Program - virtuelt

Dag 1 - 28. oktober


Bemærk, at programmet frem til klokken 14:00 foregår via streaming sammen med konferencens deltagere, der følger det fysiske program på Københavns Universitet. 

9:00 - 10:00

Tjek-ind


10:00 -  10:45

Velkomst og introduktion ved:  

 • Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard
  Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF
 • Spiwe Thandabani Rønning
  Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen - Fremmedspråksenteret
 • Birgitta Hellqvist
  Fortbildningsavdelingen för skolans internationalisering, Uppsala universitet

10:45 - 12:15

Keynote speakers   • Anne Holmen (DK) 
  Københavns Universitet  

Translanguaging og mundtlighed

Det er et vigtigt princip i kommunikativ undervisning at målsproget skal anvendes mest muligt i undervisningen, og brug af andre sprog ses som et problem. Samtidig har man en tradition for at undervise grammatik tværsprogligt og inddrage sprogsammenligninger for at udvikle elevernes sproglige bevidsthed. I dette oplæg vil jeg argumentere for at flersprogetheden kan have endnu en funktion, idet den kan bidrage til at understøtte elevernes deltagelse i kommunikative aktiviteter. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i begrebet translanguaging.

Sprog: Dansk.

---

Anne Holmen er professor i parallelsproglighed og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet. Hendes forskning vedrører, flersprogethed i uddannelse, herunder dansk som andetsprog, tosprogethed, sprogpolitik og CLIL. Aktuelt deltager hun i et projekt om sprog som tillægskompetence på 8 danske uddannelsesinstitutioner og er desuden medforfatter på bogen ”Flere sprog i læringen. Translanguaging i praksis” (Holmen & Thise, 2021, Samfundslitteratur).


 • Gudrun Erickson (SE)
  Göteborgs universitet

Bedömning och återkoppling med fokus på muntlighet

Att kunna tala och samtala är en central och självklar del av språkfärdigheten, som behöver läras, undervisas och bedömas. I min presentation kommer jag att fokusera på bedömning och återkoppling utifrån ett antal fundamentala kvalitetsfrågor, nämligen, Varför, Vad, Hur, Vem samt Och...? Exempel på frågeställningar är formativa och summativa syften, analytisk och holistisk bedömning, subjekt och objekt samt, inte minst, att bli och vara överens. 

Språk: Svenska.

---

Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Göteborgs universitet. Med bakgrund som lärare och lärarutbildare, arbetar hon nationellt och internationellt med forsknings- och utvecklingsfrågor kring språkbedömning. Vetenskaplig ledare för utvecklingen av de svenska nationella provmaterialen i engelska och moderna språk. 2013–2016 President i EALTA och aktiv i utvecklingen av organisationens riktlinjer för god bedömning. Mottog 2020 British Councils International Assessment Award.


 • Eva Thue Vold (NO)
  Fremmedspråksenteret og Universitetet i Oslo

Målspråkbruk i engelsk- og fransk-klasserom: Elevytringer og lærerrespons

I kommunikativ språkundervisning er det essensielt at elevene får praktisert målspråket muntlig i klasserommet. I dette innlegget vil jeg presentere funn fra en studie om målspråkbruk i engelsk- og franskklasserom i norske ungdomsskoler. Studien undersøker hvor mye og hva slags målspråkbruk elevene produserer, samt hvordan lærere responderer på denne språkbruken, i form av språklige korreksjoner eller andre typer tilbakemeldinger og oppfølgingskommentarer. Hensikten med studien er å avdekke hva som kjennetegner målspråkbruk i henholdsvis engelsk- og franskklasserom, og slik bidra til en diskusjon om hva disse to fagene kan lære av hverandre.

Språk: Norsk.

---

Eva Thue Vold arbeider i en 20% professor II-stilling ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen. Hun er også professor i fransk- og fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Vold arbeider med spørsmål knyttet til språkundervisning, språklæring og språkbruk, ofte på tvers av språk. Hun deltar for tiden i to prosjekter finansiert av Norges forskningsråd: LANGUAGES, som omfatter videobaserte klasseromsstudier av engelsk- og franskundervisning i Norge, England og Frankrike, og MULTIWRITE, et korpusbasert prosjekt som utforsker elevers utvikling av skriveferdigheter i ulike språk.


