Generelt om Dyrk Sproget

- en kreativ sprogkonkurrence

Dyrk Sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever afholdes i skoleåret 2022/23 i fagene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk.

Konkurrenceperioden løber fra d. 1. november 2022 til den 1. marts 2023.

Læs mere om konkurrencen herunder, eller se de to små film, hvor konkurrencen beskrives.   


Dyrk sproget 2022/23

Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, indbyder alle lærere på eux, hf, hhx, htx og stx i sprogene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk til at lade deres elever deltage i Dyrk Sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, som afholdes igen i skoleåret 2022/23, i år i perioden fra 1. november 2022 til 1. marts 2023.

Til konkurrencen er der i hvert af de fem sprog udviklet et mindre undervisningsmateriale, der lægger op til at eleverne i mindre grupper skal udarbejde og indsende en video, hvor de præsenterer dele af dansk ungdomskultur for unge i målsprogslandet. Sprogkonkurrencen kræver, at sprogeleverne ikke alene udnytter deres sproglige kunnen og interkulturelle kompetencer, men også deres kreativitet, når de skal dyste mod andre gymnasieelever. 

Det er gratis at deltage i konkurrencen, og materialerne er udarbejdet med henblik på, at man som lærer kan bruge dem med minimal forberedelse. Hvis du og din klasse/dit hold ønsker at deltage i den landsdækkende konkurrence, så skal I indsende jeres bidrag senest 1. marts 2023.

Konkurrencen taler ind i gymnasiereformens krav om innovative, digitale og globale kompetencer og karrierekompetencer, og den giver eleverne mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med og på fremmedsproget.

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage i dette års konkurrence med dine elever, kan du klikke på banneret "Foreløbig tilmelding" øverst til højre og udfylde webformularen. Den foreløbige tilmelding er ikke bindende. Den egentlige tilmelding sker først i forbindelse med, at eleverne efter deltagelse skal uploade deres videoer.

I forbindelse med indsendelse af skolens bidrag skal I foretage den egentlige tilmelding, se mere under Sådan indsender I et bidrag.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, er du velkommen til at skrive til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.

Hvem kan deltage?

Elever, der har tysk, fransk, spansk, italiensk eller kinesisk på en gymnasial ungdomsuddannelse, kan deltage i konkurrencen jf. nedenstående bestemmelser for de enkelte fag.

Elever på følgende niveauer kan deltage:

 • Tysk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Fransk:
  • Fortsættersprog B-niveau: 1g-elever, 2g-elever
  • Fortsættersprog A-niveau
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Spansk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 •  Italiensk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever
 • Kinesisk:
  • Begyndersprog A-niveau: 2g-elever, 3g-elever

Elever med modersmålskompetence i målsproget er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence eller tilsvarende i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen. Modersmålskompetence defineres som det sprog, eleverne har lært af deres forældre eller andre primære omsorgspersoner, og som de mestrer lige så godt som andre sprog i deres sprogrepertoire, men vi vil også gerne have at vide, hvis eleven har opholdt sig to år eller mere i et målsprogsland.

Bemærk, at niveau og klassetrin ligeledes indgår i bedømmelseskriterierne og vil blive medtænkt i bedømmelsen af produkterne. Der tilstræbes således en fair konkurrence på tværs af niveauer og klassetrin.

Det er tilladt for elever at deltage i konkurrencen i flere sprog.

Hvad kan I vinde?

De tre bedste bidrag i hvert sprog vinder præmier.

Det bedste bidrag i hvert sprog vinder kr. 5.000,-. Pengene udbetales til elevernes gymnasium, og de skal bruges på et socialt og/eller fagligt arrangement for vinderholdets sproghold, f.eks. en tur i biografen eller lignende.

Alle deltagerne fra de tre bedste bidrag vinder en sweatshirt, og eleverne på 2. og 3. pladsen vinder derudover et biografgavekort. 

