Program - fysisk

Dag 1 - 28. oktober


Bemærk, at programmet frem til kl. 14:00 i auditorium 23.0.50 også foregår virtuelt via streaming med konferencens online-deltagere. 
 

9:00 - 10:00

Tjek-ind  - ved auditorium 23.0.50


10:00 - 10:45

Velkomst og introduktion ved:

 • Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard
  Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF
 • Spiwe Thandabani Rønning
  Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen - Fremmedspråksenteret 
 • Birgitta Hellqvist
  Fortbildningsavdelingen för skolans internationalisering, Uppsala universitet

10:45 - 12:15

Keynote speakers • Anne Holmen (DK) 
  Københavns Universitet 

Translanguaging og mundtlighed

Det er et vigtigt princip i kommunikativ undervisning at målsproget skal anvendes mest muligt i undervisningen, og brug af andre sprog ses som et problem. Samtidig har man en tradition for at undervise grammatik tværsprogligt og inddrage sprogsammenligninger for at udvikle elevernes sproglige bevidsthed. I dette oplæg vil jeg argumentere for at flersprogetheden kan have endnu en funktion, idet den kan bidrage til at understøtte elevernes deltagelse i kommunikative aktiviteter. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i begrebet translanguaging.

Sprog: Dansk.

---

Anne Holmen er professor i parallelsproglighed og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet. Hendes forskning vedrører, flersprogethed i uddannelse, herunder dansk som andetsprog, tosprogethed, sprogpolitik og CLIL. Aktuelt deltager hun i et projekt om sprog som tillægskompetence på 8 danske uddannelsesinstitutioner og er desuden medforfatter på bogen ”Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis” (Holmen & Thise, 2021, Samfundslitteratur)


 • Gudrun Erickson (SE)
  Göteborgs universitet  

Bedömning och återkoppling med fokus på muntlighet

Att kunna tala och samtala är en central och självklar del av språkfärdigheten, som behöver läras, undervisas och bedömas. I min presentation kommer jag att fokusera på bedömning och återkoppling utifrån ett antal fundamentala kvalitetsfrågor, nämligen, Varför, Vad, Hur, Vem samt Och...? Exempel på frågeställningar är formativa och summativa syften, analytisk och holistisk bedömning, subjekt och objekt samt, inte minst, att bli och vara överens.

Språk: Svenska.

---

Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet. Med bakgrund som lärare och lärarutbildare, arbetar hon nationellt och internationellt med forsknings- och utvecklingsfrågor kring språkbedömning. Vetenskaplig ledare för utvecklingen av de svenska nationella provmaterialen i engelska och moderna språk. 2013–2016 President i EALTA och aktiv i utvecklingen av organisationens riktlinjer för god bedömning. Mottog 2020 British Councils International Assessment Award.


 • Eva Thue Vold (NO)
  Fremmedspråksenteret og Universitetet i Oslo

Målspråkbruk i engelsk- og fransk-klasserom: Elevytringer og lærerrespons

I kommunikativ språkundervisning er det essensielt at elevene får praktisert målspråket muntlig i klasserommet. I dette innlegget vil jeg presentere funn fra en studie om målspråkbruk i engelsk- og franskklasserom i norske ungdomsskoler. Studien undersøker hvor mye og hva slags målspråkbruk elevene produserer, samt hvordan lærere responderer på denne språkbruken, i form av språklige korreksjoner eller andre typer tilbakemeldinger og oppfølgingskommentarer. Hensikten med studien er å avdekke hva som kjennetegner målspråkbruk i henholdsvis engelsk- og franskklasserom, og slik bidra til en diskusjon om hva disse to fagene kan lære av hverandre.

Språk: Norsk.

---

Eva Thue Vold arbeider i en 20% professor II-stilling ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen. Hun er også professor i fransk- og fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Vold arbeider med spørsmål knyttet til språkundervisning, språklæring og språkbruk, ofte på tvers av språk. Hun deltar for tiden i to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd: LANGUAGES, som omfatter videobaserte klasseromsstudier av engelsk- og franskundervisning i Norge, England og Frankrike, og MULTIWRITE, et korpusbasert prosjekt som utforsker elevers utvikling av skriveferdigheter i ulike språk.   


