Generelt om Dyrk Sproget

- en kreativ sprogkonkurrence

Dyrk Sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever afholdes i skoleåret 2023/24 i fagene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk.

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2023 til den 1. marts 2024.

Læs mere om konkurrencen herunder. Bemærk, at formatet for konkurrencen er ændret ift. de foregående år.   

Dyrk Sproget 2023/24

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, indbyder alle lærere på eux, hf, hhx, htx og stx i sprogene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk Sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afholdes igen i skoleåret 2023/24, i år i perioden fra 1. november 2023 til 1. marts 2024.

Til årets konkurrence er der udarbejdet en lille fiktiv case, som danner udgangspunkt for elevernes arbejde. Eleverne skal som de forudgående år i mindre grupper udarbejde og indsende en video for at deltage i konkurrencen. I modsætning til de foregående år er der i år ikke udarbejdet undervisningsmaterialer til konkurrencen.

Det er muligt at bruge undervisningsmaterialerne fra de foregående år som forberedelse til konkurrencen, se links nederst på siden.

Sprogkonkurrencen kræver, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og interkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever. Eleverne skal i videoen bruge målsproget i videst mulige omfang, og produktet skal give udtryk for viden og refleksion over forskelle mellem egen kultur og målsprogskulturen. Eleverne skal formidle deres fortælling med blik for målgruppen og med brug af kreativitet.

Det er gratis at deltage i konkurrencen. Hvis du og din klasse/dit hold ønsker at deltage i den landsdækkende konkurrence, så skal I indsende jeres bidrag senest 1. marts 2024.

Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, er du velkommen til at skrive eller ringe til projektkoordinator i NCFF Søren Nørrelund-Madsen, snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.

Hvem kan deltage?

Elever, der har tysk, fransk, spansk, italiensk eller kinesisk på en gymnasial ungdomsuddannelse, kan deltage i konkurrencen jf. nedenstående bestemmelser for de enkelte fag.

Elever på følgende niveauer kan deltage:

 • Tysk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Fransk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Spansk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 •  Italiensk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Kinesisk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever

Elever med modersmålskompetence i målsproget er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence eller tilsvarende i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen. Modersmålskompetence defineres som det sprog, eleverne har lært af deres forældre eller andre primære omsorgspersoner, og som de mestrer lige så godt som andre sprog i deres sprogrepertoire, men vi vil også gerne have at vide, hvis eleven har opholdt sig to år eller mere i et målsprogsland.

Bemærk, at niveau og klassetrin ligeledes indgår i bedømmelseskriterierne og vil blive medtænkt i bedømmelsen af produkterne. Der tilstræbes således en fair konkurrence på tværs af niveauer og klassetrin.

Det er tilladt for elever at deltage i konkurrencen i flere sprog.

Hvad kan I vinde?

De tre bedste bidrag i hvert sprog vinder præmier.

Det bedste bidrag i hvert sprog vinder kr. 5.000,-. Pengene udbetales til elevernes gymnasium, og de skal bruges på et socialt og/eller fagligt arrangement for vinderholdets sproghold, f.eks. en tur i biografen eller lignende.

Eleverne på 2. og 3. pladsen vinder et biografgavekort. 

Sådan forløber konkurrencen

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2023 til 1. marts 2024, hvor der lukkes for modtagelsen af bidrag.

Der er udviklet en mindre fiktiv case, der bruges som udgangspunkt for konkurrence på tværs af sprog.

Det er muligt at bruge tidligere års undervisningsmaterialer som forberedelse til elevernes deltagelse, se links i bunden af siden.

Ifm. indsendelsen af bidrag til konkurrencen skal det angives, hvor meget undervisningstid der er blevet brugt på deltagelsen. Den samlede undervisningstid brugt på konkurrencedeltagelsen er en del af bedømmelsesgrundlaget, således at klasser, der ikke har brugt lige lang undervisningstid på deltagelsen, kan dyste mod hinanden på en fair måde.

Udover selve casebeskrivelsen er der udarbejdet en lille introduktion til eleverne, der bl.a. indeholder nyttige tips til eleverne om videoproduktion.

Efter konkurrenceperiodens ophør i marts vil en jury fra hvert af sprogene udvælge de bedste besvarelser, der præmieres. 

I kan på det enkelte gymnasium eller i den enkelte klasse selv tilrettelægge, om eleverne gennemfører konkurrencen på en enkelt dag med aflevering af produkt sidst på dagen, eller om det passer jer bedre at gennemføre forløbet over en række undervisningsmoduler, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med opgaven uden for skoletid.

