Didaktisk udvikling

Her finder du projekter, der har til formål at udvikle fremmedsprogsundervisningen inden for en række forskellige områder: CLIL, IT, blended learning, ordforråd, grammatik, karrierelæring, flersprogethed mv.


Projekter med start i 2023

AI-drevne sprogteknologier i tysk- og franskundervisning – elevperspektiver og faglige refleksioner

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan AI-drevne sprogteknologier kan understøtte elevernes sprogtilegnelse i tysk-og franskundervisningen. AI-drevne sprogteknologier defineres i dette projekt som applikationer, der kan behandle, analysere og generere tekst eller tale på menneskeligt sprog (OECD, 2023). Applikationerne omfatter maskinoversættelse (fx Google Translate eller DeepL), tekstgenerering (fx ChatGPT, SkoleGPT eller Perplexity). Dette undersøges gennem en innovationsproces, hvor elever, lærere og CFU-konsulenter undersøger og designe, hvordan teknologier kan bruges på en reflekteret og fagligt udviklende måde i sprogundervisningen. I projektet udvælges og beskrives relevante aktiviteter, som resulteres i guidelines, praksisanbefalinger samt vejledninger med konkrete og eksemplariske aktiviteter.

Uddannelsestrin: grundskolen

Nøgleord: Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen

Bevilget til CFU/Københavns Professionshøjskole v. Danièle Eychenne (projektansvarlig)

CApOral-FLE - en app til at styrke elevernes mundtlige fransk

Corpus - Appli - Oral - FLE-projektet bygger på forskning i undervisning i mundtligt hverdagsfransk. Formålet er at bygge bro mellem fremskridtene inden for forskning i mundtlig fransk og den stigende popularitet af sproglæringsapps, der tilbyder en underholdende og realistisk kontekst. I projektet udvikles og afprøves en ny app, der er specielt designet til mundtlig kommunikation på fransk, primært baseret på mundtlige korpora og målrettet gymnasieelever på A2/B1-niveau. Projektet afdækker i sin afprøvning af app’en, om det at introducere eleverne til autentisk talt fransk med kommunikative øvelser gennem en app udvikler deres kommunikative færdigheder. Til dette formål vil vi bruge en eksperimentel tilgang og teste appen i flere gymnasieklasser. 
Ambitionerne med dette projekt er i linje med NCFF's ambitioner om at fremme undervisningen i fremmedsprog på en innovativ måde ved hjælp af teknologi og med fokus på mundtlig kommunikation.

Uddannelsestrin: gymnasiet

Nøgleord: Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen

Bevilget til Studieskolen v. France Rousset

Deutschstunde 2.0 - et projekt om brobygning og curriculumsudvikling

Projektet „Deutschstunde 2.0“ har brobygning og curriculumudvikling som mål. Vi vil dels udvikle og afprøve et nyt fagkoncept inden for kulturundervisning i det aktuelle Tyskland, dels forbinde faget tysk på Københavns Universitet (Tysk Sprog og Kultur) og eleverne på udvalgte danske gymnasier (klasse med tysk fortsætter B-niveau, 2.g og 1.g). De tyskstuderende skal gennem et kort og intensivt forløb arbejde med relevante tysksprogede diskurser (f.eks. hjemland, klima, migration, globalisering) og under didaktisk vejledning planlægge deres eget undervisnings-og formidlingsprojekt (en projektdag), som de derefter gennemfører i en tyskklasse på gymnasiet. På den måde får gymnasieeleverne indsigt i et aktuelt emne inden for tysk samfund og kultur, som også har relevans for deres egen livsverden. De studerende (primært på tredje semester) gennemgår først en forberedelsesfase i efterårssemestret, hvor de studerer 1-2 udvalgte emner og planlægger den didaktisk-metodiske fremgangsmåde. I det efterfølgende sommersemester besøger de gymnasiet og gennemfører en ”projektdag” med eleverne. Interesserede elever kan efterfølgende besøge Københavns Universitet (EnGeRom). Denne sproglige, litterære og kulturelle udveksling skal være til gavn for både studerende og elever. Desuden skal projektet fungere som et pejlemærke i udviklingen af nyt fagindhold på tyskstudiet.

Uddannelsestrin: universitet

Nøgleord: brobygning, interkulturalitet, kulturel læring ordforråd, motivation, mundtlighed, fremmedsprogsdidaktik

Bevilget til Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germans og Romansk v. Anna Sandberg og Mechthild Milewczyk

Målbaserede interventioner til udvikling af mundtlighed

Formålet med projektet er at udvikle en rækkemålbaserede indsatser på udvalgt klassetrin i fransk og tysk, hvor man ved fokuseret brug af dobbelte lærerressourcer og co-teaching udvikler elevernes mundtlighed. Der udvikles forløb til 2 x ½ år i både fransk og tysk. Forløbene forventes at kunne understøtte elevernes muligheder for at
deltage i faglige dialoger og udtrykke sig på de to sprog.

Uddannelsestrin: Grundskolen.

Nøgleord: Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen, motivation, funktionel grammatik og mundtlighed i sprogene tysk og fransk. 


Bevilget til Skovvangskolen i Aarhus ved Frank Hansen, Viceskoleleder (projektansvarlig). 

Gruppeprøve i tysk og fransk

Solbjergskolen, Frijsenborg Efterskole og Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har fået dispensation til i tre (evt. seks) år at afvikle fp9 og fp10 i mundtlig tysk/fransk som gruppeprøver. Der vil være statsligt beskikket censur.

Det er nødvendigt for sproglærerne at mødes og gennemgå forsøgsordningen sammen inden vi skal i ilden første gang. Vi lærere vil hjælpe hinanden med didaktik i forhold til at forberede eleverne bedst muligt. Efter prøverne vil vi sammenfatte vores erfaringer og evalueringer for at vi og andre kan drage nytte af dem efterfølgende. Derfor vil vi holde to fysiske og et virtuelt møde. Vores kortsigtede mål er at gennemføre prøverne på tilfredsstillende måde. Vores mål på længere sigt er at arbejde for en bedre prøveform til folkeskolens andet fremmedsprog. Dette kan medvirke til at eleverne opnår solide sprogkompetencer, så de føler sig opmuntrede til at fortsætte med at lære sprog.

Nøgleord: Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen, fagenes identitet, didaktik og sprogsyn, motivation og mundtlighed. 

Projektet er udsprunget af Tysklærerforeningen til Grundskolen, som derfor står som ansøger og projektansvarlig ved formand Tine Lund.

En database på tværs af sprog og niveauer: CLIL-baserede undervisningsforløb

Projektet har til formål at opbygge en virtuel CLIL-database med 25 eksemplariske CLIL-undervisningsforløb i engelsk, fransk, spansk og tysk samt praksisanbefalinger og en skabelon, som lærere, undervisere og lærerstuderende vil kunne bruge i forbindelse med planlægning af CLIL-forløb. Projektet understøtter således den didaktiske udvikling af CLIL i det danske uddannelsessystem. Projektets mål er at belyse og dele best practice inden for CLIL i Danmark, som kan skubbe til, at flere på kryds og tværs af uddannelsesniveauer og fag bruger og videreudvikler CLIL-didaktik.

Nøgleord: CLIL, brobygning

Bevilget til ​Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet v. Petra Daryai-Hansen (projektansvarlig)

Mundtlighed i latinundervisningen

Projektet har til formål at udvikle latinundervisningen ved at inddrage mundtlighed, noget der i løbet af de sidste 10-20 år er blevet praktiseret mere og mere i internationalt regi, og som der forskes i. Det et mantra i al sprogundervisning (efterhånden også i latin), at man skal lytte, tale, læse og skrive. Der skal være plads til at lave fejl, prøve sig frem, kommunikere. Inspirationen fra andre sprogfag ligger lige for, men udfordringen er bl.a., at det er de færreste danske latinlærere, der har mødt latinsk mundtlighed i deres studietid. I projektet udvikles der først undervisningsforløb, og der diskuteres og planlægges aktiviteter med det formål at styrke elevernes mundtlighed.

Nøgleord: mundtlighed, latin, stx

Bevilget til ​Sorø Akademis Skole v. Allan Rosengren (projektansvarlig)

Projekter med start i 2022

Digitale dramatiseringer som legende tilgange til fremmedsprogsundervisningen

Formålet med projektet er at undersøge og eksperimentere med hvordan legende tilgange til fremmedsprogsundervisningen med et særligt fokus på dramatiseringer kan udvikle elevernes sproglige kompetencer og motivation for at lære sprog. Dramatiseringer er valgt da de som didaktiske praksisser med fokus på kommunikative og sociale scenarier kan bidrage til udvikling i sprogfagene blandt andet ved at trække på elevernes erfaringer med og engagement i multimodale iscenesættelser i mediekulturerne (fx spil, TikTok videoer, memes).
Dramatiseringer kan således bidrage til at understøtte meningsfuld og legende sproglig
interaktion og produktion inden for en genkendelig ramme baseret på fx narrative
forløb og genrer som eleverne kender fra fritiden eller skolen. Da digitale medier antages at have særlige muligheder for at understøtte dramatiseringer som legende, kreative og
produktive tilgange anvendes den digitale platform Drama Studio til at rammesætte og
stilladsere eksperimenter i tysk- og engelskundervisningen. Projektets forventede
resultater rækker dog ud over det konkrete læremiddel idet eksperimenter i praksis bidrager til didaktisk udvikling ift legende tilgange somformidles via inspirationsmateriale der vil være åbent tilgængeligt for alle interesserede via
platformen Spil i undervisningen, og hos NCFF.

