LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

Finansiert av Norges forskningsråd 2021-2025
Prosjektleder: Lisbeth M. Brevik
Prosjektnummer 315985
Website: LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts

LANGUAGES er en omfattende videostudie av engelsk- og franskklasserom i Norge, England og Frankrike. Prosjektets mål er å identifisere sammenhenger mellom språkundervisning i klasserommet og språkutvikling blant elever med ulik språkkompetanse og språkbakgrunn. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved universiteter i Norge (Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen), England (University of Oxford og University of Exeter), og Frankrike (École normale supérieure de Lyon og Université de Lyon).


I LANGUAGES søker vi å identifisere likheter og forskjeller i hvordan to av verdens mest talte og underviste språk – engelsk og fransk – undervises i europeiske klasserom. Ved å sammenligne ulike kontekster, gir LANGUAGES et innovativt blikk på språkundervisning. Prosjektet studerer språkundervisning på tvers av land, språk med første-, andre- og tredjespråksstatus, samt elevers alder og ferdighetsnivå. LANGUAGES har et longitudinelt design ved å følge samme elever og lærere over to skoleår (trinn 9–10 i norsk skole og tilsvarende trinn i Frankrike og England, 14–15 år). Klasserommene er strategisk valgt ut for å inkludere ulikt språklig mangfold. Målet er å utvikle kunnskap om hvordan språk læres, undervises og brukes i ulike klasserom i de tre europeiske landene, som har ulike offisielle språk og ulik språkpolitikk.

Å studere to språkfag i kontekster der disse språkene har ulik status, gir en unik mulighet til å utvikle kunnskap om hva som er effektiv og inkluderende språkundervisning. LANGUAGES’ overordnede mål er å fremme forståelse av hvordan lærere i og på tvers av land kan støtte alle elevers språklæring, uavhengig av elevenes ferdighetsnivå og språkbakgrunn. Dette målet skal nås gjennom systematisk innsamling av ulike typer data: videoopptak av engelsk- og franskundervisning i europeiske klasserom, ferdighetstester i begge språk, spørreskjema og intervjuer med lærere og elever. På denne måten er målet for LANGUAGES å identifisere sammenhenger mellom språkundervisning og elevers språkprestasjoner på den ene siden, og inkluderende undervisningspraksiser, elevers språklige repertoar og flerspråklige identiteter på den andre siden. Å identifisere slike sammenhenger er essensielt for å kunne fremme inkluderende språkopplæring av god kvalitet. Dette vil spille en sentral rolle i utdanningen av fremtidige demokratiske verdensborgere.