Kommunale netværk


Netværket er en understøttende og fagligt rådgivende foranstaltning og består af en kommunal konsulent samt fremmedsprogvejlederne fra forskellige skoler i hver kommune. Netværket fungerer som et forum for vidensdeling, erfaringsudveksling og kollegial sparring og skal understøtte vejledernes arbejde lokalt på skolerne og sikre sammenhæng i kommunens indsatser på fremmedsprogsområdet. 

I projektet mødes netværket to gange årligt á 3 timer. Det består af de kommende fremmedsprogsvejledere fra kommunes deltagende skoler og faciliteres af en kommunale skolekonsulent fra hver af de fem skoler. 


En kommende sprogfagsvejleder og en kommunal konsulent taler om, hvad de får ud af at deltage i projektet.


Netværksmøder

Det overordnede indhold af netværksmøderne er: 

År 1 

 • Kendskab til hinandens kontekster. 

 • Kendskab til kommunens arbejde på fremmedsprogområdet. 

 • Indledende faser af etablering af de faglige læringsfælleskaber. 

År 2 

 • Sparring og erfaringsudveksling i forbindelse med de faglige læringsfælleskaber på skolerne. 

 • Brobygning til ungdomsuddannelserne. 

År 3 

 • Sparring og erfaringsudveksling i forbindelse med de faglige læringsfælleskaber på skolerne. 

 • Brobygning til ungdomsuddannelserne. 

 • Samarbejde ang. etablering af forpligtende rammer for fremmedsprogsområdet på den enkelte skole. 

 • Skolelederne på de involverede skoler inviteres med til et af møderne i netværket for at kvalificere processen på den enkelte skole. 

NCFF bidrager til netværket med viden og erfaring fra centerets arbejde og vil også efter projektets ophør bidrage til, at den faglige debat opretholdes og kvalificeres fx gennem faglige oplæg af relevante fagpersoner. 

På kommunalt plan er det hensigten, at man efter projektet er afsluttet fortsat vil understøtte fremmedsprogsvejledernetværket økonomisk, organisatorisk og fagligt.  


Kommunale konsulenter

Den kommunale konsulent har det overordnede projektansvar i den enkelte kommune og har til opgave at:

 • orientere forvaltningsledelsen og relevante aktører i kommunen løbende om projektet

 • sikre, at projektets resultater er med til at kvalificere kommunens arbejde på fremmedsprogsområdet

 • være kontaktperson for de involverede skoleledere og indkalde til møder mhp. at drøfte projektet og træffe aftaler

 • være tovholder for fremmedsprogsvejledernetværket og har dermed bl.a. ansvaret for tilrettelæggelsen af møderne i samarbejde med NCFF

I projektet er målet for de ommunale konsulenter fra de fem kommuner, at de opnår:

 • væsentlig indsigt i vejledernes virke ude på skolerne

 • styrkede kompetencer til at kvalificere udviklingen af kommunens indsats på fremmedsprogsområdet

Fremmedsprogsvejleder

Det er tanken, at fremmedsprogsvejlederne fungerer som tovholdere for læringsfællesskaberne ude på skolerne og som sparringspartner for skoleledelsen inden& for fremmedsprogsområdet. De bliver dermed en krumtap i den praksisændring, som den samlede kompetenceudvikling af lærerne gerne skal resultere i.

Det faglige udbytte for de lærere, der uddannes til fremmedsprogsvejledere, er en dybdegående fagdidaktisk viden, som de skal bruge til at rådgive, vejlede og sparre med deres kollegaer og koordinere udviklingsprojekter på skolen. Konkret vil de være i stand til at:

 • understøtte samarbejde mellem skolens fremmedsprogslærere på tværs af sprog og årgange

 • yde fagdidaktisk rådgivning af lærerne med fokus på bl.a. brug af it og styrkelse af ordforråd, mundtlighed, flersprogethed og funktionel grammatik

 • igangsætte og koordinere udviklingsprojekter i samarbejde med skolens lærere og ledelse

Vejlederne vil gennem deres deltagelse i det kommunale fremmedsprogsvejledernetværk opnå en større forståelse for deres rolle som vejleder, og de vil her også komme med input til kommunen fra praksis ude på skolerne.