Nøgleord: digitale teknologer i fremmedsprogsundervisningen, fagenes identitet, didaktik og sprogsyn, motivation, ordforråd, mundtlighed.


Bevilget til  Aalborg Universitet, København ved Bente Meyer (projektansvarlig). 

Taskpædagogisk stilladsering af meningsfuld kommunikation med særligt fokus på ordforrådstilegnelse

Projekter undersøger i et tværsprogligt perspektiv, hvordan taskpædagogik kan bidrage til, at mellemtrinselever i engelsk, fransk og tysk hurtigst muligt tilegner sig netop det ordforråd, det være sig chunks eller enkeltord, der sikrer dem adgang til kommunikation og derigennem øget mulighed for at møde, bruge og lære målsproget, både i og uden for klassen. Taskpædagogik indebærer her, at læreren i sprogundervisningen målretter og systematiserer sin didaktiske indsats med hensyn til både udvælgelse, bearbejdning og kobling af ordforråd til kommunikation. Taskpædagogikkens synliggørelse af den funktionelle kobling mellem kommunikation og ordforråd sikrer, at mellemtrinselever på egen hånd oplever ordforrådets store kommunikative anvendelsesværdi og derved bliver motiveret til eksplicit at arbejde med at udvikle deres ordforråd. I projektet udvikles, afprøves og kvalificeres 12 taskpædagogiske undervisningsforløb hos 24 lærere på 4 skoler. De 12 undervisningsforløb blive offentliggjort på internettet sammen med tilhørende screencasts og podcasts. Forløbene vil have form af brugervenlige i-bøger, som sproglærere overalt i landet direkte kan anvende som ‘plug and play’ i deres egen praksis uden yderligere forarbejdning. Herudover vil en af disse i-bøger fungere som manual til redidaktisering, som sproglærere vil kunne bruge til at redidaktisere egne forløb.

Nøgleord: taskpædagogik, tværsproglighed, ordforråd, redidaktisering, fransk, engelsk, tysk, grundskole

Bevilget til ​Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelse v. Robert Lee Revier (projektansvarlig)

Mundtlighed i fransk på tværs af uddannelsessystemet

Projektets formål er at udvikle en række undervisningsforløb med særligt fokus på at fremme elevers og studerendes mundtlige færdigheder i fransk gennem hele uddannelsessystemet (grundskole, stx, universitet). Fokus er på kommunikative tasks, mundtlige afleveringer og arbejde med læringsstrategier. Projektets resultater måles ud fra et spørgeskema, som alle deltagere skal besvare, og en række opfølgende semistrukturerede fokusgruppeinterviews med deltagere fra alle tre niveauer. Det forventes, at det målrettede undervisningsforløb vil forbedre elevernes og de studerendes mundtlige færdigheder i fransk, og at de på baggrund heraf opnår større sprogglæde og lyst til at deltage i mundtlige interaktioner på fransk. På baggrund af disse erfaringer vil projektet munde ud i en række praksisanbefalinger til, hvordan man kan undervise i mundtlighed på tværs af uddannelsessystemet, ikke blot i fransk, men også i andre sprogfag (f.eks. tysk, spansk og italiensk).

Nøgleord: mundtlighed, brobygning, fransk, tasks, læringsstrategier, diditale redskaber, progression, evaluering

Bevilget til ​Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet v. Jan Lindschouw (projektansvarlig)

Debat til at fremme mundtlighed i tysk

Projektet "Debat til at fremme mundtlighed i tysk" er vigtigt, fordi selv motiverede og engagerede elever oplever hæmninger ved mundtligt tysk. Det kan dreje sig om at det er pinligt at sige noget forkert eller det kan være forkert "at blære sig". Det kan også dreje sig om for meget monologisk i stedet for dialogisk mundtligt arbejde i tysk, der gerne skal være et loop, hvor lidt mundtlighed fører til mere mundtlighed. Derfor ser vi et behov for at skabe et trygt læringsrum, der skal være noget andet end det traditionelle læringsrum. Debat kan være et sådant rum. Med Lise Krogager Andersens formulering kan man sige "at lære at tale ved at tale". Konkret vil vi skabe et indbydende digitalt debatmateriale i e-bogsformat, der indeholder fx "task"-baserede "Vor der Debatte"-(differencierede passende emner og tekster og opgaver til elevernes forforståelse), "Während der Debatte"- (differencierede "chunks" til generel debat og til det konkrete emne og skabeloner til strukturen af en debat) og "Nach der Debatte"-opgaver (kreative og opsamlende opgaver til emnet) og med fokus på debatter om forskellige emner. Målgruppen for projektet er alle ungdomsuddannelser med tysk, da vores fokus ikke er snævret ind til almene, merkantile eller tekniske ungdomsuddannelser. Vi ser potentiale til at duplikere projektet til andre fremmedsprog og herunder ikke mindst engelsk og spansk. På den måde mener vi, at projektet bidrager til NCFF's formål om at gøre fremmedsprogene mere synlige, attraktive og levende på ungdomsuddannelserne.

Nøgleord: fremmedsprogsstrategier, mortivation, ordforråd, mundtlighed, tysk, spansk, STX, HHX, HTX, HF

Bevilget til ​Herning Gymnasium (projektansvarlig) v. Romana Stoubæk og Rolf Wiecker

Didaktisk vidensbase til mundtlighedsundervisning på videregående uddannelser

2022-2023

Der oprettes et netværk blandt sprogundervisere på tysk, spansk og fransk, IKK, med henblik på at tilvejebringe ny viden om forskningsbegrundede metoder til undervisning i mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen på danske universiteter. Netværket samarbejder om at oprette en vidensbase, der dels orienterer om principper, som er fremhævet i litteraturen, dels giver 12 eksempler på arbejdsmetoder, der følger de præsenterede principper. Disse arbejdsmetoder søges afprøvet inden udgivelsen af arbejdet. Vidensbasen skal stå til rådighed for undervisere på de videregående uddannelser og meget gerne udvikle sig over tid. Den er specielt relevant for de tiltag, der kommer med Folketingets bevilling til sprogligt løft i tysk og fransk på de videregående uddannelser.

Nøgleord: Forskningsformidling, tysk, fransk, spansk, universitet

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Bente Mosgaard Jørgensen,

Dansk-tysk sprogtandem

2022-2023

Projektets formål er at bidrage til danske og tyske studerendes udvikling af deres sproglige kompetencer og viden om dansk og tysk sprog ved stille et tandemforløb med fokus på sproglige udfordringer i dansk-tysk læringskontekst til rådighed. På tyskuddannelserne på AU – og også på de andre danske universitets- og professionshøjskoleuddannelser med tysk – har de studerende forskellige sproglige kompetenceniveauer. De fleste uddannelsers opbygning tager ikke højde for at en del studerende ikke kun har brug for fagfaglig undervisning, men også i høj grad har brug for at forbedre deres sproglige kompetencer i praksis. Dette gælder både mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Især ordforråd, praktisk grammatik (sprogbrug) og udtale bliver ikke øvet tilstrækkeligt som del af den akademiske undervisning. Her bidrager projektet til at kunne dække de studerendes behov for at fremme mundtlige og skriftlige sprogkompetencer som ikke bliver dækket af den currikulære undervisning.

Nøgleord: Fler- eller tværsproglighed, digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen, ordforråd, funktionel grammatik, Fremme af sproglige kompetencer hos studerende på videregående uddannelser, tysk, Dansk - som førstesprog hos tyskstuderende (og derved grundlag for flersprogethed) og hos tyske
danskstuderende, universitetet

Bevilget til: Aarhus Universitet (Projektansvarlig) v. Erla Hallsteinsdóttir & Anke Heier

Projekter med start i 2021

Funktionel grammatik - Afdækning af sproglærernes viden, overbevisninger og praksis vedr. grammatikundervisning i de danske gymnasier

2021-2022

Formålet med projektet er at kortlægge: 1) Hvad ved og tænker gymnasiesproglærere om grammatikundervisning? 2) Hvad fortæller de om deres praksis vedr. grammatikundervisning? 3) Hvilke udfordringer har de i forhold til grammatikundervisning? Det drejer sig om et kortlægnings- og behovsanalyseprojekt, som skal bidrage med et vidensgrundlag om lærernes viden, tanker, udfordringer og nuværende praksis vedr. grammatikundervisning, således at andre mere praksisorienterede projekter (fx det projekt om funktionel grammatikundervisning i gymnasiet som Claus Zedlitz skal koordinere) kan målrette deres praktiske afprøvelser og anbefalinger mod lærernes reelle behov og udfordringer.