12:15 - 13:15

Frokost / Lunch


13:15 - 14:00

 • Paneldebat med keynote-speakers (25 minutter)
 • Oplæg/workshops - kort introduktion (5 minutter)

14:00 - 14:30

Pause  


14:30 - 15:30

Mundtlighed og flersprogethed / learneren - underemne 3 (workshops i tre parallelle spor)   

3.1

 • Petra Daryai-Hansen (DK), Lektor, Københavns Universitet, tysk, fransk, engelsk, minoritetssprog
 • Helena Lindahl (SE), Gymnasielärare, Rosendals-gymnasiet, spansk og tysk

Mundtlighed, CLIL og arrangerede sprog- og kulturmøder – set fra motivationsforskningens perspektiv

Workshoppen tager udgangspunkt i motivationsteorien: Hvordan kan vi motivere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser til at kommunikere på deres andet eller tredje fremmedsprog? Vi tager afsæt i arrangerede sprog- og kulturmøder og Content and Language Integrated Learning (CLIL) som praksiseksempler. Hvordan kan disse tilgange styrke elevernes motivation til at kommunikere mundtligt på deres fremmedsprog? Hvilke udfordringer er der, og hvordan kan disse forklares ud fra motivationsforskningens perspektiv? Er det nødvendigt at alt mundtlig kommunikation foregår på fremmedsprog eller er det ud fra motivationsforskningen også meningsfuldt at undervisningen trækker på elevernes samlede sproglige repertoire og giver plads til translanguaging mellem målsproget, dansk/svensk, engelsk og elevernes førstesprog? Hvilke redskaber har vi så trods alt til at styrke det der er et af fremmedsprogsundervisningens centrale mål: mundtligheden på målsproget?

Sprog: Workshop afholdes på dansk/svensk. Den interskandinaviske forståelse bliver understøttet gennem vores slides.  

3.2

 • Line Krogager Andersen (DK), Postdoc, Syddansk Universitet, ungarsk, finsk, tysk og engelsk
 • Altijana Brkan (NO), Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, fransk
 • Gro Caspersen (DK), Lærer, Nymarkskolen, Svendborgs Ungeskole (lower secondary school), fransk

Promoting oral participation through plurilingual teaching

What are the challenges related to oral target language use in the foreign language classroom, and how may plurilingual approaches be applied to encourage students’ oral engagement? In this session, Altjana Brkan will present research on the importance of oral communication and data on the actual use of target language in lower secondary classrooms in Norway (English and French) and the amount of time allocated to oral communication in French language classroom. Line Krogager Andersen will present and discuss the potentials of plurilingual approaches in regard to the promotion of oral language use on the basis of research in Danish primary language classrooms, and Gro Caspersen will present examples from her own plurilingual teaching. We will discuss different real-life examples of plurilingual teaching and the difficulties of promoting target language use in the classroom. Throughout the workshop, we will integrate exercises and questions to allow participants to reflect on their own and their students’ plurilingual repertoires and consider how these may be put to use in their everyday teaching with the aim of promoting oral participation.

Language: The session will be in English and examples involve Norwegian, Danish, English, French and German. 

3.3

 • Maria Nilsson (SE), Universitetslektor, Stockholms universitet, engelsk
 • Mads M. P. Laursen (DK), Lærer, Bredagerskolen (lower secondary school), engelsk og norsk

Daring to speak! Boosting confidence and engagement in the language classroom

Communication in a new language is at the core of language instruction, and what learners themselves want to master. Yet, two major challenges for teachers involve making learners dare to speak, and deal with mixed ability groups. Based on research on the perspectives of learners themselves, and our own professional experiences, this workshop highlights relational, organizational and instructional aspects to consider, in order to boost confidence and increase talk-time for all learners. The workshop offers hands-on advice on how to promote a safe classroom atmosphere, and communicative activities to use in classrooms with young and teenage learners.