Sådan forløber konkurrencen

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2022 til 1. marts 2023, hvor der lukkes for modtagelsen af bidrag.

Der er udviklet undervisningsmaterialer til hvert af de fem deltagende sprogfag.

Hvert af undervisningsmaterialerne indeholder tekster, opgaver og oplæg til at lave en video under overskriften ”Ungdomskultur”. Fælles for materialerne er også, at de er udarbejdet med henblik på, at du som lærer kan benytte dem med minimal forberedelse.

Materialet er tiltænkt at kunne dække minimum en dags undervisning svarende til fire moduler à 90 minutter. Der vil dog for mange være arbejde til mere end seks timers arbejde, og man kan sagtens bruge mere undervisningstid på arbejdet. Ifm. indsendelsen af bidrag til konkurrencen skal det angives, hvor meget undervisningstid der er blevet brugt på deltagelsen. Den samlede undervisningstid brugt på konkurrencedeltagelsen er en del af bedømmelsesgrundlaget, således at klasser, der ikke har brugt lige lang undervisningstid på deltagelse, kan dyste mod hinanden på en fair måde.

Konkurrencen kan enten afholdes som en særlig fremmedsprogsdag eller som almindelige undervisningsmoduler over en periode. Til hvert sprog er der udarbejdet en lærerintroduktion, der kort forklarer materialets opbygning, og en elevintroduktion, der forklarer konkurrencen for eleverne, og som indeholder nyttige tips til eleverne om bl.a. videoproduktion.

Efter konkurrenceperiodens ophør i marts vil en jury fra hvert af sprogene udvælge de bedste besvarelser, der inviteres til et finale-event. 

I kan på det enkelte gymnasium eller i den enkelte klasse selv tilrettelægge, om eleverne gennemfører konkurrencen på en enkelt dag med aflevering af produkt sidst på dagen, eller om det passer jer bedre at gennemføre forløbet over en række undervisningsmoduler, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med opgaven uden for skoletid. Der er også mulighed for at give udvalgte dele af materialet for som forberedelse inden en sprogdag eller som lektie mellem enkelte moduler. I skal ved indsendelsen af bidrag angive, hvor meget undervisningstid der er brugt på konkurrencen.

Hvis I afholder konkurrencen på en enkelt dag, kan I overveje, om eleverne skal placeres i grupper inden sprogdagen og vælge eller have tildelt undertema, og om de skal forberede sig inden sprogdagen, eventuelt med udvalgte dele af materialet. Forberedelsen kan være læselektier, opgaver eller det kan være at optage video fra lokationer, som kan bruges i forbindelse med deres videoproduktion, og som måske ligger for langt væk fra gymnasiet til, at de kan nå det på dagen. Videomaterialet kan så f.eks. indgå som dækbilleder i videoen.

Undervisningsmaterialer

Du finder undervisningsmaterialerne til Dyrk Sproget 2022/23 og temaerne for dette års konkurrence her.

Materialerne er udarbejdet af 10 erfarne gymnasielærere, to fra hvert sprogfag i konkurrencen.

Sådan indsender I et bidrag

Videoerne, der uploades, skal forholde sig til opgaveformuleringen, og de skal være mellem 2-5 minutter (fransk og tysk: 2,5-5 minutter / italiensk, kinesisk og spansk: 2-4 minutter).

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af klasse, niveau, elevnavne, angivelse af, om der er modersmålstalende elever i gruppen og hvor meget undervisningstid, der samlet er brugt på deltagelsen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret  til at bruge deres film jf. ovenstående. Samtykkeerklæringen findes som PDF-fil her

Deltagende skoler må maksimalt indsende tre bidrag pr. sprog til konkurrencen. Hvis I har flere bidrag pr. sprog på skolen, kan I holde en klasse- og/eller skolefinale, hvor I kårer de bedste bidrag, som I herefter indsender til NCFF. Kåringen kan eventuelt ske på en morgensamling eller til et andet fællesarrangement.