Nøgleord: Grammatikundervisning, tysk, fransk, engelsk, spansk, STX, HHX, HTX, HF

Bevilget til: Aarhus Universitet (Projektansvarlig) v. Susana S. Fernández

Det første år med begyndersprog i gymnasiet set fra elevens synsvinkel - om sprogtilegnelse og -udvikling

2021-2022

Projektets produkt er en kort dokumentarisk film på ca. 15 minutter. Filmen følger en 1g elev i begyndersproget italiensk gennem et helt skoleår Beløbet opdateres efter aftale til: 97.920,00 og et par måneder ind i 2g, og den kommer til at bestå af en lang række små scener både i skolen og uden for skolen. Filmen vil vise, hvordan arbejdet med et begyndersprog foregår, og dermed hvordan sprogtilegnelse finder sted. En af filmens væsentlige pointer bliver således at vise, at sprogtilegnelse er både hårdt og sjovt, men en lige så vigtig pointe vil være at tydeliggøre den læringsmæssige progression, der sker i filmens hovedperson og i klassen som helhed. Projektets målgruppe er grundskolens afgangsklasser. Vi ønsker at give denne gruppe reel oplysning om arbejdet med begyndersprog i gymnasiet for derigennem at kvalificere sprogvalget og samtidig give elementer i målgruppen lyst til at arbejde målrettet med begyndersprog. Det er vores overbevisning, at man kun for alvor kan nå nævnte målgruppe, hvis man tilbyder den en mulighed for at identificere sig med en lærende, og det kan netop ske, når man – som vi ønsker det – følger en 1g elev gennem et år. Identifikationen kan finde sted både gennem brugen af en 1ger som hovedperson og gennem det narrative forløb, der som nævnt både vil fokusere på udfordringer og succeser. I forbindelse med produktionen af filmen vil vi benytte os af løbende evaluering fra både fagkolleger, gymnasieelever og udvalgte afgangsklasser fra grundskolen, som vi samarbejder med. På den måde kan vi løbende finjustere filmens udtryk. Filmen kan bruges af alle gymnasier og i princippet af alle begyndersprog, fordi den ikke interesserer sig for det specifikke i italiensk som sådan, men tværtimod tilbyder en almen synsvinkel på begyndersprogstilegnelse. Den vil kunne bruges i forbindelse med brobygning, men den vil også være anvendelig i grundskolens udskoling som informerende materiale. I den sammenhæng kunne man producere arbejdsmateriale til filmen, så den kan udfylde en lektion for en klasse i grundskolen. Vi mener afsluttende, at en film, som den er beskrevet ovenfor, kan udfylde et hul i informationshavet fra ungdomsuddannelserne til grundskolens afgangsklasser, fordi den tilbyder identifikationsmulighed for målgruppen. I forlængelse deraf mener vi som nævnt, den vil kunne kvalificere sprogvalget og i det hele taget inspirere i forhold til begyndersprog.

Nøgleord: Brobygning, Motivation, Italiensk, STX

Bevilget til: Viborg Katedralskole (Projektansvarlig) v. Birgitte Maria Jensen

Sprog i Øjenhøjde

2021-2021

"Sprog i øjenhøjde" skal medvirke til at give fremmedsprogundervisningen et løft i Vesthimmerland. (I praksis drejer det sig om engelsk, tysk og fransk). Det overordnede formål med projektet er at øge elevernes fremmedsprogskompetencer og deres motivation for at lære fremmedsprog i folkeskole og i gymnasiet. For at nå dette mål har vi brug for at skabe autenticitet i fremmedsprogsundervisningen, det gøres ved via organisationen AIESEC at rekruttere 3 unge modersmålstalende (engelsk, tysk, fransk) i perioden 1/9 2021 indtil efterårsferien. Disse unge kandidater, der omtrent er på bachelor niveau i deres hjemlande, er helt naturligt autentiske repræsentanter for deres modersmål og deres kultur. Men de er ikke automatisk klædt pædagogisk og didaktisk på til at de i rollen som hjælpelærere kan nå vores elever så meget som det potentielt er muligt. Hertil sættes der i projektet tid og ressourcer af til at indføring og coaching. Målgruppen er folkeskoleelever fra de ældste klasser og gymnasieelever. Projektet vil specifikt sætte lys på, hvordan man kan arbejde med unge modersmålstalende i fremmedsprogsundervisningen for at øge elevernes motivation og fremmedsprogskompetencer. Via den praktiske gennemførelse og evaluering kan projektet inspirere andre folkeskoler og ungdomsuddannelser til at gøre noget lignende. De forventede resultater er, at elevers motivation for at lære fremmedsprog øges, at elevernes fremmedsprogskompetencer og indblik i de fremmede kulturer sprogene er en del af øges og det muliggøres at vedligeholde eller et give kompetenceløft til undervisere i de fremmedsprogsfaggrupper, der i projektet samarbejder med de unge modersmålstalende mennesker (dette vil også komme eleverne til gode)

Nøgleord: Brobygning, Interkulturalitet, Behov for fremmedsprog, Motiviation, tysk, fransk, engelsk, grundskole, STX, HF

Bevilget til: Vesthimmerlands Gymnasium og HF (projektansvarlig) v. Mads Ilsøe, Østermarkskolen v. Solveig Østergaard Kristensen, AIESEC v. Frederik Bendix Sørensen

Online Interkulturelle Udvekslinger på tværs af sprog på de videregående uddannelser

Dette projekt har til formål at afdække, hvordan online interkulturelle udvekslinger (OIU) kan understøtte fremmedsprogsindlæring, og på hvilken måde OIU kan bidrage til at øge interkulturel bevidsthed blandt studerende af forskellige fremmedsprog på videregående uddannelsesniveau. Projektet vil øge forståelsen for, hvordan inddragelse af OIU i en formel undervisningskontekst kan supplere de traditionelle undervisningsmetoder og styrke studerendes mulighed for at samarbejde og kommunikere på et fremmedsprog med andre universitetsstuderende. Forskellige OIU blive designet, implementeret og evalueret på tværs af sprogfag på to forskellige universiteter og to forskellige professionshøjskoler.

Nøgleord: Blended learning, digitale redskaber, udveksling, interkulturalitet, videregående uddannelse

Bevilget til: Institut ved Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet v. Erling Strudsholm og Natalia Morollon Marti (projektansvarlige)

Virtuel interkulturel udveksling i fremmedsprogene

2021-2022

Dette projekt har til formål at undersøge og eksperimentere med, hvordan digitale og virtuelle teknologier kan anvendes til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer, udvikle deres kommunikative kompetencer og øge deres motivation for at lære fremmedsprog. Projektet består af fire faser over to skoleår, hvor fem sproglærere (kinesisk, tysk, engelsk og fransk) arbejder med at udvikle, afprøve, implementere og evaluere virtuelle interkulturelle udvekslinger på alle niveauer i STX. Projektet indgår i et samarbejde med Holstebro Gymnasium, der arbejder med et lignende projekt. Vi forventer at etablere en kompetencegruppe som kan implementere, udbrede, facilitere og standardisere den interkulturelle udveksling i fremmedsprogene, sådan at det bliver en etableret del af undervisningspraksis i fremmedsprogene. Derudover forventer vi at udvikle inspirationsmateriale så undervisere på og uden for egen skole får redskaber til at skabe virtuelle interkulturelle udvekslinger med andre undervisere/skoler. Endelig håber vi, at projektet kan indgå i styrkelsen af skolens sproglige profil samt at få flere elever, der vælger sprog.

Nøgleord: Blended learning, CLIL, Karrierelæring, Interkulturalitet, Inddragelse af it, tysk, fransk, engelsk, kinesisk, STX, HF

Bevilget til: Horsens Gymnasium og HF (Projektansvarlig) v. Anja Munch, Holstebro Gymnasium oig HF v. Malene Hougaard

Digitale værktøjer som virtuel partner til mundtlighedstræning i de gymnasiale uddannelser

2021-2022

Projektets formål er at undersøge anvendelsen af digitale værktøjer som virtuel partner til at træne mundtlighed i sprogfagene. I sprogfagene har mange elever svært ved at deltage mundtligt, fordi de føler sig usikre i sproget. I og med at klasseværelset er det eneste sted eleverne har mulighed for at træne deres kommunikative færdigheder, opstår der en selvforstærkende effekt, hvilket munder ud i, at eleverne ikke får talt fremmedsproget. Derfor søger dette projekt at hjælpe eleverne med at træne mundtlighed, så de får mod på og lyst til at deltage mundtligt samt anvende sproget i praksis. Projektet består af seks faser, som indeholder en opstart, to testrunder, to evalueringsrunder og en afslutning. Der vil både blive arbejdet med digitale værktøjer og udarbejdet praksiseksempler. Det forventes, at de deltagende elever vil opleve en større sikkerhed ved sproget og få optimeret deres mundtlige sprogkompetencer.