12:15 - 13:15

Frokost / Lunch


13:15 - 14:00

 • Paneldebat med keynote-speakers (25 minutter)
 • Oplæg/workshops - kort introduktion (5 minutter)

14:00 - 14:30

Pause (og lokaleskift)    


14:30 - 15:30

Mundtlighed og feedback - underemne 1 (oplæg i tre parallelle spor)

1.1 - lokale 23.0.50

 • Slobodanka Dimova (DK), Lektor, Københavns Universitet, engelsk
 • Linda Borger (SE), Universitetslektor, Göteborgs universitet, engelsk

Fluency and effective interaction in a foreign language: How can we assess them?

Fluent speech and the ability to interact with others are important aspects of oral proficiency in a foreign language. Oral interaction is also emphasized in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR; Council of Europe, 2011), which has been used as a basis for many foreign language syllabuses. As teaching and learning are closely related to assessment, foreign language teachers need a good understanding of the criteria used for testing speaking. This knowledge is also important for providing constructive, formative feedback to students. For example, what does it mean to speak fluently in a foreign language and what strategies are needed to communicate effectively? In this talk, we link research and practice on two of the assessment criteria commonly used to assess speaking, namely fluency and interaction. We draw from examples from school practices.

Language: English  

1.2 - lokale 22.0.11

 • Camilla Bardel (SE), Professor, Stockholms universitet, italiensk m.fl.
 • Susana Fernández (DK), Professor, Aarhus Universitet, spansk

Feedback on oral production at beginner levels

For many foreign language teachers, it is quite challenging to provide corrective feedback on oral production that is both effective, non-disruptive in relation to the current communicative situation, and not perceived as threatening to the learners’ self-confidence and desire to express themselves in the foreign language.

The goal of this presentation is to introduce to the broad topic of feedback giving in connection with oral production in the foreign language classroom, particularly at beginner levels.

We will start with a brief introduction to the concepts of orality and feedback (types, strategies, etc.) and we will focus on the challenges that teachers face (based on results from teacher cognition studies) and propose strategies for successful feedback that take into account the local contexts and the target language in question.

Language: English  

1.3 - lokale 15A.0.13

 • Maria Håkansson Ramberg (SE), Doktorand, Uppsala universitet, tysk
 • Henrik Bøhn (NO), Førsteamanuensis/Lektor, Universitet i Sørøst Norge, engelsk

Oral skills and learner agency in the foreign language classroom: Reflections on self-regulated learning and feedback

Learner agency is frequently advocated as a basic principle of contemporary language education (e.g., Council of Europe, 2018), involving learner engagement and autonomy. This principle is supported by research in the fields of self-regulated learning (SLR) (e.g. Zimmermann and Schunk, 2011) and Assesment for Learning (AfL) (e.g. Wiliam, 2018). These two perspectives may be further linked to Hattie and Timperley’s (2007) model of feedback in the sense that feedback is not only related to feedback on task, but also on learning strategies and self-regulation. Related to this, there is evidence that self-assessment and peer assessment has potential for advancing student learning in the language learning classroom. In this presentation we discuss how SLR and AfL, and more specifically self- and peer assessment, may promote oral skills in the foreign language classroom.

Language: English 


15:30 - 16:00

Kaffepause


16:00 - 17:00

Mundtlighed i kontekst - underemne 2 (oplæg i to parallelle spor)

2.1 - lokale 22.0.11

 • Fredrika Nyström (SE), Doktorand, Uppsala universitet, spansk
 • Xavier Llovet Vilá (NO), Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, spansk

El impacto de los factores contextuales en la cognición docente sobre la producción e interacción oral

No hay duda que el enfoque orientado a la acción basado en los principios comunicativistas representa el paradigma actual en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras y queda reflejado, en mayor o menor grado, en las recientes reformas educativas en el contexto nórdico. El estudio de la cognición docente, es decir, lo que los profesores saben, creen y piensan sobre el desarrollo de las destrezas orales, nos permite entender mejor qué papel juegan los factores contextuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y en la eventual implementación con éxito en el aula de estos principios comunicativistas. Esta ponencia pretende hacer un breve repaso sobre el marco teórico de la cognición docente de los profesores de lenguas (Borg, 2015), identificar los factores contextuales que las determinan y, a su vez, determinan la práctica en el aula, para luego explorar a nivel escandinavo el rol de factores contextuales como el currículo, los estudiantes, o los exámenes en el desarrollo de la producción e interacción oral de los estudiantes. 

