Fremmedsprogsstrategier

Her finder du projekter, der har til formål at arbejde strategisk med sprog fx i form af lokale fremmedsprogsstrategier. 


Projekter med start i 2023

Fremmedsprogsnetværk Esbjerg

2023

Projektets formål
Med et netværk bestående af undervisere fra grundskole og ungdomsuddannelser (HHX og STX) vil vi styrke interessen for fremmedsprog med fokus på tysk og lette overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Gennem oplæg fra NCFF om fordelene ved styrket mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen håber vi at kunne finde en
fælles forståelse for fremmedsprogsundervisningen og dens muligheder på tværs af uddannelser. Deltagerne i netværket vil samarbejde om udarbejdelse af øvelser, der opstår ud fra dialogen efter oplæggene. Disse
øvelser kan efterfØlgende afprøves i egen undervisning, og resultaterne præsenteres på det følgende netværksmøde.
Dermed er fokus for netværkssamarbejdet at styrke mundtlighed i tyskundervisningen, så eleverne på de forskellige niveauer oplever en undervisning, det gør sproget meningsfuldt og anvendeligt.
Formålet med netværkssamarbejdet er faglig sparring og indsigt i undervisningspraksis på tværs af niveauerne samt fælles udvikling og afprøvning af aktiviteter på baggrund af oplæg om nyere didaktiske tilgange til mundtlighed og andre fagdidaktiske emner i sprogundervisningen. 

Nøgleord: fremmedsprogsnetværk, fremmedsprogsstrategi

Bevilget til: HHX Rybners (netværksansvarlig), Esbjerg Realskole, Esbjerg International School, Vitaskolen Bohr og Sankt Nikolaj Skole i Esbjerg

Motivation for mundtlighed i gymnasiet for 2.fremmedsprog

Det overordnede formål med projektet er at (gen-)motivere eleverne i 2g og 3g i gymnasiet for deres 2. fremmedsprog. Fortsat motivation i
fremmedsprogsundervisningen er med til at fastholde og dygtiggøre eleverne og dermed give eleverne oplevelse af mestring, jf. NCFFkonferencen “Motivation og barrierer i sprogundervisningen” d. 29. november 2022. Nogle elever oplever dog et meningstab i
2.fremmedsprog, når det går op for dem, at de ikke nødvendigvis kommer til at tale flydende efter tre års undervisning (jf. NCFF-konferencen).
I projektet bearbejdes dette potentielle meningstab gennem løbende samtaler med eleverne om sprogindlæring (hvad det vil sige at lære et fremmedsprog, hvornår mestrer man det, og hvordan når man derhen) og en tilrettelæggelse af undervisningen som er autentisk, specifik og målbar (jf. SMARTmodellen og jf. CEFR).

Kort sagt vil vi i projektet udvikle taskbaserede undervisningsaktiviteter til
understøttelse af mundtlighed i 2.fremmedsprog i kombination med tydelige lærings- og evalueringsmål i målsætningen om at genoplive elevernes motivation for at tilegne sig et 2.fremmedsprog. Det forventede resultat er dels, at eleverne tilkendegiver en oplevelse af øget
motivation og øget mundtlig mestring af deres 2.fremmedsprog, dels en praksisændring hos sproglærerne mod en mere taskorienteret undervisning og opstilling af tydelige delmål i undervisningen (jf. CEFR). For at kunne måle og evaluere projektets resultater indledes og
afsluttes projektet med spørgeskemaundersøgelser blandt 2.fremmedsprogselever i 2g og 3g på de to gymnasier. Desuden vil projektdeltagerne på baggrund af projektet formulere
praksisanbefalinger og taskbaserede undervisningsmaterialer til de to koordinatorer, som sammenfatter projektresultaterne til offentliggørelse på NCFFs hjemmeside.

Uddannelsestrin: STX, Sprog: Fransk, kinesisk, spansk og tysk

Nøgleord: Motivation og mundtlighed

Bevilget til Silkeborg Gymnasium (projektansvarlig) Kontaktperson: Emmelie Kristina Krog