Nøgleord: Digitale teknologier i fremmedssprogundervisningen, tysk, fransk, engelsk, spansk, STX, HF

Bevilget til: Viborg Gymnasium (Projektansvarlig) v. Anne Christine Aa

Grammatik i kontekst – et tværfagligt netværksprojekt på de gymnasiale uddannelser

2021-2023

Grammatik i kontekst – et tværfagligt netværksprojekt på de gymnasiale uddannelser har til formål at fremme fremmedsprogslærernes viden om funktionel grammatik på de gymnasiale uddannelser og understøtte lærernes anvendelse af funktionel grammatik i egen praksis. Netværksprojektet vil konkret munde ud i en række praksisanbefalinger til gymnasiesektoren i forhold til, hvordan man kan arbejde med funktionel grammatik, og ideer til, hvordan man kan organisere dette arbejde i faggrupper på skolerne. Praksisanbefalingerne vil typisk diskutere måder at integrere funktionel grammatik i en daglig gymnasiepraksis og give et bud på, hvordan man kan didaktisere et materiale, så det indarbejder konkrete funktionelle grammatikøvelser. Anbefalingerne kan fx være korte artikler med didaktiske refleksioner, der kan publiceres i samarbejde med NCFF, og de udmøntes i konkrete forløbsbeskrivelser og øvelseseksempler. Disse anbefalinger understøttes derfor af en række konkrete eksempler på øvelser, der illustrerer og inspirerer til, hvordan sproglærere systematisk kan arbejde med funktionel grammatik i den daglige fremmedsprogsundervisning. Netværksprojektet vil desuden udvikle forslag til, hvordan skolerne kan organisere videndeling i sprogfaggrupperne, så man fremmer integrering af funktionel grammatik. Netværksprojektet vil også udvikle konkrete forslag til intern videndeling på skolerne efterfølgende, som kan anvendes til opkvalificering af sproglærere, der ønsker større viden om teori og praksis. Disse forslag kan tjene som inspiration for andre gymnasieskoler, der ønsker at tilgå arbejdet med funktionel grammatik på en systematisk måde. Netværksprojektet understøttes af teoretisk sparring fra Susana Fernandez fra AU. Projektet organiseres i form af en styregruppe med projektkoordinatorer fra de fire skoler (Pia Ballegaard Hansen, Inger Lehmann, Natasa Stokic og Claus Zedlitz) og med overordnet projektledelse v. Claus Zedlitz. Styregruppen mødes fysisk og virtuelt med faste løbende intervaller gennem projektperioden. Projektet organiseres samtidigt med et element af supervision, således at deltagere mødes på tværs af skolerne for fælles arbejde om de enkelte sprogfag. Samtlige deltagende lærere samles på et indledende dagsseminar ved projektets start i august/2021, der afholdes midtvejsevaluering og elevundersøgelse, og projektet aftaler med NCFF, hvordan projektets resultater formidles ved afslutningen. Tidsplan og detaljerede beskrivelser af delprojekter fremgår af fremsendte projektbeskrivelse. Netværksprojektets resultater vil blive sammenfattet i en samlet rapport ved projektets afslutning. Rapporten vil dels indeholde en række praksisanbefalinger, der opdeles efter sprog og niveau, så den enkelte lærer vil kunne bruge den som målrettet opslagsværk til inspiration til egen undervisning. Eksempler på grammatik øvelser, der praktiserer det funktionelle sprogsyn, indplaceres med anvendelse af den europæiske sprogrammes niveauer og betegnelser. Rapporten vil samtidigt indeholde en række overvejelser omkring progression i fx grundforløb/studieretningsforløb, skriftlig og mundtlig progression samt anbefalinger til, hvordan man som sprogfaggruppe kan strukturere arbejdet med funktionel grammatik og samlet sikre, at man praktiserer en grammatikundervisning, der har et konkret fagligt belæg, som er funderet i fagdidaktisk teori. Endelig vil rapporten indeholde en beskrivelse af et internt videndelingsforløb, som gymnasieskoler kan lade sig inspirere af og kopiere til egen praksis. Netværksprojektets produkter samles indledningsvis på et fælles Google Site, som fungerer som procesværktøj, der giver skolerne en platform for det løbende samarbejde i projektet. Praksisanbefalinger med eksempler publiceres via NCFFs hjemmeside. UVM’s fagkonsulenter inviteres til at formidle projektets resultater via nyhedsbreve, på de årlige fagdage (kurser: faglig udvikling i praksis) og som indlæg på EMUs afsnit for gymnasiale fremmedsprog på de gymnasiale uddannelser Formidling af projektets resultater foregår i samarbejde og efter aftale med NCFF. Projektet forventes at give en stor fortrolighed med den funktionelle grammatik, så det naturligt kan videreføres i den daglige undervisning efterfølgende

Nøgleord: Funktionel grammatik, tysk, fransk, engelsk, spansk, latin, STX, HHX

Bevilget til: Aarhus Business College (Projektansvarlig) v. Claus Zedlitz, Rybners v. Pia Ballegaard Hansen, Vestjysk Gymnaisum Tarm v. Natasa Stokic, Tørring Gymnasium v. Inger Lehmann, Aarhus Universitet v. Susana Fernandez

Digitale kulturmøder i fremmedsprogsundervisningen

2021-2023

Projektet "Digitale kulturmøder i fremmedsprogsundervisningen" skal i praksis fungere som en løftestang til at bringe kulturmøder ind i fremmedsprogsundervisningen via forskellige digitale platforme i et samarbejde med lærere og elever på skoler i udlandet (med de respektive fremmedsprog som modersmål og/eller fremmedsprog). Undervisningsaktiviteterne kan eksempelvis tage udgangspunkt i fælles emne(r) inden for tekstlæsning, udarbejdelse/præsentation af forskellige multimodale produktioner og differentierede tandem-/elev-elev-kontakter. Projektets mål er at facilitere et målrettet arbejde med elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer i en digital kontekst i fremmedsprogsundervisningen ved at bringe kulturmøder ind i fremmedsprogsundervisningen via forskellige digitale platforme, hvor der samarbejdes med lærere og elever på skoler i udlandet.Projektets forventede resultater er og skal måles på, at hver af de fire deltagende fremmedsprogslærere indgår i virtuelle samarbejder om undervisningsaktiviteter i fremmedsprogsundervisningen med en skole i udlandet, og at dette baner vejen for varige samarbejdsaftaler om undervisningsaktiviteter med de respektive skoler i udlandet.

Nøgleord: Interkulturalitet, fler- eller tværsproglighed, inddragelse af it, tysk, fransk, engelsk, spansk, STX, HF

Bevilget til: Holstebro Gymnasium og HF (projektansvarlig) v. Malene Hougaard, Horsens Gymnasium & HF v. Anja Øyan Munch

Funktionel grammatik i grundskole og læreruddannelse

2021-2022

Dette projekt udvikler og afprøver undervisningsaktiviteter til grundskolens fremmedsprogsundervisning i funktionel grammatik. Projektet udvikler og formulerer principper for funktionel grammatikundervisning og modellektioner, som afprøves og efterfølgende bearbejdes og formidles. Projektet overordnede formål er altså at anvise konkrete nye veje frem for en mere funktionel og kontekstualiseret grammatikundervisning i sprogfagene i grundskolen og i læreruddannelsen - det sidste i et parallelt, selvfinansieret projekt.

Nøgleord: Funktionel grammatik, tysk, fransk, engelsk, grundskole, professionshøjskole

Bevilget til  VIA University College (projektansvarlig) v.  Mette Vedsgaard Christensen,  Skovvangskolen v.  Frank Hansen, pædagogisk leder

Udvikling af innovativ didaktik i de romanske fremmedsprog

2021-2022

Hjørring Kommune har ud over “Matematikkens Hus” to sproghuse: The English House og Das Deutsche Haus, som indgår i fremmedsprogsundervisningen for grundskoleelever. Hjørring Gymnasiums elever inddrages i forløb ved besøg som elevambassadører for fremmedsprog. Som led i den fælles fremmedsprogsindsats i lokalområdet vil Hjørring Gymnasium bidrage med at etablere “Det Romanske Hus” for at udvikle innovative undervisningsmetoder i undervisningen af de romanske fremmedsprog for såvel grundskoleeleverne i området og gymnasieeleverne

Nøgleord: Brobygning, karrierelæring, inerkulturalitet, fremmedsprogsstrategier, behov for fremmedsprog, motivation, ordforråd, fransk, spansk, latin, grundskole, STX

Bevilget til  Hjørring Gymnasium/STX og HF (projektansvarlig) v.  Rektor Elsebeth Gabel Austin

Building More Vocabulary - Building More Communicative Competence

2021-2022

Projektet Building More Vocabulary - Building More CommunicativeCompetence / Den Wortschatz erweitern - Die Kommunikationskompetenz weiterentwickeln und fördern tager afsæt i en cirkulær didaktiskdesignskabelon fra det NCFF-støttede pilotprojekt “Building Vocabulary – Building Communicative Competence”. Skabelonen bidrog til udvikling af elevernes faglige ordforråd på engelsk, men ikke tilstrækkeligt til udviklingen af elevernes genrefaglige tekstkompetencer. Derfor har dette projekt til formål: a) at videreudvikle designskabelonen med henblik på en kobling mellem på den ene side udvikling af fagligt ordforråd og på den anden side inkorporering af dette ordforråd i elevernes faglige tekstproduktion b) at afprøve den videreudviklede skabelon i flere sprogfag, inden for flere faglige felter og på flere klassetrin Derfor arbejder vi i projektet med afprøvning og implementering i både tysk og engelsk med henblik på at udvikle skabelonen både i dybden (via koblingen mellem fagligt ordforråd og genrefaglige tekstkompetencer) og i bredden (via inddragelsen af tysk og flere forskellige klassetrin). Denne generiske didaktiske skabelon vil kunne anvendes af lærere på tværs af sprogfag og klassetrin til udvikling af konkrete undervisningsdesign, der har relevans for eleverne og deres undervisningskontekst.

Nøleord: ordforråd, CLIL, interkulturalitet, inddragelse af it, tysk, engelsk, grundskole, læreruddannelse 

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon  (projektansvarlig) v. Søren Hattesen Balle & Merete Olsen, Asgård Skole v. Annie Skovly Thomsen, Avedøre Skole v. Inge Fotel Alfredsen, Tybjerg Privatskole v. Lise Østbirk Bencard, Center for Grundskoleforskning, Institut forKulturvidenskaber, Syddansk Universitet v. Line Krogager Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Pettersson, Tarup Skole v. Lotte Tingsager og Højby Friskole v. Elin Fredsted Ravn.

