Uddan dig til fremmedsprogsvejleder

- en nyudviklet 2-årig tværsproglig pædagogisk diplomuddannelse på 30 ECTS for grundskole- og gymnasielærere

Om uddannelsen

Uddannelsen består af tre moduler a 10 ECTS. Der vil være aktionslærings- og vejledningsforløb tilknyttet modulerne, ligesom uddannelsesretningen, som har et blended learning-format, vil have lærerkognition og fagdidaktisk anvendelse af it som gennemgående ramme.

Uddannelsesretningen er målrettet lærere i fremmedsprog inkl. engelsk fra både grundskole og de gymnasiale ungdomsudannelser.

De enkelte modulers indhold er nyere fremmedsprogsdidaktik (herunder flersprogethed, ordforrådstilegnelse og funktionel grammatik), interkulturel kompetence og CLIL- Content and Language Integrated Learning (hvordan man integrerer fremmedsprogsfagene med andre fag) og faglig vejledning, hvor deltagerne opnår kompetencer i, hvordan de kan koordinere sprogområdet, vejlede, rådgive og yde sparring til deres kolleger. Der er aktionslærings- og vejledningsforløb tilknyttet modulerne, ligesom uddannelsen har lærerkognition og it som gennemgående ramme. 

Lærerkognition giver lærere, alene og sammen med andre, lejlighed til at reflektere over og forstå samspillet mellem deres viden, deres erfaringer og deres konkrete praksis. Forskning (teacher cognition (Borg, 2009; Birello, 2012) viser, at sådanne refleksioner har stor indflydelse på læreres implementering af ny viden i deres praksis. Da sådanne former for refleksioner er tidkrævende processer, strækker det første modul sig over et helt år.

Det seneste års begivenheder har sat lys på behovet for udvikling af en kvalificeret it-didaktik i fremmedsprogsundervisningen, og den tiltagende digitalisering har åbnet op for flere og flere muligheder og tilbud, som kan bruges til at lære sprog og som redskaber i sprogundervisningen. Der er derfor brug for en løbende refleksion over dette gennem alle modulernes indholdsområder. 

Den udbydes p.t. af Københavns Professionshøjskole, mens undervisning og materialeudvikling foregår i et samarbejde med professionshøjskolerne UC SYD, VIA University College og de fire universiteter Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, RUC og Københavns Universitet, og målgruppen er både grundskolelærere og lærere på ungdomsuddannelser.

Første gennemløb af uddannelsen er startet i oktober 2021 med 28 grundskolelærere fra pilotprojektet Fremmedsprog, forandring og forankring, støttet af A. P. Møllers Folkeskoledonation.

Hvad er en fremmedsprogsvejleder/-koordinator?

En fremmedsprogsvejleder eller -koordinator fungerer som tovholder for fremmedsprogsfagene og som sparringspartner for kolleger og ledelse inden for fremmedsprogsområdet på sin skole og bliver dermed en lokal krumtap for udvikling af fremmedsprogsfagene. 

En fremmedsprogsvejleder/-koordinator kan også tænkes ind i det strategiske arbejde med fremmedsprog lokalt på skolen eller gymnasiet eller på det kommunale plan eksempelvis via netværk på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse. 

Modul 1 - Nyere fremmedsprogsdidaktik

På det første modul, som strækker sig over det første år af uddannelsen, får du den den nyeste viden og kompetencer inden for centrale fremmedsprogsdidaktiske emner såsom flersprogethed, ordforrådstilegnelse og funktionel grammatik.

Du vil som del af modulet gennemføre to aktionslæringsforløb.

Se mere om indhold og læringsmål for modul 1 på UC SYD's hjemmeside.  

Modul 2 - Interkulturel kommunikativ kompetence og CLIL (arbejdstitel)

Du vil i dette modul bl.a. opnå kompetencer inden for emnerne: interkulturel kompetence og CLIL (hvordan man integrerer fremmedsprogsfagene med andre fag).

Du vil som del af modulet gennemføre et aktionslæringsforløb.

Modulet er under udvikling. 

Modul 3 - Faglig vejledning i skolen

På modul 3 vil du opnå kompetencer i, hvordan du kan vejlede, rådgive og yde sparring til dine kollegaer samt evaluere sådanne kollegiale udviklingsprocesser.

Læs mere om indhold og læringsmål for modul 3 på UC SYD's hjemmeside.

Er du interesseret i at blive fremmedsprogsvejleder/-koordinator?

Første gennemløb af uddannelsen er igangsat i oktober 2021 og forventes afsluttet juni 2023. 

Kontakt projektkoordinator Anne Sofie Jakobsen (asj@hum.ku.dk, +45 35 33 00 63) eller projektkoordinator Sidsel Rastrup Magnussen (srmagnussen@hum.ku.dk, +45 35 32 53 36)for yderligere information om uddannelsen, og om hvordan du kan deltage.