Casen

Casen og elevintroduktionen til Dyrk Sproget 2023/24 kan downloades her:

Sådan indsender I et bidrag

Videoerne, der uploades, skal forholde sig til opgaveformuleringen, og de skal være mellem 2-5 minutter (fransk og tysk: 2,5-5 minutter / italiensk, kinesisk og spansk: 2-4 minutter).

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af klasse, niveau, elevnavne, angivelse af, om der er modersmålstalende elever i gruppen og hvor meget undervisningstid, der samlet er brugt på deltagelsen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret  til at bruge deres film jf. ovenstående. Download samtykkeerklæringen (i pdf-format)

Deltagende skoler må maksimalt indsende tre bidrag pr. sprog til konkurrencen. Hvis I har flere bidrag pr. sprog på skolen, kan I holde en klasse- og/eller skolefinale, hvor I kårer de bedste bidrag, som I herefter indsender til NCFF. Kåringen kan eventuelt ske på en morgensamling eller til et andet fællesarrangement.

Der kan afleveres i alle gængse filmformater, f.eks. MP4, MPG, AVI, MOV m.fl.

Klik her for at uploade dine videoer

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der helt overordnet blive lagt mere vægt på den gode og kreative idé, der er udført i et godt sprog, end den teknisk mest fuldendte film. De af NCFF udpegede jurymedlemmer, der kommer til at bedømme de indsendte produkter, tager udgangspunkt i følgende kriterier og målbeskrivelser.

Besvarelse af stillet opgave

 • Gruppens besvarelse indfrier kravene stillet i opgavebeskrivelsen.

Sprog

 • Gruppens besvarelse indeholder et mundtligt målsprog, der både er forholdsvis sammenhængende og flydende, indeholder et relevant og varieret ordforråd, og fremføres med en klar og forståelig udtale.

Indhold og relevans

 • Gruppens besvarelse indeholder en behandling af temaet, der viser, at eleverne har en høj grad af interkulturel bevidsthed og kompetence. Gruppen fremlægger i deres besvarelse et eller flere relevante ungdomskulturelle træk, som er relevante for modtagerne, og som gruppen behandler kvalificeret og nuanceret. Eleverne anvender deres viden om kultur og samfundsforhold i målsprogsområdet til at identificere, udvælge og reflektere over forskelle og ligheder mellem egen kultur og målsprogskulturen.

Formidling

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig og forståelig formidling med en udtryksside og et sprogbrug, der    er tilpasset målgruppen. Gruppen fremstår som en enhed, og der er en fordeling og balance i præsentationen, således at alle gruppens medlemmer kommer til orde. Gruppen fremstår opsat på at kommunikere med målgruppen.

Kreativitet

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig idé, og gruppen benytter sig af kreativitet i deres besvarelse til at understøtte deres budskab og formidling.

Herudover vil følgende elementer også indgå i bedømmelsen:

 • Hvilket klassetrin og niveau (A-, B-, eller C-niveau / fortsættersprog eller begyndersprog) kommer eleverne fra?
 • Har der været modermålstalende elever med i gruppen?
 • Hvor meget undervisningstid, der er brugt på arbejdet med konkurrencen

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasielever løber fra 1. november 2023 til 1. marts 2024. Konkurrencens udbyder er Det Nationale Center for Fremmedsprog. For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet til hjemmesiden www.ncff.dk inden 1. marts kl. 23:59. 

Hvert bidrag skal være udarbejdet af 3-5 elever. Se under ”Hvem kan deltage” for angivelse af, hvilke elever der kan deltage i konkurrencen.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

 • Navn og mailadresse på lærer
 • Navn på gymnasium
 • Navne og klasse på de 3-5 elever, der har udarbejdet bidraget
 • Om der er modersmålstalende elever i gruppen
 • Hvor meget undervisningstid, der er brugt på konkurrencen

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode.

NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte film fra konkurrencen i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret  til at bruge deres film jf. ovenstående. Download samtykkeerklæringen

Elever, der ikke ønsker at afgive samtykke til offentliggørelse af video og billeder af dem, kan deltage i konkurrencen ved at optræde bag kameraet.

Der må ikke bruges musik eller andet materiale, der er copyrightbelagt. Du kan finde musik, der ikke strider mod nogen rettigheder, f.eks.på YouTube her eller på SoundCloud her.