Der kan afleveres i alle gængse filmformater, f.eks. MP4, MPG, AVI, MOV m.fl.

Klik her for at uploade dine videoer

 

Lærervejledning

Dette er en fælles lærervejledning for alle fem deltagende sprogfag, og den er derfor af generel karakter. Under materialerne til hver sprog ligger der henholdsvis en lærerintroduktion og en elevintroduktion, der indeholder en mere specifik indføring i det enkelte materiale med anvisninger og inspiration til den konkrete brug af materialet i undervisningen.

Opgavebeskrivelse

Undervisningsmaterialerne er tilrettelagt, så der både er tekstmateriale og elevaktiverende øvelser med sprogligt og interkulturelt fokus.

Eleverne skal udarbejde en video på 2-5 minutter (fransk og tysk: 2,5-5 minutter / italiensk, kinesisk og spansk: 2-4 minutter), der belyser en del af dansk ungdomskultur for en gruppe jævnaldrende skoleelever i et målsprogsland. De unge skal i videoen bruge målsproget i videst mulige omfang, og produktet skal give udtryk for viden og refleksion over forskelle mellem egen kultur og målsprogskulturen. Gruppen skal formidle deres fortælling med blik for målgruppen og med brug af kreativitet.

Der er udarbejdet undervisningsmaterialer til to undertemaer under overskriften ungdomskultur. Eleverne skal i forbindelse med udarbejdelsen af deres video arbejde i grupper af 3-5 elever.

Det er op til dig som lærer at vurdere, om du kun vil præsentere eleverne for det ene undertema, som alle elever så skal arbejde med, eller om du vil præsentere begge undertemaer og lade eleverne vælge, hvilket undertema de ønsker at arbejde med. Elevernes video skal kun forholde sig til et underemne, og i bedømmelsen af videoen vil det være et væsentligt element, at eleverne i videoen forholder sig til emnet og opgavebeskrivelsen.

En helt overordnet sekvensering af 360 minutters undervisningstid kunne se sådan ud:

 • 90-150 minutter: arbejde med tekster og/eller opgaver fra materialet
 • 180-270 minutter: elevernes arbejde med at planlægge og lave en video
 • 15-30 minutter: se elevernes videoer, eventuelt kombineret med lærer- eller peer-feedback

Den enkelte lærer vurderer selv, hvor meget tid der bruges på henholdsvis arbejdet med tekster og opgaver og elevernes planlægning og produktion af videoer, men det er værd at bemærke, at elevernes kreative proces med at planlægge og producere oftest vil blive bedre, hvis de har god tid til arbejdet.

Undervisningen skal munde ud, at eleverne producerer en mindre video på minimum 2 minutter og maksimum 5 minutter (fransk og tysk: 2,5-5 minutter / italiensk, kinesisk og spansk: 2-4 minutter). I elevintroduktionen er der en kort introduktion til, hvordan eleverne kan arbejde kreativt i deres arbejdsproces, og der er gode råd om selve videoproduktionen, ligesom der er en skabelon til storyboard. Introduktionen findes under det enkelte sprogs materialer.

Hvis I vælger at deltage i konkurrencen ifm. en sprogdag på skolen, kan I vælge at lade eleverne aflevere deres produkter sidst på dagen, og så kan I foretage en lokal kåring af det bedste eller de tre bedste bidrag i hvert deltagende sprog på dagen eller senere på en morgensamling eller tilsvarende. Bemærk i denne forbindelse, at der kun må indsendes tre bidrag pr. sprog pr. skole, så hvis der deltager flere end tre grupper i et sprog, skal der foretages en form for lokal kåring eller udvælgelse. Denne udvælgelse kan foretages af lærerne, men det er også muligt at lave elevafstemninger.

Det er vigtigt at pointere, at fokus primært skal være på indholdet af videoen og i mindre grad på den tekniske side af videoen. Der vil i bedømmelsen blive lagt mere vægt på den gode og kreative idé, der er udført i et godt sprog, end den mest teknisk mest fuldendte video. Se også under Bedømmelseskriterier.