Language: English.


15:30 - 16:00

Kaffepause


16:00 - 17:00

Mundtlighed og det digitale - underemne 4 (workshops i tre parallelle spor)  

4.1

 • Spiwe Thandabani Rønning (NO), Høgskolelektor, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), engelsk
 • Ulla Krogsgaard (DK), Pædagogisk konsulent, CFU - Center For Undervisningsmidler (en del af Danske Professionshøjskoler), tysk og engelsk

Flip your classroom with creativity

The pandemic has forced teachers to rethink their methods and strategies. Flipped teaching is even more relevant than ever.

What is flipped classroom and how can you do it in your own language classroom? What are the advantages and challenges of such? What might a lesson plan look like?

In this workshop on flipped classroom we take a hands-on approach and explore activities which can be tailored to suit any language classroom.

Language: English.

4.2

 • Virginia Lockhart-Pedersen (NO), Høgskolelektor, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), engelsk og norsk
 • Margareta Häggström (SE), Lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, Göteborgs universitet och högskolan i Jönköping

Online Storyline and Methods and Digital Programs to Support Oral Language Learning

The covid pandemic and the demand for online teaching challenged educators’ approaches to teaching and learning languages. The digital shift meant leaving behind approaches that were thought only possible in a physical environment. The Storyline Approach is one that many teachers believed impossible online. Teacher educators from the Østfold University College and University of Gothenburg implemented an online storyline for student teachers. In this workshop, elements of the Storyline Approach in context of language learning will be presented. The workshop participants will then be given the opportunity to experience methods and online programs that were used in these storylines.

Language: English.

4.3

 • Olle Linge (SE), Universitetsadjunkt, Uppsala universitet, kinesisk og engelsk
 • Lisa Stornes (NO), Lærer, Sauda Videregående skole (upper secondary school), engelsk

Games and Virtual Reality in the Classroom

Most people regard games and related technology, such as virtual and augmented reality, as entertainment and a way to escape from more serious endeavours, such as studying. As language teachers, however, there is much we can learn from games and modern technology when it comes to things like engagement, interactivity and motivation.

The purpose of this workshop is to explore how games, ranging from traditional board games to video games, and modern technology in the form of virtual and augmented reality, can be used to create a communicative and engaging language classroom.

Language: English.


Dag 2 - 29. oktober


9:30 - 10:30

Mundtlighed og feedback - underemne 1 (workshops i tre parallelle spor)  

1.1

 • Slobodanka Dimova (DK), Lektor, Københavns Universitet, engelsk
 • Linda Borger (SE), Universitetslektor, Göteborgs universitet, engelsk

Speaking in the foreign language classroom: Tasks, assessment, and feedback

Many teachers experience difficulties developing and selecting speaking tasks that motivate students to participate in different speaking situations (e.g., prepared speech, oral interview, group discussions), developing and using different assessment criteria (e.g., examples from CEFR), and providing effective feedback.

Therefore, the purpose of this workshop is to provide a venue for foreign language teachers with different language backgrounds and educational contexts to express their L2 assessment dilemmas and draw on their experiences in order to answer fundamental questions about L2 oral assessment practices.

Language: English.

1.2

 • Camilla Bardel (SE), Professor, Stockholms universitet, italiensk m.fl.
 • Susana Fernández (DK), Professor, Aarhus Universitet, spansk

Feedback on oral production at beginner levels

For many foreign language teachers, it is quite challenging to provide corrective feedback on oral production that is both effective, non-disruptive in relation to the current communicative situation, and not perceived as threatening to the learners’ self-confidence and desire to express themselves in the foreign language.

The goal of this workshop is to work hands-on with strategies for feedback giving in connection with oral production in the foreign language classroom, particularly at beginner levels.

We will start with a brief introduction to the concepts of orality and feedback (types, strategies, etc.) and we will give room for an exchange of ideas regarding challenges and dilemmas. We will propose a series of strategies to be discussed, evaluated, and adapted by the participants, taking into account their local contexts and particular needs.

