Behov og viden

Her finder du projekter, der har til formål at afdække behov for og viden om fremmedsprog for at udvikle og styrke fremmedsprogene.


Projekter med start i 2024

Brug af AI blandt universitetsstuderende

2023

Projektet har til formål at afdække KU-studerendes og ansattes brug af og kendskab til generativ AI-teknologi på sproguddannelserne gennem en spørgeskemaundersøgelse. De indsamlede data vil bidrage med viden om, hvordan man kan integrere AI i undervisningen og styrke bl.a. sproglæring og skrivefærdigheder. Afdækningens resultater kan bruges til at guide justeringer i den universitetspædagogiske efteruddannelse af undervisere. Spørgeskemaet, der er designet til at kunne gentages, vil blive delt til brug med andre institutter og universiteter for at fremme løbende bevidsthed og viden om AI-fremskridt inden for uddannelse. Projektet anbefaler en årlig undersøgelse for at sikre fortsat relevans i det hurtigt udviklende landskab af AI-værktøjer og deres indvirkning på færdigheder og kompetencer. Samarbejdsforbindelser med andre universiteter er påtænkt for at generere sammenlignelige data og fremme kollektiv indsigt.

Nøgleord: Kunstig intelligens, universiteteternes fremmedsprogsuddannelser

Bevilget til Københavns Universitet v. Marian Flanigan, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Projekter med start i 2021

Hvordan får man studerende fra andre uddannelser til at lære og vedligeholde fremmedsprog?

2021

Projektet har til formål til at afdække gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvilke behov og udfordringer studerende fra andre længere videregående uddannelser har for at lære og vedligeholde de sprog, som sjældent undervises i grundskolen og i ungdomsuddannelserne gennem tilvalgsmoduler i sprog. Projektet har som case portugisisk og vil på grundlag af afdækningen udvikle guidelines for, hvordan man kan gøre de studerende bevidste om deres muligheder for at udvikle deres sproglige færdigheder, og hvordan det rent studieadministrativt kan tilrettelægges. 

Nøgleord: behov for fremmedsprog, portugisisk, sprog som tillægskompetence, universitet

Bevilget til Københavns Universitet v. Georg Wink, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Projekter med start i 2020

Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling - en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet

2020

I dette projekt blev en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt engelskundervisere på alle niveauer i det danske uddannelsessystem. Undersøgelsen belyser engelskundervisernes oplevelser af behov for kvalitetsudvikling, efteruddannelse og brobygning med henblik på at skabe grundlag for den fortsatte udvikling af engelskundervisningen i Danmark. Behovsundersøgelsen i engelsk ligger i forlængelse af tilsvarende undersøgelser gennemført i regi af NCFF i tysk, fransk og spansk. Se rapporten for undersøgelsen.

Nøgleord: behov for fremmedsprog, engelsk, efter- og videreuddannelse, grundskole, erhvervsuddannelse, STX, HHX, HTX, HF, erhvervsakademi, professionshøjskole, universitet

Bevilget til VIA University College (projektansvarlig) v. Line Møller Daugaard

Projekter med start i 2019

Kvalitetsudvikling - behovsanalyse - Fransk

2019

Projektet tilvejebringer et vidensgrundlag for at styrke franskundervisningen og overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin. Gennem en spørgeskemaundersøgelse har projektet afdækket, hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af franskundervisinngen på de respektive uddannelsesniveauer. 

Rapport - KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE I ET BROBYGNINGSPERSPEKTIV - EN BEHOVSANALYSE I FAGET FRANSK

Nøgleord: behovsafdækning, kvalitetsudvikling, overgange, fransk

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Lisbeth Verstraete-Hansen

Fremmedsproglige kompetencer i AU-studier

2019-2020

Projektet undersøger AU's behov for fremmedsproglige kompetencer blandt de studerende og kortlægger, hvor meget fremmedsprog bliver brugt i de AU-studier som ikke er fremmedsprogsstudier. Afdækning af behov og anvendelse sker via spørgeskemaer og interviews, hvor både studerende, undervisere og studieledere/dekaner bliver spurgt.

Nøgleord: behov for fremmedsprog, fremmedsprogskompetencer, universitet

Bevilget til Aarhus Universitet (projektansvarlig) v. Susana Silvia Fernandez

Spansk som fremmedsprog i Danmark. En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv

 

2019-2020

Projektet har to grundlæggende mål: at afdække behovet for at videreudvikle spanskundervisning, fx i form af uddannelse og efteruddannelse af spanskundervisere, og at afdække behovet for at styrke overgangen og samarbejdet mellem de forskellige uddannelsesniveauer i et brobygningsperspektiv. Afdækningen sker via et spørgeskema, der udsendes til spansklærere på alle uddannelsestrin.

Nøgleord: behovsanalyse, didaktisk udvikling, spansk, efteruddannelse 

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Natalia Morollón Martí

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition: oplevede problemfelter

2019-2020

Projektets mål er med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ dataopsamling at afdække tyskelevers/-studerendes motivation og oplevelser af at læse fremmedsprog på forskellige uddannelsesniveauer (grundskolen, ungdomsuddannelser, læreruddannelserne, universiteterne) og at identificere oplevede problemfelter.

Nøgleord: motivation, kognition, tysk

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Petra Daryai-Hansen og koordineres af denne og Anne-Marie Fischer-Rasmussen, UCN.