Anvendt funktionel grammatik i sprogundervisningen

2021-2022

Projektets målsætning er, at grundskole, gymnasieskole og læreruddannelse samarbejder om udarbejdelsen af 'best practice' principper og skabeloner, der kan give øvelser, systematikker og et metasprog til at anvende funktionel grammatik i sprogundervisningen. Projektets målgruppe er grundskolens ældste klassetrin og gymnasieelever. Projektets bidrag vil være, at denne 'best practice' kan give sproglærere en håndsrækning til at tilrettelægge undervisningen, så eleverne arbejder med sprogproduktion og sprogstruktur ud fra et funktionelt kommunikativt princip. Projektet skal vise, at den enkelte sproglærer vha. eksemplariske principper og skabeloner selv og overskueligt kan udfærdige kommunikative øvelser, re-designe eksisterende materiale eller didaktisere nyt tekstmateriale (det udvidet tekstbegreb), så der udvikles øvelser med et funktionelt sigte.

Nøleord: Funktionel grammatik, AP, stx, læreruddannelse, grundskole

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Louise Flege og Svendborg Gymnasium v. Mette Brusgaard.

Tværsproglighed i læreruddannelsen

2021-2022

Dette projekt søger at udvikle, implementere og praksisforankre den forskningsbaserede viden om tværsproglig didaktik i et udviklingsarbejde med fokus på læreruddannelsen og en tæt kobling til skolens praksis. Projektet bygger på en kaskademodel, hvor den forskningsbaserede viden først didaktiseres i en projektgruppe bestående af sprogundervisere fra alle landets professionshøjskoler, og herefter bringes ud i læreruddannelserne og siden i grundskolen. I denne proces arbejder både UC-undervisere og sproglærerstuderende aktivt med undervisningsudviklingen, og praktiserende lærere fra grundskolen inddrages herefter i evalueringen af forløbene. Projektet skaber for det første en bæredygtig forankring af tværsproglig didaktik i læreruddannelsen, og gennem udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete forløb for det andet inspirationsmaterialer af høj kvalitet til både grundskolen og læreruddannelsen.

Nøleord: fler- og tværsproglighed, udvikling af sprogundervisning på læreruddannelsen, grundskole, professionshøjskole, tysk, fransk, engelsk, spansk, dansk, dansk som andetsprog

Bevilget til Syddansk Universitet v. Laila Kjærbæk, UC Lillebælt Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Petterson, Københavns Professionshøjskole v. Susanne Karen Jacobsen, UC SYD v. Camilla Franziska Hansen, Professionshøjskolen UCN v. Anne-Marie Fischer Rasmussen, VIA University College v. Line Møller Daugaard, Professionshøjskolen Absalon v. Sofia Esmann Busch, Lyreskovskolen v. Schirin Hamidah Tarko, Vonsild Skole v. Kea Kröber, Gug Skole v. Merete Johannsen, Højby Friskole v. Elin Fredsted Ravn og Skt. Klemensskolen v. Birgitte Atonsen

DM i Fagene - udvidelse af konkurrencen med mesterskab i faget tysk

2021

Formålet med dette projekt er at tydeliggøre medtagelsen af tysk i DM i Fagene gennem bl.a. promovering og deltagelse. Herunder lægger en mere overordnet opgave i at sætte fokus på anvendelsen af og nødvendigheden af at mestre sproget. Ved at gøre opmærksom på disciplinen er det forventede resultat, at mindst 1000 elever vil deltage i tysk og at alle landets lærere og elever fremover vil kunne hente gratis caseopgaver i tysk fra www.dmifagene.dk

Nøgleord: karrierelæring, inddragelse af it, tysk, grundskole

Bevilget til Danske Skoleelever (projektansvarlig) v. Tina Ravnsmed Hamborg

Motivation for fremmedsprog & FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling - et tværfagligt projekt, der udvikler elevernes sproglige og interkulturelle læring

2021-2022

Det overordnede formål med dette projekt er at motivere elever i grundskolen til at lære fremmedsprog. Projektet tager afsæt i FN’s Verdensmål og de store samfundsudfordringer, der er knyttet dertil. Målet er at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der understøtter udskolingselevernes interesse for og deres deltagelsesmuligheder i kommunikation om disse emner. I disse forløb vil vi understøtte elevernes sproglige udvikling ved at arbejde chunks- og taskorienteret for derigennem at stilladsere elevernes kommunikationsfærdigheder i relation til samfundsspørgsmål. KP-lektorer udvikler 6 undervisningsforløb og slides til brug i engelsk, tysk og franskundervisningen, som de deltagende lærere i et aktionslæringsforløb videreudvikler, afprøver og evaluerer. Projektets outcome er eksemplariske undervisningsforløb med udvalgte autentiske tekster, undervisningsplaner og slides til undervisningsbrug. Derudover er der lærervejledninger i form af lektorproducerede screencasts til fremmedsprogsundervisningen i udskolingen.

Nøgleord: interkultural kompetence, FN Verdensmål, grundskole, tysk, engelsk, fransk, sproglig stilladsering, motivation

Bevilget til Københavns Professionshøjskole (projektansvarlig) v. Lone Krogsgaard Svarstad, Sortedamsskolen v. Susanne Jacobsen og Skolen på Duevej v. Sarah Düdder

Afdækning af niveaudeling i fremmedsprogsfagene i gymnasieskolen

2021

Tilstrømningen til de danske gymnasieskoler har gennem en årrække været stigende, og dermed er elevgruppen blevet mere heterogen. Niveaudeling anvendes tilsyneladende i relativt stort omfang i fremmedsprogsfagene i gymnasieskolen, til trods for at det er en omdiskuteret fremgangsmåde til håndtering af heterogenitet. I dette projekt undersøges omfanget af niveaudeling inden for og på tværs af klasser, udformningen og evalueringen heraf og i tilfælde af, at fremmedsprogslærerne har valgt at stoppe arbejdet, efterspørges en begrundelse herfor. Målet er således på den ene side at finde ud af, hvor udbredt niveaudelingen er, og på den anden side at opnå kendskab til karakteren heraf, for med udgangspunkt i disse praktiske erfaringer og viden fra litteraturen at kunne udarbejde nogle anbefalinger til hhv. fremmedsprogslærere og skoleledere. Metodisk besvares spørgsmålene vha. et spørgeskema, som sendes ud til fremmedsprogslærerne i den danske gymnasieskole.

Nøgleord: Niveaudeling, tysk, fransk, engelsk, spansk, STX

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Astrid Mus Rasmussen

Projektets resultater kan læses i disse rapporter:

Projekter med start i 2020

FREMDitSPROG - Digitale værktøjer i gymnasiets fremmedsprogsundervisning

2020-2021

Digitale teknologier er i stigende grad integreret i vores sprogbrug samt i sprogfagenes pædagogiske praksis, men digitale kompetencer er ikke traditionelt en del af sprogfagenes DNA. Formålet med projektet er at bidrage til sproglærernes hensigtsmæssige anvendelse af it med henblik på at styrke elevernes sprogkompetencer og integrere digitale værktøjer og praksisser som naturlig del af at arbejde i og med sprogfagene. Projektet gennemføres som et aktionslæringsprojekt, hvor sproglærere fra otte gymnasier udvikler og gennemfører eksperimenterende undervisningsforløb med inddragelse af forskellige digitale værktøjer i sprogfagene. Projektet tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker sproglærernes brug af digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen på de gymnasiale uddannelser. De eksperimenterende undervisningsforløb co-designes af lærere, sprogfolk og forskere med særlig opmærksomhed på fremtidssikring og institutionel forankring. Som led i aktionslæringsforløbet indsamles erfaringer fra de gennemførte undervisningsforløb. Erfaringerne anvendes til at udvikle fremmedsprogsdidaktiske materialer og ressourcer til anvendelse hos sproglærere i hele landet ud over projektets levetid; her vil der også være fokus på, at den organisatoriske forankring på nye skoler er en reel mulighed.

Nøgleord: Inddragelse af it, engelsk, fransk, spansk og tysk, STX, HHX, HF/VUC, HTX

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Christian Dalsgaard, College 360, Handelsgymnasiet v. Bente Strange Hansen, Odder Gymnasium v.Anne Bisgaard Vase, Randers Statsskole v. Lone Andersen, Skive College - Handelsgymnasiet v. Hanne Greisen, Risskov Gymnasium v. Hans Elgaard Mogensen, Hjørring Gymnasium v.Elsebeth Gabel Austin, Århus Statsgymnasium v. Dorte Fristrup, Viby Gymnasium v. Kim Kjærgaard, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole v. Maria Pia Pettersson og VIA University College v. Morten Gustenhoff

Rejsen til USA

2020-2021

Projektets formål er at skabe et interaktivt spillignende læringsmiljø, hvor eleven anvender sproget spansk i en autentisk og motiverende kontekst, for på den måde at styrke de spanskfaglige kompetencer i et sjovt og motiverede læringsunivers via en mere legende tilgang.