Man kan benytte hele materialet, eller man kan udvælge dele af materialet og distribuere det elektronisk eller i print til eleverne.

Der er lavet et retteark til opgaverne i alle sprog. Skriv en mail fra din skolemail til ncffost@hum.ku.dk, og skriv retteark og de(t) ønskede sprog i emnefeltet, så modtager du rettearkene snarest derefter.

Bedømmelseskriterier

I bedømmelsen vil der helt overordnet blive lagt mere vægt på den gode og kreative idé, der er udført i et godt sprog, end den teknisk mest fuldendte film. De af NCFF udpegede jurymedlemmer, der kommer til at bedømme de indsendte produkter, tager udgangspunkt i følgende kriterier og målbeskrivelser.

Besvarelse af stillet opgave

 • Gruppens besvarelse indfrier kravene stillet i opgavebeskrivelsen.

Sprog

 • Gruppens besvarelse indeholder et mundtligt målsprog, der både er forholdsvis sammenhængende og flydende, indeholder et relevant og varieret ordforråd, og fremføres med en klar og forståelig udtale.

Indhold og relevans

 • Gruppens besvarelse indeholder en behandling af temaet, der viser, at eleverne har en høj grad af interkulturel bevidsthed og kompetence. Gruppen fremlægger i deres besvarelse et eller flere relevante ungdomskulturelle træk, som er relevante for modtagerne, og som gruppen behandler kvalificeret og nuanceret. Eleverne anvender deres viden om kultur og samfundsforhold i målsprogsområdet til at identificere, udvælge og reflektere over forskelle og ligheder mellem egen kultur og målsprogskulturen.

Formidling

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig og forståelig formidling med en udtryksside og et sprogbrug, der    er tilpasset målgruppen. Gruppen fremstår som en enhed, og der er en fordeling og balance i præsentationen, således at alle gruppens medlemmer kommer til orde. Gruppen fremstår opsat på at kommunikere med målgruppen.

Kreativitet

 • Gruppens besvarelse indeholder en tydelig idé, og gruppen benytter sig af kreativitet i deres besvarelse til at understøtte deres budskab og formidling.

Herudover vil følgende elementer også indgå i bedømmelsen:

 • Hvilket klassetrin og niveau (A-, B-, eller C-niveau / fortsættersprog eller begyndersprog) kommer eleverne fra?
 • Har der været modermålstalende elever med i gruppen?
 • Hvor meget undervisningstid, der er brugt på arbejdet med konkurrencen

Juryerne

Juryerne for hver af de fem sprog i konkurrencen vil blive udpeget primo 2023. 

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasielever løber fra 1. november 2022 til 1. marts 2023. Konkurrencens udbyder er Det Nationale Center for Fremmedsprog. For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet til hjemmesiden www.ncff.dk inden 1. marts kl. 23:59. 

Hvert bidrag skal være udarbejdet af 3-5 elever. Se under ”Hvem kan deltage” for angivelse af, hvilke elever der kan deltage i konkurrencen.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

 • Navn og mailadresse på lærer
 • Navn på gymnasium
 • Navne og klasse på de 3-5 elever, der har udarbejdet bidraget
 • Om der er modersmålstalende elever i gruppen
 • Hvor meget undervisningstid, der er brugt på konkurrencen

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode.

NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte film fra konkurrencen i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret  til at bruge deres film jf. ovenstående. Samtykkeerklæringen findes som PDF-fil her.

Elever, der ikke ønsker at afgive samtykke til offentliggørelse af video og billeder af dem, kan deltage i konkurrencen ved at optræde bag kameraet.

Der må ikke bruges musik eller andet materiale, der er copyrightbelagt. Du kan finde musik, der ikke strider mod nogen rettigheder, f.eks.på YouTube her eller på SoundCloud her.