Litteraturliste

Andersen, H. L.. &  Blach, C.  (2010). Tysk og fransk fra grundskole til universitet: sprogundervisning i et længdeperspektiv. Aarhus Universitetsforlag. 

Blell, G. & Kupetz, R. (2011). Authentizität und Fremdsprachendidaktik. I W. Fund & L. Krämer (red.) Fiktionen von Wirklichkeit. Authentizität zwischen Materialität und Konstruktion (99-115). Transcript Verlag.

Bialystok, E. (2009). Bilingualism, The good, the bad, and the indifferent. Bilingualism: Language and Cognition. 12/1, 3-11. DOI:10.1017/S1366728908003477

Borg, S. (2015). Teaching for Success. Contemporary perspectives on continuing professional development. British Council.

Burn, A. and J. Durran (2007). Media Literacy in Schools, Paul Chapman Publishing. 

Børne- og Undervisningsministeriet (2019a). Fælles Mål – Engelsk. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret 30.1.2023 på: https://emu.dk/grundskole/engelsk/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning 

Børne- og Undervisningsministeriet (2019b). Fælles Mål – Tysk. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret 30.1.2023 på: https://emu.dk/grundskole/tysk/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning 

Børne- og Undervisningsministeriet (2019c). Fælles Mål – Fransk. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret 30.1.2023 på: https://emu.dk/grundskole/fransk/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning 

Daryai-Hansen, P. & Fernandez, S. (2019). Intern og Ekstern Tværfaglighed i Fremmedsprogsfag. I Krogager Andersen, Hobel P., Holgersen, S-E. (red.) Tværfaglighed og fagligt samspil. Aarhus Universitetsforlag, 

Daryai-Hansen, P. (2021). Flersprogethedsdidaktik – en værktøjskasse for sproglærere. Konferencebidrag: https://engerom.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpublications%2Fflersprogethedsdidaktik--en-vaerktoejskasse-for-sproglaerere(ee9e2d43-0177-47a7-8e15-a7ab915e60f0).html latest retrieved 0kt. 2021.

Daryai-Hansen, P., & Henriksen, B. (2017). Lærerkognition som centralt udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling – en ny efteruddannelsesmodel. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 2(2), 34–61. https://doi.org/10.7146/lup.v2i2.96704 

Derewianka, B. & Jones, P. (2016). Teaching Language in Context. Second edition. University press

Drachmann, N. (2018). Sproglig opmærksomhed - en eksplicit tilgang til form i fremmedsprogsundervisningen. I Daryai-Hansen P. & Albrechtsen, D. (red.) Tidligere sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. 

Dewey, J. (2005). Demokrati og Uddannelse. oversat af Joachim Wrang. Aarhus: Klim

Drachmann, N. & Daryai-Hansen, P. (2018). Flersprogethedsdidaktik – byg bro mellem sprog i den tidlige tyskundervisning. Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Daryai-Hansen, P. & Albrechtsen, D. (red.). København: Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen, 277-288. https://tidligeresprogstart.ku.dk/publikationer/Daryai-Hansen_Albrechtsen__2018__Tidligere_sprogstart___ny_begynderdidaktik_med_fokus_p__flersprogethed.pdf latest retrieved okt. 2021 

Europarådet (2018). Common European Framework of References. Learning, Teaching, Assessment Companion Volume with new descriptors. Lokaliseret 30.1.2023 på: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989  

Europarådet (2020). Common European Framework of References. Learning, Teaching, Assessment Companion Volume. Lokaliseret 30.1.2023 på: https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

Simon Skov Fougt i samarbejde med redaktionsgruppen EMU: Scenariebaseret undervisning - hvad, hvorfor og hvordan gør duhttps://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/undervisningsformer/scenariebaseret-undervisning-hvad-hvorfor-og latest retrieved okt. 2021 

Fougt, S. S. (2021). Scenariebaseret undervisning, I KvaN , 119. 60-71.

Freire, P. (1972). Pedagogy of the oppressed. Sheed and Ward.

Garcia, O. (2013). Translanguaging - Language, Bilingualism and Education. Palgrave-Pivot

Gibbons, P. (2015). Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Heinemann

Gibbons, P. (2018). Bridging Discourses in the ESL Classroom. Second edition. Bloomsbury

Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching 40(02), 97-118

Hallet, W. (2010). Viewing Cultures: Kulturelles Sehen und Bildverstehen im Fremdsprachenunterricht. I C. Hecke & C. Surkamp (red.) Bilder im Fremdsprachenunterricht - Neue Ansätze, Kompetenzen und Methoden (26-54). Gunter Narr. 

Hansen, J. J. (2019). Læringsplatformsdidaktik. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (6), 32-55. DOI 10.7146/lt.v4i6.110925

Hansen, J.J. (2018). Digital Literacy – cognitive strategies, genre skills and situated practice. I: Bonderup, N. (ed). Designing for Learning in a Networked World. Routledge

Hansen, T.H. & Bundsgaard, J. (2012). Evaluering af digitale læremidler. Aarhus Universitet & Læremiddel.dk https://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/Pjece_Evaluering_af_digitale_l%C3%A6remidler.pdf latest retrieved okt. 2021

Jensen, B. F. & Jacobsen, S. K. (2020). Design af læremidler til engelskundervisningen på mellemtrinet. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (8), 62-93. DOI 10.7146/lt.v5i8.119778 

Kramsch, C. (2011). The symbolic dimensions of the intercultural. Language Teaching, 44, 354-367.  

Kress, G. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. Routledge. 

Krogager Andersen, L. (2020). Tværsproglighedens veje. Om sproglig bevidsthed, tværsproglighed og didaktisk forandringsarbejde i en folkeskolekontekst (ph.d. afhandling) University of Aarhus. 

Laursen, H.P. (2019). Tegn på sprog. Århus: Århus Universitetsforlag

NCFF (revideret den 19.2.2021). Faglig opkvalificering af lærere https://ncff.dk/fremmedsprogsstrategier/hvordan-styrker-man-fremmedsprog/faglig-opkvalificering-af-laerere/ latest retrieved okt. 2021

NCFF (revideret den 3.6.2021). Behovsundersøgelser i sprogfagene i det danske uddannelsessystem https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/behovsundersoegelser/ latest retrieved okt. 2021.

Mercer, S., & Dörnyei, Z. (2020). Engaging language learners in contemporary classrooms. Cambridge University Press.

Petterson, M.P. (2019). Potentialer for interkulturel dannelse i elevers praksisser i folkeskolens tyskundervisning: Et studie af spændingsfeltet mellem tyskfagets teoretiske, retoriske of kulturelle praksis. Ph.d.-afhandling. Odense: Syddansk Universitet

Risager, K. (2007). Language and culture pedagogy: from a national to a transnational paradigm. Multilingual Matters.

Rose, G. (2016). Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4th ed. SAGE Publications

Skovmand, K. & Hansen, T.I. (2011). Fælles Mål og Midler - læremidler og læreplaner i teori og praksis. Klim

van Lier, L. (1996). Interaction in the Language Curriculum. Awareness, Autonomy and Authenticity. Longman