Projekter med start i 2021

Fremmedsprogsstrategi og ledelse, der løfter fremmedsprogsundervisningen

2021

Projektet anviser løsnings- og handlingsmuligheder til udvikling af sprogfagene. Formålet med projektet er at styrke det ledelsesstrategiske fokus, der er afgørende for fremmedsprogsudviklingen i grundskolerne. Igennem kortlægning af grundskolernes fremmedsprogsmiljøer og – undervisning afdækkes undervisningen, hvordan den tilrettelægges og gennemføres i praksis, og det afdækkes, hvad der styrer undervisningen, herunder styrker og udfordringer i forhold til undervisningen. Kortlægning skal bruges til udvikling af eksemplariske undervisningsforløb med det formål at styrke kvaliteten i fremmedsprogsundervisningen, hvorved eleverne oplever en motiverende undervisning. Kortlægningen og udviklingen af eksemplariske undervisningsforløb via aktionslæringsforløb danner grundlaget for udviklingen af en fremmedsprogsstrategi, der rammesætter fremmedsprogsundervisningen i Sorø Kommune. I forbindelse med projektet uddannes der en fremmedsprogsvejleder, og der ansættes en fælleskommunal fremmedsprogskoordinator, fordi den samlede skoleledelse i Sorø Kommune ønsker at styrke udviklingen af fremmedsprogsundervisningen. Dermed styrkes grundlaget for, at alle elever udvikler værdier, kompetencer og viden, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund. Igennem projektet kan elever tilbydes endnu bedre rammer, som skaber større faglighed, trivsel og dannelse, og det skal ske i læringsfællesskaber, hvor elever skal kunne gribe, mestre og udfolde egne potentialer, fordi fremtidens dannelse og uddannelse starter med kvalitetsuddannelse til alle i grundskolen.

Nøgleord: fremmedsprogsstrategi, fler- og tværsproglighed, aktionslæring, strategisk ledelse

Bevilget til: Sorø Kommune v. Camilla Ledsgaard Jensen

Fremmedsprogsnetværk i Herning Kommune

2021

Center for børn og Læring og en række ungdomsuddannelser i Herning kommune har indgået en samarbejdsaftale om fremmedsprogsstrategi. Aftalen har formål til at:

  • styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet i overensstemmelse med de initiativer, som Regeringen har fremsat i Strategien for Styrkelse af fremmedsprog i Uddannelsessystemet.
  •  styrke samarbejdsrelationer mellem uddannelsesniveauerne ift. fremmedsprog i Herning Kommune.
  • give fremmedsprogsområdet et kvalitetsløft på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Herning Kommune.

Etablering af et fagligt netværk, hvor lærere kan veksle deres erfaringer og viden på tværs af uddannelsesinstitutionerne er et af de initiativer, der igangsættes for at styrke fremmedsprogsstrategien og sikre sammenhængen mellem sprogfagene og mellem uddannelsesinstitutionerne på tværs af kommunen.

Formålet med at etablere et netværk på tværs af overbygningsgrundskoler og ungdomsuddannelser er at bidrage til at øge interessen for at lære fremmedsprog blandt unge. Desuden skal samarbejdet samtidigt bidrage til at løfte fremmedsprogskompetencerne for såvel de unge som de fagprofessionelle i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Nøgleord: fremmedsprogsnetværk, fremmedsprogsstrategi

Bevilget til: Center for Børn og Læring, Herning Kommune (netværksansvarlig), Herning Gymnasium, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Herning HF og VUC

Fremmedsprogsnetværk Brønderslev

2021

De 4 folkeskoler i Brønderslev og Jerslev samarbejder i forvejen om at gøre overgangen fra grundskole til gymnasium så smidig som muligt. På begge niveauer ønsker vi at styrke fremmedsprogene, som bortset fra engelsk har udfordringer med at motivere et større antal elever for at fordybe sig i fremmedsprog. Vi håber med dette projekt at kunne overføre noget af den naturlige motivation, eleverne har i forhold til engelskfaget til også at omfatte tysk, da det er erfaringen, at en flersproglig tilgang og det at vise eleverne sammenhængen mellem sprogene kan virke styrkende på elevernes sproglige interesse. Ved at nedbryde silotanken for både lærere og elever og i stedet bygge bro mellem sprogene regner vi med at kunne motivere flere elever til at interessere sig bredt for sprog og åbne op for flere sproglige studieretningsvalg på gymnasiet.

Tysk er i Brønderslev Kommune det eneste 2. fremmedsprog, eleverne kan vælge i grundskolen, derfor omfatter netværket ikke spansk- og fransklærere, men i forlængelse af projektet håber vi i gymnasieregi naturligvis at kunne overføre nogle af erfaringerne til begyndersprogene også.

