kunne indgå i en hjemmeside i regi af NCFF, som kan fungere som inspiration for indførelse af faste karrierelæringsaktiviteter i forbindelse med sprogundervisningen.

Nøgleord: karrierelæring, tysk, grundskole, STX, HHX

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Jan Engberg, Grenå Gymnasium, 10. Aabenraa, Rybners Gymnasium, Nordstjerneskolen og U/Nord.

Udvikling af brobygning i sprogfaget fransk

2019-2020

Udvikling af regionalt forankrede kurser, som anvendes til netværksarbejde, således at fransklærere i grund- og gymnasieskolen kan etablere et arbejdsprogram for brobygning, som de arbejder videre med lokalt.

Nøgleord: brobygning, overgange, netværk, fransk, efteruddannelse

Bevilget til Fransklærerforeningen (projektansvarlig) v. Christine Leturgie 

Projekter med start i 2018

Fremmedsprogsdage i gymnasiet

2018-2019

Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve et koncept for fremmedsprogsdage på stx for udskolingselever i 8. og 9. klasse.

Nøgleord: brobygning, tysk, fransk, grundskole, stx,  

Bevilget til Aarhus Katedralskole (projektansvarlig) v. Lone Eibye Mikkelsen og Frederiksbjerg Skole     

Tværinstitutionel tyskdag

2018

Invitation af tre grundskoleklasser til tyskdag med fokus på tysk sprog og kultur og en kåring af den sejeste tyskklasse.

Nøgleord: brobygning, tysk, grundskole, stx, universitet

Bevilget til Nørresundby Gymnasium & HF (projektansvarlig) v. Kristine A. Hjuler, Aalborg Universitet, Aalborghus Gymnasium & HF og Hasseris Gymnasium & IB   

Sprogdag for tysk 2.g inden for Tysk Erhvervskommunikation

2018

Workshop, hvor eleverne skal udarbejde et blogindlæg (incl. selvfremstillet video), der henvender sig til forskellige turist-målgrupper med henblik på at reklamere for Berlin.

Nøgleord: brobygning, didaktisk udvikling, tysk, erhvervskommunikation

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Jan Engberg og Langkær Gymnasium (nu: Aarhus Gymnasium, Tilst) 

Læs mere om projektet her.

Eliteforløb i fransk

2018-2019

Projektets formål er at udvikle og afprøve en masterclass i fransk litteratur og sprog for talentfulde franskelever fra 2.g og 3.g.

Nøgleord: brobygning, didaktisk udvikling, fransk

Bevilget til Aarhus Katedralskole (projektansvarlig) v. Lone Eibye Mikkelsen og Aarhus Universitet v. Merete Birkelund