2022 - NCFF's konference om barrierer og motivation for fremmedsprog

– Elev- og lederstemmer fra grundskolen og ungdomsuddannelserne

29. november 2022
Milling Hotel Park, Middelfart

Om konferencen

På konferencen præsenterede NCFF de indledende resultater af en stor kvalitativ undersøgelse, hvor vi har spurgt knap 1.000 elever fra hhv. 3., 6. og 8. klasse samt 1.g, 2.g og 3.g (hhx, htx og stx) om deres holdninger til og oplevelser med at lære fremmedsprog. De mange data fra fokusgruppeinterviewene præsenteres i rapportform i 2023.

Næsten 250 deltog i konferencen, heriblandt lærere og ledere fra alle uddannelsesniveauer - grundskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter - repræsentanter fra faglige foreninger og konsulenter i kommuner, regioner, ministerier og styrelser.

Program


10:00 - 10:30

Ankomst og morgenkaffe 


10:30 - 11:20

Velkomst og indflyvning til dagen og til undersøgelserne ved:

 • Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, NCFF's centerledelse

Spor A: Elevstemmer

Moderator: Jacob Fuglsang

Spor B: Lederstemmer

Moderator: Anja Bo

11:30 - 13:00

Elevernes oplevelser med og i fremmedsprogsfagene ved:

 • Anne Sofie Jakobsen og Lotte Jelsbech Knudsen, projektkoordinatorer i NCFF

Oplæg om, hvordan eleverne oplever sprog, sproglæring og undervisningen med efterfølgende refleksion og gruppediskussioner. 

En databaseret status på fremmedsprogsområdet ved:

 • Søren Nørrelund Madsen, projektkoordinator i NCFF

Gruppediskussioner på baggrund af fire cases - to for hhv. grundskole og gymnasium. 


13:00 - 14:00

Frokost


14:00 - 15:30

Sprogpædagogisk paneldebat med afsæt i formiddagens oplæg og diskussioner ved: 

 • Lise Bentsen, Tysklærerforeningen for gymnasiet & HF 
 • Mette Vedsgaard Christensen, VIA University College 
 • Slobodanka Dimova, Københavns Universitet  
 • Susana S. Fernández, Aarhus Universitet 
 • Annette S. Gregersen, Københavns Professionshøjskole 
 • Ann-Kristin Henriksen, Tysklærerforeningen for Grundskolen
 • Bodil Aase Frandsen Schmidt, Engelsklærerforeningen for STX og HF

Lederpaneldebat med afsæt i formiddagens oplæg, cases og diskussioner ved: 

 • Christian Alnor, Middelfart Gymnasium & HF  
 • Christian Lamhauge, Kommunernes Landsforening 
 • Anette Lind, Aarhus Business College 
 • Rita Mogensen, Sproglærerforeningen 
 • Tine Majgaard Mortensen, Kolding Kommune  
 • Henrik Nevers, Danske Gymnasier 
 • Gitte Grønnemose Butler, Gymnasieskolernes Lærerforening 
 • Martin Wåhlin, Rådmandsgades Skole

15:30 - 16:00

Kaffe og kage


16:00 - 16:50

Fælles opsamling fra sporene ved de to moderatorer. 

Afsluttende debat ved: 

 • Marie Hermansen, Danske Skoleelever  
 • Oliver Gabrielsen, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 
 • Madeleine Steenberg Williams, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning  
 • Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet
 • Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, NCFF 

16:50 - 17:00

Tak for i dag


Elevcitater i plakatform

I forbindelse med undersøgelsen af elevers barrierer og motivation for fremmedsprog i grundskolen og på ungdomsuddannelserne har NCFF i analysearbejdet udvalgt en række citater, som vi på konferencen havde fået trykt i plakatform og hængt op i lokalerne. Mange andre citater fra eleverne blev præsenteret i oplæggene i elevsporet. I udvælgelsen af citater har vi vurderet, om citaterne dels repræsenterer forskellige niveauer og dels rammer noget, som mange elever giver udtryk for i fokusgruppeinterviewene. Så selvom vi ikke har behandlet data kvantitativt, er citaterne alligevel udtryk for centrale temaer, som fylder i undersøgelsen i forhold til elevernes oplevelser med og tanker om sprog, sprogtilegnelse og læring og om undervisningen i sprogfagene. 

Citaterne er både tankevækkende, indsigtsfulde, sjove og skarpe. Og i de fleste tilfælde sætter de ikke sprogfagene i det bedste lys. Omvendt peger elevstemmerne på mulige områder, hvor der kan sættes ind. Der er naturligvis også positive citater i data, men i mindre omfang. Det hele vil finde vej ind i analyserapporten, som er under udarbejdelse.

Nogle af plakatcitaterne ses nedenfor. Download alle plakater ved at klikke på banneret. 
Et par opsamlinger fra dagen

Elevernes tankevækkende udtalelser om og perspektiver på fremmedsprogsundervisningen samt de forskellige cases med organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver og problemstillinger - baseret på interviews med skoleledere og rektorer – gav anledning til væsentlige og konstruktive drøftelser i konferencens to spor om sprogsituationen i Danmark. Samtidig lagde det grund for den fortsatte drøftelse og videreudvikling af området. Der blev talt om emner som fx:

 • sprogsyn
 • sprogfagenees indentitet
 • mundtlighed og kommunikative færdigheder, som eleverne oplever at have brug for og efterspørger
 • grammatik, som eleverne oplever som noget, der er svært og fylder meget, og som mange elever forbinder med "det at lære et fremmedsprog"
 • digitale og sprogteknologiske værktøjer
 • regionale udfordringer og strukturelle barrierer i uddannelsessystemet baseret på seneste data fra NCFF

Og et behov for prioritering og/eller nytænkning, når det gælder:

 • sprogudbud
 • kompetenceudvikling af sproglærere
 • eksamensbestemmelser- og prøveformer
 • diskursen om fremmedsprog, herunder fokus på at værdisætte sprogkompetencer i kroner og øre
 • samarbejde på tværs af sprogfagene og med andre fag

Sidst men ikke mindst var der også et fokus på at:  

 • fastholde den nysgerrighed og interesse for sprog, som mange elever faktisk har, men mister undervejs i uddannelsessystemet - udover engelsk, som eleverne i overvejende grad mener, er nok at kunne
 • forbinde sprogfagene med konkrete udfordringer i samfundet og de unges liv
 • tale med eleverne om sprogtilegnelse og forventeligt niveau og samtidig tydeliggøre indholdet i sprogfagene