Nøgleord: fremmedsprogsnetværk, fremmedsprogsstrategi

Bevilget til: Brønderslev Gymnasium og HF (netværksansvarlig), Toftegårdsskolen (Jerslev), Skolegades Skole, Hedegaardsskolen og Søndergades Skole

Udvikling af en sprogstrategi med fokus på flersprogethed

2021

Projektets mål er ud fra et flersproglighedsperspektiv og i et samarbejde mellem alle sproglærere i Løgumkloster Distriktsskoles skoledistrikt at udvikle og afprøve undervisningsforløb, der kan anvendes i både engelsk og tysk. Et særligt fokus vil være på klasserumssamtalen som et middel til stilladsering af elevernes sproglige progression samt elevernes mundtlige sprogfærdigheder. I forlængelse af udvikling og afprøvning af undervisningsforløbene, vil vi udvikle og beskrive en fælles sprogstrategi til etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem sproglærere i engelsk og tysk i alle faser (indskoling, mellemtrin, udskoling) med det formål at sikre mere glidende overgange mellem grundskolens faser og at udvikle et fælles trygt og stimulerende læringsmiljø i begge sprogfag.

Nøgleord:fremmedsprogsstrategi, flersprogethed, tysk, engelsk, grundskole

Bevilget til Løgumkloster Distriktsskole (projektansvarlig) v. Lilian Jensen og UC SYD v. Lone Holst

Projekter med start i 2020

Den røde tråd i fremmedsprogsundervisningen på Trekløverskolen som vej til en fremmedsprogsstrategi

2020-2021

Projektet sætter fokus på overgangene mellem de forskellige faser i grundskolen. =>indskoling=>mellemtrin=>udskoling=>ungdomsuddannelse med et særligt blik for elevernes ordforråd og udvikling af dette, og ikke mindst hvordan elevernes ordforråd bliver gjort funktionelt.

Formålet med projektet er at skabe en fælles tilgang til sprogundervisningen på Trekløverskolen og skabe forståelse for ordforråds betydning for eleverne ved overgangen mellem faserne i grundskolen, og ved overgangen til ungdomsuddannelser. Ved at arbejde målrettet med ordforråd og chunks skal projektet løfte elevernes generelle niveau i såvel engelsk som tysk, ligesom det skal løfte elevernes generelle niveau ved at arbejde virkelighedsnært og praksisfagligt med fremmedsprogsundervisningen. Som en del af projektet skal der udvikles en strategi for sprogundervisningen på skolen. En strategi, hvor virkelighedsnær og praksisfaglighed indgår som elementer, og som er almen i forhold til fremmedsprogsundervisning, og vil kunne anvendes af andre skoler.

Nøgleord: ordforråd, fremmedsprogsstrategi, tysk, engelsk, grundskole

Bevilget til Trekløverskolen (projektansvarlig) v. Erik Raaby Pedersen

Projekter med start i 2019

Udvikling af lokal fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet arbejder med at udvikle og beskrive tre niveauer for lokale fremmedsprogsstrategier med forskelligt indhold af pædagogik, didaktik, internationalt samarbejde, åben skole og arbejde med talenter i sprogfagene. De tre niveauer beskrives, så de fremadrettet kan bruges som et konkret afsæt for andre skoler, der ønsker at udvikle lokale fremmedsprogsstrategier.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Skovvangskolen (projektansvarlig) v. Frank Hansen

Fremmedsprogsstrategi på det naturvidenskabelige gymnasium AGS

2019-2021

Med projektet udvikler og implementer Alssundgymnasiet (AGS) en treårig fremmedsprogsstrategi for fremmedsprog. Visionen er at AGS-elevens fremmedsprogskompetencer skal være og forstås som anvendelsesorienteret i lokale, nationale såvel som globale kontekster.     

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, gymnasium    

Bevilget til Alssundgymnasiet Sønderborg (projektansvarlig) v. Malene Samsø Nielsen

Karrierelæring og fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet har til formål at etablere en sprogindsats, der undersøger, hvordan man kan motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som studieretningsfag. Udviklingsarbejdet skal danne basis for etablering af en skolestrategi, der indeholder en række indsatser, som skal stimulere elevernes viden om og interesse for at vælge fremmedsprog i større omfang end nu.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, karrierelæring

Bevilget til Aarhus Business College, HHX (projektansvarlig) v. Claus Zedlitz    

Projekter med start i 2018

Udformning af lokal fremmedsprogsstrategi på Nørre Fælled Skole

2018-2019

Dette projekt har til formål at afdække, udvikle og beskrive skolens fremmedsprogsstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign.

Nøgleord: fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Nørre Fælled Skole (projektansvarlig) v. Maike Raahauge og Fagligt center, BUF, Københavns Kommune v. Maria Neumann Larsen