Projektets dataopsamling kan læses i 

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – opsummering af undersøgelsens centrale resultater

og 

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition – udfoldet opsummering af undersøgelsens centrale resultater.

Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - medarbejderfokus

2019-2021

Parallelt med projektet "Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - virksomhedfokus" afdækker dette projekt de gevinster sproglige tillægskompetencer repræsenterer for medarbejdere. Dermed vil man kunne skabe en pull- og en push-effekt på efterspørgslen af solide sproglige tillægskompetencer samt opnå den fulde effekt af en sproglig pull-/push-strategi. . 

Nøgleord: tillægskompetencer, erhverv

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v.  Jytte Lyngvig

Tre undersøgelser blandt akademikere fra forskellige fagområder er blevet gennemført i projektet. Resultaterne fra undersøgelserne er desuden samlet i en fællesrapport. 

Læs mere om projektets resultater og download rapporterne

Gevinster ved solide sproglige tillægskompetencer - virksomhedsfokus

2019-2020

Solide sproglige tillægskompetencer repræsenterer en økonomisk gevinst for både medarbejdere og virksomheder, men den har hverken status eller anerkendt synlighed hos de forskellige parter. Ved at afdække disse gevinster vil man kunne skabe en pull- og en push-effekt på efterspørgslen af solide sproglige tillægskompetencer. NCFF igangsætter parallelt med dette et projekt fokuseret på medarbejderne. Hermed kan det blive muligt at opnå den fulde effekt af en sproglig pull-/push-strategi.

Nøgleord: tillægskompetencer, erhverv

Bevilget til Aarhus Universitet v. Birgitte Nygaard Alexandersen

Download rapporten (pdf-format)

Fremmedsprog i og til et arbejdsliv – en afdækning af private virksomheders og offentlige institutioners behov for tysk og/eller fransk

2019-2020

Emnet er behovsafdækning med generelt fokus på efteruddannelse af virksomheds-/institutionsansatte og specifikt fokus på behov for udvikling af funktionsdefinerede kurser i tysk og fransk. Projektet vil i kvalitative interviews med dels danske private virksomheder og offentlige institutioner i Region Syddanmark og Region Sjælland, dels private virksomheder og offentlige institutioner i tysk- og fransktalende områder afdække, hvilke behov for hvilke(t) fremmedsprog der er. Synet på fremmedsproglig kompetence har ændret sig med internationalisering, øget mobilitet og samhandel. Et perspektiv er, at det måske ikke er så vigtigt at kunne de enkelte fremmedsprog sprogligt/grammatisk korrekt, som det er at kunne begå sig interkulturelt og have modet til at ’kaste sig ud i sproget’ og lære det, mens der kommunikeres. Et andet og modsat perspektiv er, at evnen til præcis og korrekt fremmedsproglig kommunikation om specifikke fagdomæner er altafgørende for, at bestemte opgaver på arbejdspladserne kan løses. De to perspektiver kan ikke reduceres til en dikotomisk kontrastering af et funktionelt og et formelt sprogsyn, men kræver mere differentieret tilgang.

Nøgleord: behov for fremmedsprog, erhverv, tysk, fransk, universitet

Bevilget til Syddansk Universitet (projektansvarlig) v. Irene Simonsen

Projektets resultater kan læses i disse rapporter:

Frem med fremmedsprog – argumenter og gode historier

2019

Mange danskere har i dag svært ved at se værdien af fremmedsprog. Dette projekt har til formål at indsamle argumenter for fremmedsprogenes samfundsmæssige nytteværdi, deres positive betydning for det enkelte menneske og deres afgørende rolle i forsvaret for demokratiske grundværdier.

Nøgleord: fremmedsprogs status, argumenter for fremmedsprog, gode fortællinger om fremmedsprog 

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Nils Schultz Ravneberg, Lindevangskolen v. Caroline Arp og Rosborg Gymnasium & HF v. Troels Hughes Hansen

Projekter med start i 2018

Generation Global

2018-2021

Projekt Generation Global er et omfangsrigt projekt, som har som formål ved hjælp af toolkits, webinarer og arrangementer at sætte spotlys på, hvilken rolle fremmedsproglige kompetencer spiller for forskellige målgrupper. Projektet er delt op i faser, hvor hver fase har fokus på en specifik målgruppe. Projektet er et internationalt Erasmus+ projekt med samarbejdspartnere fra forskellige lande: ECML Kontaktpunkt Danmark (en del af NCFF), SCILT - Scotland's National Centre for Languages og FREMMEDSPRÅKSENTERET - Nasjonalt Senter for Engelsk og Fremmedspråk i Opplæringen.

Nøgleord: fremmedsprog, Erasmus+

Bevilget til NCFF, AU (projektansvarlig) v. Ana Kanareva-Dimitrovska

Læs mere om Generation Global.

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En behovsanalyse i faget tysk

2018-2019

Dette projekt skal afdække hvilke behov for kvalitetsudvikling og efteruddannelse, lærere/undervisere identificerer ift. en videreudvikling af tyskundervisningen på de respektive uddannelsesniveauer. Et brobygningsperspektiv anvendes med det formål at udvikle relevante kurser.

Nøgleord: brobygning, behovsanalyse, undervisningsudvikling, tysk, efteruddannelse

Bevilget til Københavns Universitet (projektansvarlig) v. Petra Daryai-Hansen, Trongårdsskolen v. Anette Bloch Jensen og Københavns Professionshøjskole v. Kirsten Lauta