Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence

Kompetencer i fremmedsprog gør en forskel på jobbet - de giver interessante opgaver og fremmer karrieren

- Undersøgelser af positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv

I en verden, hvor internationalt samarbejde betyder stadigt mere, er det indlysende, at kompetencer i sprog har betydning for alle. Også for dem, der har en anden hovedkompetence end sprog, men hvilken betydning, de sproglige tillægskompetencer har for medarbejdere, har ikke tidligere været undersøgt i Danmark. Det har ph.d.-studerende Jytte Lyngvig ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet nu gjort for NCFF.

Nogle af de vigtigste konklusioner af undersøgelserne er:

 • at omkring tre fjerdedele af alle respondenter oplever positive effekter af deres sprogkompetencer og med vægt på, at de har fået mere interessante arbejdsopgaver, og at de oplever, at deres værdi på arbejdsmarkedet er øget - sprog fremmer med andre ord karrieren
 • at næsten alle bruger engelsk i deres arbejde, men næsten alle bruger også et fremmedsprog mere, og det er mest tysk
 • at der er en meget stor motivation for at lære sprog, men sproglig opkvalificering indgår yderst sjældent i arbejdspladsens tilbud om kompetenceudvikling

Det har flere positive konsekvenser at få de positive effekter af sproglige tillægskompetencer bedre belyst ud fra et medarbejderperspektiv. Viden på dette område kan skabe den større synlighed, der skal til for at øge den fælles erkendelse af nytteværdien af sprog. Det vil samtidig kunne fremme, at sprog naturligt kommer til at indgå i kompetence- og karriereplanlægning på linje med f.eks. it-kompetencer.

Undersøgelserne og de tilhørende rapporter er udarbejdet i 2020 og 2021. 


Om undersøgelserne

I tre eksplorative undersøgelser har Jytte Lyngvig spurgt medlemmer af tre forskellige faglige organisationer for akademikere om deres kendskab til og brug af sprog, og hvordan, dét, at de kan fremmedsprog, har bidraget positivt til deres arbejdsliv og karriere.

De tre faglige organisationer er:

 • JA – fagligt fællesskab for alle med en akademisk interesse i natur, miljø og fødevarer (JA)
 • Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
 • Dansk Magisterforening (DM)

Respondenterne har mange forskellige slags uddannelser, og alle har andre hovedkompetencer end sprog. De arbejder inden for vidt forskellige arbejdsområder i alle brancher og både privat og offentligt. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser med opfølgende 20-30 minutters telefoninterview af respondenter, som har ønsket at deltage i individuelle interview.

Antallet af deltagere i undersøgelserne (se nedenfor under særrapporterne) gør, at der ikke kan drages kvantitative konklusioner på baggrund af undersøgelserne. Det undersøgelserne kan, er at sandsynliggøre og give vigtige indsigter om medarbejdernes eget syn på fremmedsprog som tillægskompetence. 


Fællesrapport

Fællesrapporten samler resultaterne fra de tre undersøgelser. Hvad angår DM, indgår her kun de 133 besvarelser fra medlemmer med sprog som tillægskompetence og ikke de 54 besvarelser fra medlemmer med en sproguddannelse.

Tal og fakta - udvalgte hovedkonklusioner og diagrammer (i procent) på tværs af undersøgelserne

 

 • Respondenterne har i gennemsnit kendskab til tre fremmedsprog
 • De bruger generelt betragtet ét fremmedsprog ud over engelsk i deres arbejde
 • Flere end halvdelen hos JA og DDD bruger tysk og lidt under en tredjedel hos DM
 • Mere end hver femte bruger skandinaviske sprog, overvejende svensk, mens omkring en syvendedel bruger fransk
 • De vurderer, at de generelt er gode til sprog og bedst til engelsk (forstå, tale, læse, skrive), herefter kommer tysk (særligt forstå og læse)
 • I gennemsnit oplever tre fjerdedele positive effekter ved at kunne fremmedsprog
 • Sprogkompetencer giver flere interessante arbejdsopgaver og øger værdien på arbejdsmarkedet - særligt hvis man kan andre sprog end engelsk 
 • En overvægt af respondenterne vil gerne blive bedre til fremmedsprog, som de allerede kan, eller lære nye sprog - særligt tysk og fransk
 • Sproglig kompetenceudvikling sker oftest i privat regi og på eget initiativ

Særrapporter

JA-undersøgelsen

 • 80 respondenter
 • 11 individuelle interviews

DDD-undersøgelsen

 • 57 respondenter
 • 9 individuelle interviews

DM-undersøgelsen

 • 187 respondenter - heraf 54 besvarelser fra sprogduddannede
 • 21 individuelle interviews

Yderligere information

Nyhedsartikler om undersøgelserne

Kontakt


Undersøgelserne for NCFF om medarbejderes syn på gevinsterne ved at kunne fremmedsprog som tillægskompetence i deres arbejdsliv er udarbejdet af:

Jytte Lyngvig
Ph.d.-studerende

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Københavns Universitet
Mobil: 21 33 66 30
Mail: jyttel@hum.ku.dk 

SMV-undersøgelse om behov for tysk og fransk


En anden undersøgelse - Fremmedsprog i og til et arbejdsliv – en afdækning af behov for tysk og/eller fransk i private virksomheder og offentlige institutioner – som SDU har gennemført i 2020 med delvis finansiel støtte fra NCFF, er også interessant i denne sammenhæng. Her er tale om kvalitative interview i små og mellemstore virksomheder fra forskellige brancher (maskin- og metal / sundhed / fødevarer / turisme / jobcentre) i Region Syddanmark og Region Sjælland samt virksomheder og institutioner, der repræsenterer et tysk- eller fransksproget perspektiv i Tyskland, Frankrig, Schweiz og Danmark. Der indgår 30 danske, seks tyske og fem franske virksomheder i undersøgelsen, og konklusionen er, at der er behov for kompetencer i både tysk og fransk.