Nøgleord: inddragelse af it, interkulturalitet, spansk, STX, HHX, HF

Bevilget til Viby Gymnasium (projektansvarlig) v. Liv Bennike, Odder Gymnasium v. Lærke Marie Ryge og Aarhus Universitet - CUDiM v. Francesco Caviglia

Spansklærere på sprogvisit - Udvikling af spanskundervisningen i grundskolens forskellige spanskundervisningsrum

2020-2021

Spansk har gennem en årrække været udbudt som valgfag i udskolingen, både i folkeskolen og i ungdomsskolen, og i 2017 blev der iværksat en forsøgsordning med spansk som treårigt 3. fremmedsprog fra 7.-9. klasse. Desuden er alle danske kommuner forpligtet til at udbyde modersmålsundervisning i spansk til børn af spanske EU-borgere bosat i Danmark. Men udviklingen går trægt, og der er relativt få skoler, som udbyder spansk, ligesom der mangler både viden om og opmærksomhed på spansk i grundskolen. Derfor sætter vi i dette projekt i første omgang fokus på spansk i grundskolen i alle dets fremtrædelsesformer og samler spansklærere fra folkeskole, ungdomsskole og modersmålsundervisning, som går på sprogvisit hos hinanden. Herefter udvides fokus til ligeledes at omfatte spanskundervisningen i HF/STX, idet der ligeledes er behov for mere viden om spanskundervisning på tværs af uddannelsessystemet. Gennem sprogvisitterne skabes et perspektivrigt møde mellem spansklærere i forskellige kontekster - til gavn for såvel den spanskdidaktiske udvikling som for sammenhængen i spanskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet.

Nøgleord: Didaktisk udvikling, spansk, grundskole, STX, HF

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Ida Gyde, Skovvangsskolen v. Rikke Engbo Andersen, Aarhus Ungdomsskole v. Ulrik Christensen, Møllevangsskolen v. Beatriz Papaseit og Aarhus Akademi v. Lucas Ruiz

CLIL-Stifindere: Flersprogede veje til viden i gymnasiet

2020-2023

Projektet har til formål at understøtte tre typer af STX-gymnasiers behov for og udvikling af interdisciplinært CLIL-arbejde mellem fremmedsprogsfag og humanistiske, samfundsvidenskabelige og STEM-fag. Først med fransk, dernæst engelsk, italiensk, spansk og tysk. I projektet skal der sikres evidens for effekten af lokale udviklinger af CLIL undervisning, forløbsmodeller og progressionsmålinger i arbejdet med fremmedsprog. Projektet indeholder følgende elementer: forberedelses- og evalueringsseminarer om gæsteundervisning i CLIL, og i arbejdet med fremmedsprog som fagsprog, samt øvelser med afsæt i egne undervisningsforløb; løbende online sparring for deltagere og grundig dokumentation; Udvikling af ti CLIL-undervisningsforløb på 3-12 uger fordelt på tre STX-skoler over to år; Symposium for andre gymnasier, UVM, faglærerforeninger og erhvervsliv. Projektet har som målsætning at implementere CLIL-forløb på de deltagende skoler og udarbejde et katalog med forløbs- og logistikmodeller, elevøvelser, redskaber til måling af progression og opfølgning, samt en dokumentationsrapport, der skal understøtte opskalering af projektets CLIL-forløb og -modeller til andre fag og skoler. 

Se mere på projektets hjemmeside.

Nøgleord: CLIL, fransk, stx, implementering af CLIL

Bevilget til Roskilde Universitet (projektansvarlig) v. Heidi Bojsen, Espergærde Gymnasium & HF v.  Grith Fuchs Rasmussen, Tornbjerg Gymnasium v. Anne Bagger Nielsen, Nørre Gymnasium v. Christine Leturgie, Roskilde Gymnasium v.  Iben Schneider og Den Pædagogiske Afdeling ved den FranskeAmbassade (Institut Francais) v. Herminia Daeden

Læring på spil – et pilotstudie til udvikling af et interaktionsbaseret læringsspil for arbejdsmarkedsrettet andet- og fremmedsprogsundervisning

2020

Projektet udgør et samarbejde mellem sproglærere, virksomheder og forskere og har til formål at udvikle indholdet og designet af et interaktionsbaseret og arbejdsmarkedsrettet læringsspil til brug i både andet- og fremmedsprogsundervisningen. Med udgangspunkt i forskning og udvikling inden for den interaktionelle lingvistik (samtalegrammatik.dk), andetsprogslæring (language learning in the wild) og eksisterende ressourcer og studier inden for CALL-området mere generelt, vil projektet udvikle et SIE (Synthetic Immmersive Environment), som baserer sig på autentiske optagelser og interaktioner fra en bestemt arbejdskontekst, og som sikrer en motiverende, fleksibel og relevant sproglæring. Konceptet vil blive udviklet med henblik på anvendelse i, og tilpasning til, forskellige arbejdsmæssige kontekster og forskellige sprog og vil på denne måde både kunne bruges som et arbejdsrettet sproglæringsværktøj på de erhvervsrettede sproguddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Nøgleord: inddragelse af it, brobygning

Bevilget til Roskilde Universitet (projektansvarlig) v. Louise Tranekjær Rasmussen, Portaplay v. David Karpantschof, De Forenede Dampvaskerier v. Pernille Kiær og CLAVIS v. Mette Brandt

Sprogcoaching som motivation for sproglæring i gymnasiet

2020-2021

Projektet undersøger, om sprogcoaching kan skabe bedre motivation for sproglæring i gymnasiet.    Projektet udvikler og afprøver et koncept for, hvordan sprogcoaching kan skabe større motivation for sproglæring og bedre kompetencetilvækst i gymnasiet. På basis af en omfattende afprøvning af konceptet på forskellige typer gymnasier forventer vi at kunne give konkrete bud på, hvordan metoden giver en effekt i gymnasiet. Resultaterne vil vise forskellige niveauer for implementering af metoden tilpasset forskellige gymnasiers muligheder og behov.

Nøgleord: sprogcoaching, motivation

Bevilget til Studieskolen (projektansvarlig) v. Christoph Schepers, Vestegnens HF & VUC, Århus Handelsgymnasium (AABC), Nordfyns Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nørre Gymnasium, Campus Vejle, Køge Handelsskole, KVUC, Næstved Gymnasium & HF og IBC International Business College Kolding.

Building Vocabulary - BuildingCommunicative Competence – Et udviklingsprojekt om en tilgang til arbejdet med et fagligt ordforråd i skolens engelskundervisning med udgangspunkt i genrer og tværfaglighed

2020-2021

Dette projekt har til formål at styrke skoleelevers tilegnelse af fagspecifikt ordforråd med afsæt i en tværfaglig undervisning, som bidrager til udviklingen af en styrket kommunikativ kompetence på fremmedsproget. Projektets didaktiske designlægger vægt på at strække elevernes sprog fra et hverdagssprog til et fagsprog gennem arbejdet med forskellige faglige genrer i en tværfaglig sammenhæng. Der vil være et særligt fokus på ordforrådstilegnelse og udviklingen af et præcist fagligt ordforråd som forudsætning for elevernes forståelse og produktion af fagspecifikke tekster. Projektet arbejder med udviklingen af engelsk som internationalt kommunikationsmiddel (lingua franca) - altså det sproglige medium, hvorigennem den kommunikative kompetence kan udvikles.

Nøgleord: CLIL, inddragelse af IT, ordforrådstilegnelse, fagsprog

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Søren Hattesen Balle, Tybjerg Privatskole v. Lise Østbirk Bencard og Avedøre Skole v. Inge Fotel Alfredsen

Faglig kommunikation på engelsk i udskolingen

2020-2022

Formålet med projektet er at styrke skoleelever i at kommunikere om faglighed på engelsk. I projektet indgår et samarbejde mellem lærere i udskolingen og i gymnasiet om at udfordre udskolingselever sprogligt samt at styrke sammenhængskraften mellem de to uddannelsesniveauer. På baggrund af folkeskolens afgangsprøver, tilgængelige læremidler og undervisningen i engelsk, er vores hypotese, at indholdsdimensionen overvejende repræsenterer personlige hverdagsemner og -perspektiver, hvilket kalder på sprog, der er tilsvarende hverdagsagtigt. Denne praksis er problematisk, når man tager de samfunds- og uddannelsesmæssige krav, som elever forventes at kunne honorere, i betragtning. Elever får ikke mulighed for at udvikle mere avancerede sproglige resurser, som vi ser som en forudsætning for at kunne begå sig fagligt i uddannelse og erhvervsliv på engelsk. Med udgangspunkt i en afdækning af eksisterende praksis igangsætter projektet en indsats med udvalgte lærere for i samarbejde at etablere en praksis, der understøtter fagsproglige udvikling og brobygning mellem folkeskole- og gymnasieniveau.

Nøgleord: fagsprog, akademisk sprog, overgange mellem grundskole og gymnasium, engelsk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole (projektansvarlig) v. Susanne Jacobsen, Usserød Skole v. Kristine Langstrup og Marie-Louise Rønning og Rødovre Gymnasium v. Corinne Alice Bilancio og Anika Trumulis.

Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering

2020-2022

Projektet sigter mod at skabe rammer for et nationalt lærerkompetenceløft samt en fremtidssikring af uddannelsen af sproglærere i Danmark vedrørende sprogtestning og evaluering. Mere specifikt sætter projektet fokus på at videreudvikle sproglærernes kompetencer og styrke deres viden, praksis og selvtillid i forhold til sprogevaluering og at gøre dem bekendt med CEFR som en evalueringsramme. Denne opgave skal udføres i fire sammenkoblede faser, idet hver ny fase udføres på baggrund af resultater og produkter fra den forrige. På baggrund af en systematisk behovsanalyse udføres et praksisnært kompetenceudviklingsarbejde, som skaber grundlag for udvikling af fagligt fungerede online moduler, læremidler og efter- og videreuddannelsestilbud. Formålet med projektet er at generere differentierede workshops og online-moduler om de fundamentale principper og redskaber i sprogevaluering på tværs af de forskellige fremmedsprog og uddannelsesniveauer. Det indgår som en del af modulerne, at projektteamet udarbejder en plan for, hvordan den nye viden kan bringes i spil i hverdagen på skolerne. Derudover udvikles sprogevalueringsvejledning, instrukser og skabeloner i tæt samarbejde med sproglærere og faglige konsulenter fra KP og KU med ekspertise inden for henholdsvis engelsk, fransk og tysk. Der bliver produceret fire online-moduler, som baseres på den nyeste faglige praksis i sprogtestning og vurdering med henblik på at fastholde og implementere modulernes faglige indhold i sproglærernes fremtidige praksis.

Nøgleord: sprogevaluering og -testning, CEFR, didaktisk udvikling

Bevilget til Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed v. Slobodanka Dimova.

Oprør i Europa: Tværsproglig dag med historisk og kulturelt fokus

2020

Projektet udvikler en sprogdag for 1.g’ere i grundforløbet i fremmedsprogene tysk, fransk, spansk og latin. Den tværfaglige sprogdags sigte er at skærpe rekrutteringen af elever, der vælger sproglige studieretninger ved at give dem en bredere forståelse for sprogfagenes kulturfaglige del. Dagens fokus er således på sammenhængen mellem sprog og kultur og samfundsforhold under temaet “Oprør i Europa”.

Nøgleord: Brobygning, CLIL, interkulturalitet, fler- og tværsproglighed

Bevilget til Paderup Gymnasium (projektansvarlig) v. Anja Amtoft Krægpøth

Udvikling af undervisningsforløb og digitale læremidler til fremmedsprog i folkeskolen

2020-2021

Projektets mål er i samarbejde mellem undervisere fra læreruddannelsen og folkeskolen at udvikle eksemplarisk didaktiserede læremiddler (eller supplerende materiale til eksisterende digitale læremidler) med henblik på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. I forlængelse af afprøvning og justering af materialerne skal der udvikles praksisanbefalinger, samt kriterier for didaktiske valg herunder valg af digitalt indhold med fokus på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. Disse vil være målrettet folkeskolens og læreruddannelsens fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, men kan være til inspiration for andre uddannelsesniveauer og sprog.

Nøgleord: interkulturalitet, inddragelse af it, tysk, engelsk, grundskole, professionshøjskole

Bevilget til University College Lillebælt (projektansvarlig) v. Maria Pia Pettersson, UC SYD, Næsby Skole og Lyreskovskolen

Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

2020-2023

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som en tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Projektet Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST) har derfor til formål at udvikle undervisningstiltag, der kan bibringe studerende sådanne sproglige tillægskompetencer i forbindelse med deres uddannelse. Udviklingen af disse undervisningstiltag baseres på en række delprojekter sammen med projektets samarbejdspartnere, hvor sprogforhold i forskellige uddannelsesinstitutioner afdækkes. På baggrund af denne afdækning udvikler projektet generiske og fleksible undervisningsmodeller, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsproglige kompetencer i uddannelsessystemet. CLIL, blended learning og digitale medier vil være centrale elementer i udarbejdelsen af disse modeller. Ud over modellerne, omfatter projektets resultater også en rapport over afdækningsarbejdet, delprojekternes evaluering samt anvendelsesvejledninger for modellerne. Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

Nøgleord: CLIL, sproglige tillægskompetencer, videregående uddannelser 

MUST-projektet er bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Anne Holmen og Sanne Larsen, DTU, KEA, KDM, KU - Institut for Fødevare- og Resurseøkonomi, CBS, Erhvervsakademi Dania, KU - JURA, Medie- og Journalisthøjskolen, KP - Institut for pædagoguddannelsen og KP Institut for læreruddannelse

Digitale teknologier i skolens fremmedsprogsundervisning

2020-2022

Projektet Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning undersøger og udvikler brugen af teknologier i engelsk, tysk, fransk og spansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Projektet er todelt: Første del afdækker brugen af teknologier i sprogundervisningen og projektets anden del udvikler nye, innovative måder at anvende teknologien på. Projektet bidrager således med ny viden om og nytænkende fagdidaktiske perspektiver på brugen af teknologi i grundskolens undervisning.

I 2020 har projektet fået en tillægsbevilling med det formål at udvide den planlagte afdækning af brugen af digitale teknologier med en afdækning i forbindelse med skolenedlukningerne i foråret 2020 og en efterfølgende kvalitativ erfaringsindsamling fra en fokusgruppe af lærere.

Nøgleord: brug af IT, didaktisk udvikling, grundskole, tysk, fransk, spansk, engelsk

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Mette Vedsgaard Christensen

Tidlig sprogstart - fransk i 3. klasse

2020-2021

Et fagdidaktisk innovationsprojekt i franskfaget på 3. klassetrin på udvalgte grundskoler: På baggrund af praksisviden i undervisning i fransk som fremmedsprog (FLE) fra fransktalende lande ved vi, at yngre børn tilegner sig fremmedsprog med fokus på en legende tilgang til læring. De er sprogligt opmærksomme qua en lyttende, spørgende og umiddelbart afprøvende tilgang til læring. Denne praksisviden er også udviklet i en dansk kontekst i Sønderjylland i tyskfaget i et A.P. Møller projekt med start fra 0. klasse. Projektets grundtanke er at give folkeskoler, lærere, forældre og elever mulighed for at stifte bekendtskab med fransk i indskolingen, hvor eleverne er spontane og umiddelbare i deres intake af nye muligheder. Det er denne åbenhed for nye muligheder og opfattelser af fransk som et sprog, der er let at lære med afsæt i en legende tilgang, som projektet gerne vil søsætte. Projektets mål er at skabe sprogpædagogisk og innovativ udvikling af undervisning i tidlig fremmedsprogslæring, som understøtter en kontinuitet i læringen af fremmedsprog med en tættere relation mellem elevernes tilegnelse af engelsk på 1. klassetrin og 2. fremmedsprog på 3. klassetrin.

Nøgleord: tidlig sprogstart, fransk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole v. Annette Søndergaard Gregersen i samarbejde med VIA, Fransklærerforeningen, Sproglærerforeningen og Det Franske Institut

Projekter med start i 2019

Fremmedsprogsundervisning, didaktik og motivation

2019-2021

Projektet undersøger vilkårene for fremmedsprogsundervisning og brugen af didaktik i de nordiske lande. Projektet udvikler desuden nyt undervisningsmateriale til sprogundervisning, gerne med IT, og sigter efter at øge elevers og studerendes motivation til at lære fremmedsprog.

Nøgleord: Didaktisk udvikling, motivation, undervisning, netværk, gymnasium    

Bevilget til Tørring Gymnasium (projektansvarlig) v. Inger Lehmann og Nordplus-projekt

Tysk ordforråd på STX

2019-2020

Undersøgelse af elevernes receptive ordforråd på tysk på STX og på længere sigt i grundskolen. Til undersøgelsen udvikles nye ordforrådstests, der passer til de pågældende elevgrupper i Danmark. Projektet hænger sammen med ”Talent for tysk”-projektet, som har fået udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i perioden 2019-2020.

Nøgleord: ordforråd, sprogtests, overgange, tysk, grundskole, stx

Bevilget til DerDieDas (projektansvarlig) v. Elsebeth Bechmann 

Se materialer udarbejdet af Elsebeth Bechmann om ordforrådsundervisning og -tests

Kinesisk Interaktiv E-grammatik (KINEGRAM)

2019-2021

Udvikling af en interaktiv e-læringsplatform for kinesisk grammatik, der kan anvendes i begynderundervisningen i kinesisk på ungdomsuddannelser og universiteter. Udviklingen har til hensigt at styrke elevernes/studerendes læring hvad angår kinesisk grammatik generelt og i særdeleshed den funktionelle anvendelse heraf samt skabe en fælles dansksproget grammatisk referenceramme for kinesisk grammatikundervisning i Danmark.

Nøgleord: Brug af it, brobygning, grammatik, kinesisk, ungdomsuddannelser, universitetet

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Mette Thunø

Sæt strøm til sproget

2019-2020

Projektet udvikler et nyt koncept til fremmedsprogsundervisning på erhvervsskoler, der benytter sig af moderne digitale læringsmetoder til at understøtte tilegnelse af fagspecifik vokabular og bibringer elevers mod på at indgå i dialog på fremmedsprog. 

Nøgleord: brug af IT, erhvervsskoler

Bevilget til SOSU Randers (projektansvarlig) v. René Dybdal

Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

2019-2020

Projektets formål er at fremme didaktisk udvikling med henblik på at kvalificere eleverne inden for fremmedsprog gennem netværk for undervisere, inspirationsoplæg og afslutningsvis en mini-konference, hvor erfaringerne formidles med henblik på spredning af viden fra konceptet.    

Nøgleord: netværk, didaktisk udvikling, EUD

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Henriette Duch

Projektet afholder d. 11. maj 2020 en minikonference i Aarhus for fremmedsprogslærere på EUD. Se mere på https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/minikonference-om-udvikling-af-didaktik-i-fremmedsprog-paa-eud

Implementering af sprogcertificering i undervisningen

2019-2020

Projektet implementerer sprogdiplomundervisningen i den almindelige undervisning på både erhvervsuddannelser og undervisningen på handelsgymnasiet, så så mange elever som muligt modtager sprogcertifikatundervisning og derved får mulighed for at tage prøven og kvalificere sig til det lokale erhvervsliv.