2.2 - lokale 23.0.50

 • Susanne Karen Jacobsen (DK), Lektor, Københavns Professionshøjskole, engelsk

Register som rammesætning for og stilladsering af mundtlighed i sprogundervisningen

Oplægget tager afsæt i hvordan et funktionelt kontekstbegreb, register (Derewianka, 1990; Martin and Rose, 2007; Thompson, 2014) kan bruges til at karakterisere og stilladsere mundtlige kommunikationssituationer. Register beskriver samspillet mellem det der kommunikeres om, de kommunikative roller der etableres og den måde kommunikationen er organiseret på, og kan derfor anvendes som organiserende princip i planlægningen af en kommunikativ sprogundervisning ((Derewianka, 1990; Jensen and Jacobsen, 2020). Oplægget trækker på eksempler fra engelskundervisning i grundskolen, gymnasiet og på læreruddannelsen.

Sprog: Dansk med eksempler på engelsk.


17:15 - 18:00

Reception - i Festsalen, lokale 11.C.0.08+08A

60 børn og unge fra musikskolen Institut Sankt Josephs børne-, junior og teenkor vil synge tre sange:

 • Tusind farver
 • Freedom
 • Okoleoko (afrikansk sang)

Koret ledes af Rose Majlund Kent og Kathrine Brøndsted. 


Dag 2 - 29. oktober


9:00 - 9:20


Mulighed for at starte dagen med kaffe/te og en croissant
- ved auditorium 23.0.50


9:30 - 10:30 

Mundtlighed og flersprogethed / learneren - underemne 3 (oplæg i tre parallelle spor) 

3.1 - lokale 23.0.50

 • Petra Daryai-Hansen (DK), Lektor, Københavns Universitet, tysk, fransk, engelsk, minoritetssprog
 • Natalia Morollón Martí (DK), Videnskabelig assistent, Københavns Universitet

Mundtlighed, CLIL og arrangerede sprog- og kulturmøder – set fra motivationsforskningens perspektiv

Oplægget tager udgangspunkt i motivationsteorien: Hvordan kan vi motivere vores lørnere til at kommunikere mundtligt på fransk, spansk og tysk? Vi tager afsæt i arrangerede sprog- og kulturmøder og Content and Language Integrated Learning (CLIL) som praksiseksempler og belyser, hvilket potentiale og hvilke udfordringer, der ligger i disse tilgange, og hvordan kan disse forklares ud fra motivationsforskningens perspektiv. Er det nødvendigt at alt mundtlig kommunikation foregår på fremmedsprog eller er det ud fra motivationsforskningen også meningsfuldt at undervisningen trækker på elevernes samlede sproglige repertoire og giver plads til translanguaging mellem fx målsproget, dansk, engelsk og elevernes førstesprog? Hvilke redskaber har vi så trods alt til at styrke det der er et af fremmedsprogsundervisningens centrale mål: mundtligheden på målsproget?

Efter vores oplæg udarbejder deltagerne i par idéer til konkrete undervisningsforløb, der deles på en padlet.

Sprog: Oplægget afholdes på dansk. Den interskandinaviske forståelse bliver understøttet gennem vores slides. 

