TAL-projektet - Muntlig språkfärdighet i främmande språk: lärande, undervisning och bedömning

Vad kännetecknar lärande, undervisning och bedömning i de moderna språken i den svenska grundskolan idag? Det är den breda forskningsfrågan i ett forskningsprojekt som startade 2016 med stöd av Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg.


Deltagande forskare:
Jonas Granfeldt, Lunds universitet (projektledare) Camilla Bardel, Stockholms universitet Gudrun Erickson, Göteborgs universitet Susan Sayehli, Stockholms universitet Malin Ågren, Lunds universitet Rakel Österberg, Stockholms universitet

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. Enligt tidigare rapporter brottas de främmande språken med stora utmaningar i den svenska skolan, bland annat vad gäller avhopp från språkstudierna och den uppnådda färdighetsnivån i slutet av grundskolan. Osäkerheten har dock varit stor eftersom få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid.

TAL-projektet har inkluderat undersökningar av såväl ramfaktorer på samhälls-, skol- och klassrumsnivå som attityder, motivation och språkbakgrund hos eleverna själva. Eleverna har dessutom genomfört språkliga uppgifter och deras prestationer har bedömts utifrån nivåerna i Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS). I samarbete med Statistiska centralbyrån gjordes ett randomiserat och stratifierat urval av grundskolor med årskurs 9 i Sverige. I det slutliga urvalet ingick 416 skolor. I projektets första fas genomförde vi två större enkätundersökningar riktade till rektorer och språklärare på samtliga urvalsskolor. I den andra fasen gjorde vi två besök på fem slumpvis utvalda skolor per språk (totalt 15 skolor).

TAL-projektet har så långt resulterat i ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt i ett antal presentationer i samband med bland annat lärarkonferenser och seminarier. Uppgifter och länkar till publikationer från projektet finns att tillgå via projektets websida: https://www.tal.lu.se/

För kontakt och frågor: jonas.granfeldt@rom.lu.se