Nøgleord: sprogcertificering, tysk

Bevilget til Tønder Handelsskole (projektansvarlig) v. Anette Okholm 

Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt

2019-2021

På folkeskolerne i Tønder Kommune har eleverne siden 2015 haft tysk på skoleskemaet allerede fra 0. kl. På Tønder Gymnasium tilbydes eleverne Deutsches Sprachdiplom 1 (A2/B1-niveau) og 2 (B2/C1-niveau), på Tønder Handelsgymnasium Deutsches Sprachdiplom Pro (A2/B1-niveau). Med andre ord satser både folkeskolerne og gymnasierne i kommunen på at fremme tysk med særlige tiltag. Med projektet "Deutsches Sprachdiplom: Et brobygningsprojekt" vil vi gerne udvide vores samarbejde ved at gøre det muligt for eleverne på kommunens folkeskoler at tage en såkaldt "A2-Bescheinigung", altså et sprogbevis, der fungerer som en forløber for det egentlige Sprachdiplom. Projektet er et samarbejde mellem i alt tre tysklærere på hhv. Tønder Overbygningsskole, Løgumkloster Distriktsskole og Tønder Gymnasium, men på sigt er idéen med dette pilotprojekt, at erfaringerne skal bruges til at få flere tysklærere på folkeskolerne til at arbejde med førnævnte "A2-Bescheinigung" i deres undervisning.

Nøgleord: brobygning, CEFR, tysk, grundskole, STX

Bevilget til Tønder Gymnasium (projektansvarlig) v. Randi Damstedt Atiser, Tønder Distriktsskole og Løgumkloster distriktsskole

Ordforråd som sprog-formål i fremmedsprogsundervisningen

2019-2020

Projektets fokus er ordforrådsdidaktik og -indlæring i fagene tysk, fransk og spansk, mere specifikt kollokationer, frekvens og inddragelse af digitale hjælpemidler som fx netbaserede ordbøger og enkle korpusværktøjer. En forsker skal give ny viden og input til både fremmedsprogslærerne og derigennem til deres stx-/hf-elever. Centrale formål bliver: at opnå ny viden om ordforrådsdidaktik og semantik; at udvikle/afprøve indlæringsstrategier i forhold til ordforråd med anvendelse af it-hjælpemidler; at styrke samarbejdet mellem uddannelsesniveauerne og give fremmedsprogseleverne et indtryk af, hvordan man arbejder med sprog på aftagerniveauet.

Nøgleord: Fler- eller tværsproglighed, inddragelse af IT, tysk, fransk, spansk, STX, HF, universitet

Bevilget til Århus Akademi (projektansvarlig) v. Bjørn Christensen og SDU v. Irene Simonsen

En flersprogethedsdidaktisk tilgang til kinesisk som sprogfag i gymnasiet

2019-2020

Projektet har til hensigt at undersøge mulighederne for at indarbejde et flersprogethedsdidaktisk perspektiv i sprogundervisningen i kinesisk for at fremme elevers tilegnelse af kinesisk og styrke deres generelle sproglige opmærksomhed og refleksion.

Nøgleord: flersprogethed, motivation, kinesisk

Bevilget til Stenhus Gymnasium (projektansvarlig) v. Marnie Lai

Byg fremmedsproget op med Lego

2019-2020

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for sprog. Ved at arbejde med fremmedsprog, leg og læring gennem brug af it-værktøjer, fremtidssikres sprogfagene det 21. århundredes behov for specifikke kompetencer. Et fremtidsorienteret læringssyn og tilsvarende praksis i fremmedsprogsundervisningen vil således motivere elever i grundskolen til at vælge fremmedsprog samt motivere de studerende på Læreruddannelsen til at tilvælge sprogundervisningen og et fremtidigt lærerliv som fremmedsprogsunderviser.

Nøgleord: brug af IT, leg, motivation, didaktisk udvikling, grundskole, læreruddannelse

Bevilget til Professionshøjskolen Absalon (projektansvarlig) v. Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert, Eskildstrup Skole v. Simon Leinum samt Nørre Alselv Skole v. Loa Bille

Sprog i Science

2019-2021

Sprog i Science er et tværfagligt projekt, der er bygget op omkring samarbejde imellem sprog- og sciencefag på gymnasiet. Projektet inddrager som ekstern aktør læringscentret LIFE (Novo Nordisk Fonden) og er inspireret af deres særlige læringspakker. Det gældende narrativ omkring fremmedsprog ændres ved, at de unge introduceres til sprogs relevans og mangfoldige anvendelsespotentiale. Projektet kan bane vej for flere samarbejder imellem sprogog sciencefag heriblandt permanente flerfaglige forløb i gymnasieskolen baseret på CLIL-tænkning samt for oprettelse af studieretninger med sprog- og sciencefag på forsøgsbasis.

Nøgleord: brobygning, sprog som tillægskompetence, CLIL, interkulturalitet, karrierelæring

Bevilget til Nærum Gymnasium (projektansvarlig) v. Anna Scharling Brun og Barbara Schønsted-Madsen samt LIFE - NovoNordisk v. Henrik Busch

Internationalization@home

2019-2021

I dette projekt ønsker vi at udvikle koncepter til, hvordan elevers internationale kompetencer styrkes sammen med deres 2. fremmedsprog (tysk, fransk, spansk eller kinesisk). Fremmedsprog og kulturforståelse er et væsentligt grundlag for dansk indflydelse, vækst og velstand – og i de kommende år vil efterspørgslen efter medarbejdere med høj sprogkompetence både i engelsk og andet fremmedsprog stige. Det er ofte opfattelsen, at man sagtens kan klare sig med et nogenlunde forståeligt engelsk eller andet fremmedsprog; men spørger man ude i virksomhederne, så er svaret, at sprog og kulturforståelse er en forudsætning for at få succes på det internationale marked. Formålet med dette projekt er at konkretisere, hvad det betyder at være international, herunder at udvikle en Best Practice Manual og dermed gå foran med et koncept til det at være international (internationalization@home). Det vil vi gøre ved at 1) for det første at udarbejde praksis-opgaver inden for kulturforståelse, som eleverne kan tage med sig, når de tager på studietur. 2) For det andet vil vi invitere elever fra andre europæiske skoler (elevernes 2. fremmedsprog) med ind i vores daglige undervisning. Ved at rette fokus på europæiske samarbejdsmuligheder mellem skoler, der bl.a. har registreret sig påplatformen eTwinning, vil vi arbejde målrettet med at udvide brugen og erfaringen af eTwinning i vores daglige undervisning med vedholdende dialog elev-til-elev og lærer-til-lærer.

Nøgleord: interkulturel kompetence, eTwinning, internationalisering, karrierelæring

Bevilget til Niels Brock Internationale Gymnasium v. Joan Jürs

Lærerens inddragelse af elevers sprogbiografi som resurse for læring og læringslyst

2019-2020

Formålet med projektet har været at afprøve og formidle dele af den Europæiske Sprogportfolio (den danske oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12".) som afsæt for lærerens planlægning og gennemførelse af fremmedsprogsundervisningen i et additivt perspektiv i grundskolen. Projektet har undersøgt, hvordan specifikke dele af sprogbiografidelen kan bidrage til, at læreren kan synliggøre elevernes sproglige repertoire og strategier, så det kan understøtte sprogtilegnelsen og medvirke til læringslyst hos de elever, der er begyndt at lære tysk eller fransk.

Læs mere om projektet og dets praksisanbefalinger om at bruge Europæisk sprogportfolio som værktøj i undervisningen.

Nøgleord: flersprogethed, interkulturalitet, tysk, fransk

Bevilget til Københavns Professionshøjskole, CFU (projektansvarlig) v. Christina Hellensberg og Daniéle Eychenne, KU CIP v. Anne Holmen, Nørre Fælled Skole v. Karen Jensen, Saida Mohan og Tine Jensen, Ny Holte Skole NN, Park Allé Privatskole v. Lotte Langhans, Skolen på Duevej v. Jean-Luc Habib Sery og Tagensbo Skole v. Charlotte van Führen og Mohamed Sliai

Nos paroles – journée lyrique – Kreativ festival for fransk sprog

2019-2020

’Nos Paroles – Journée lyrique: Kreativ festival for fransk sprog’ er et projekt, der skal give franskelever inspiration til at arbejde kreativt med fransk. Initiativ-tager til projektet er Alliance Française – Fyn, der indgår i samarbejde med to gymnasier og en folkeskole. I forbindelse med projektet skal eleverne skrive tekster på fransk, som de fremfører for et publikum ved et arrangement i Ungdomshuset i Odense d. 11. marts 2020. Ved ’arbejde kreativt med fransk’ forstår vi et tekstarbejde, der i bredeste forstand leger med mulighederne i sproget og med mulighederne for at fremføre teksterne. Det kan være digte, man læser op eller synger, skriver på fortovet med farvekridt eller som en planche på væggen. Det kan også være en kombination af billeder og tekst, f.eks. en tegneserie.

Nøgleord: brobygning, motivation, fransk, grundskole, STX

Bevilget til Alliance française - Fyn (projektansvarlig) v. Helle Andersen