3.2 - lokale 22.0.11

 • Line Krogager Andersen (DK), Postdoc, Syddansk Universitet, ungarsk, finsk, tysk og engelsk
 • Altijana Brkan (NO), Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, fransk

Promoting oral participation through plurilingual teaching

What are the challenges related to oral target language use in the L2/L3 classroom, and how may plurilingual approaches be applied to encourage students’ oral engagement? In this session, Altjana Brkan will present research on the importance of oral communication in the L2/L3 classroom and data on the actual use of target language in in the L2/L3 lower secondary classrooms in Norway (English and French) and the amount of time allocated to oral communication in an L3 classroom (French). Line Krogager Andersen will present and discuss the potentials of plurilingual approaches in regard to the promotion of oral language use on the basis of research in Danish primary L1, L2 and L3 classrooms.

Language: The session will be in English and examples involve Norwegian, Danish, English, French and German.

3.3 - AFLYST

 • Maria Nilsson (SE), Universitetslektor, Stockholms universitet, engelsk

Implications from research on foreign language anxiety among young learners and their future teachers

Communicating in a target language triggers language anxiety in many learners. Their teachers face the challenge of engaging everyone in interaction, while, at least in the English subject, dealing with increasingly mixed ability groups. Drawing on research on the contextual triggers of foreign language anxiety from the perspectives of young learners of English, but also pre-service generalist language teachers, this presentation focuses on how learners’ experiences and expectations can help advance language pedagogy. Moreover, I will argue that addressing language anxiety in teacher education may benefit not only anxious pre-service teachers, but also their peers and their future learners.

Language: English.


10:30 - 11:00

Kaffepause


11:00 - 12:00

Mundtlighed og det digitale - underemne 4 (oplæg i tre parallelle spor)

4.1 - lokale 23.0.50

 • Spiwe Thandabani Rønning (NO), Høgskolelektor, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), engelsk
 • Ulla Krogsgaard (DK), pædagogisk konsulent, CFU - Center For Undervisningsmidler (en del af Danske Professionshøjskoler), tysk og engelsk  

Flip your classroom with creativity

Teaching is no longer just about standing in front of the classroom. The pandemic has forced educators to rethink their methods and strategies. Flipped teaching is even more relevant than ever.

What is flipped classroom and how can you do it in your own language classroom? What are the advantages and challenges of such? What might a lesson plan look like?

In this presentation, we address the above questions and give you concrete ideas of how to flip your classroom. We will also go through the theory behind it.

Language: English  

4.2 - lokale 22.0.11

 • Virginia (Gini) Lockhart-Pedersen (NO), Høgskolelektor, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), engelsk og norsk
 • Margareta Häggström (SE), Lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, Göteborgs universitet och högskolan i Jönköping

En narrativ metod för multimodal språkutveckling, på plats såväl som online

Berättande är en djupt mänsklig aktivitet; det förenar människor, stärker samhörighet, levandegöra händelser och vi får chans att reflektera över vår vardag, livet och de stora frågorna. En undervisningsform som tar fasta på berättelsens kraft är Storyline. I en Storyline skapar läraren tillsammans med eleverna en gemensam berättelse kring ett visst ämnesinnehåll, för att kontextualisera och levandegöra undervisningen. Studier visar att Storylineundervisning engagerar elever, stärker deras känsla av sammanhang och ökar deras självförtroende. Det gäller inte minst de språkutvecklande aktiviteterna som ingår i en Storyline. Presentationen handlar om Storyline och berättande. Exempel ges från grundskola såväl som från lärarutbildning.

Språk: Svenska och norska.

4.3 - AFLYST

 • Olle Linge (SE), Universitetsadjunkt, Uppsala universitet, kinesisk og engelsk

Games for a communicative and engaging language classroom

Most people view games as entertainment and a way to escape from more serious endeavours, such as studying. As language teachers, however, there is much we can learn from games when it comes to engagement and motivation. Games provide a way for students to focus on language function over form, and improve their ability to use language in communicative contexts.

This presentation focuses on games of various kinds and how they can be used for teaching languages, based on practical experience both from using games to teach languages, and from teaching the professional development course Games as a Tool in Language Teaching at Uppsala University, as well as research into games and second language acquisition. The goal is to show that games can be a powerful tool for language teachers and how games can be successfully implemented in the classroom.

Language: English


12:00 - 13:00

 • Frokost / Lunch
 • Farvel og tak