Language: English.

1.3

 • Maria Håkansson Ramberg (SE), Doktorand, Uppsala universitet, tysk
 • Henrik Bøhn (NO), Førsteamanuensis/Lektor, Universitet i Sørøst Norge, engelsk
 • Charlotte Villefrance (DK), Lektor, Allerød Gymnasium (upper secondary school), fransk

Stöttande feedback i undervisningen genom language coaching

Formativ vurdering (bedömning) og selvregulert læring (självreglerat lärande) har vist seg å ha stor betydning for elevers motivasjon og læringsutbytte (studieresultat). Genom att elever arbetar aktivt mot klart definierade lärandemål kan de dessutom lättare ta emot feedback som för lärandet framåt (jfr Wiliam 2018). Återkoppling inriktad mot lärandestrategier är också mer effektiv och användbar för elevers lärande än vissa andra typer av feedback (Hattie & Timperley 2007). Sprogcoaching är en metod för att fremmer elevernes motivation, ansvar og engagement i målsprogsundervisningen. I den støttende samtale mellem elev og sprogcoach identificerer eleven egne motiverende mål og hjælpes til at finde konkrete ressourcer samt kortlægge en realistisk arbejdsplan. I workshoppen præsenteres konkrete eksempler på coaching integreret i klasserummet, hvor eleverne coacher hinanden og sammen udvikler motivation og ansvar for egen målsprogslæring. Lär dig strategier för språkcoaching och hur du kan implementera språkcoaching i klassrummet.

Språk: Skandinaviska språk med exempel på tyska/franska. 


10:30 - 11:00

Kaffepause


11:00 - 12:00

Mundtlighed i kontekst - underemne 2 (workshops i tre parallelle spor)  

2.1

 • Fredrika Nyström (SE), Doktorand, Uppsala universitet, spansk
 • Xavier Llovet Vilá (NO), Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, spansk
 • Margrethe Heltzer (NO), Lærer, spansk

Actividades y estrategias de interacción oral en el aula (A1), ¿es posible?

Uno de los retos a los que nos enfrentamos como profesores de una lengua extranjera es generar espacios de comunicación oral auténtica con nuestros estudiantes (y entre ellos), en la lengua meta, desde el inicio de su aprendizaje. Este taller pretende identificar y reflexionar brevemente sobre algunos momentos de interacción oral profesor-estudiante/estudiante-estudiante que se generan en el aula de ELE para posteriormente proporcionar recursos prácticos que faciliten estos intercambios en los que el desarrollo de estrategias de interacción juega un papel fundamental.

2.2

 • Susanne Karen Jacobsen (DK), Lektor, Københavns Professionshøjskole (professional bachelor), engelsk
 • Kader Maikal (DK), Lektor, Aarhus Statsgymnasium (upper-secondary school), fransk, arabisk

Didaktiske kontekster for mundtlighed

En forudsætning for god sprogundervisning er, at læreren kan skabe kontekster, hvor eleverne føler sig trygge. I denne workshop kommer vi ind på, hvordan eleverne meningsfuldt får mulighed for at udtrykke sig som ‘risk-takers’ blandt andet om deres egen verden. Workshoppen vil være organiseret omkring oplæg, gruppedrøftelser og give en række forslag til at arbejde med elevers strategiske kompetencer ud fra forskellige typer af kontekster som simulerede, reelle og task-baserede.  

Sprog: Dansk.

2.3

 • Solena Pradayrol (NO), fransk
 • Berit Hope Blå (NO), tysk

Solena og Berit jobber som rådgivere ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret)

Språkenes byggesteiner: ord og grammatikk

Muntlig kommunikasjon forutsetter et visst ordforråd. Med det som utgangspunkt vil vi fokusere på varierte undervisningsmetoder som kan øke elevenes ordforråd og grammatiske bevissthet. I dette innlegget kommer vi til å presentere eksempler basert på relevant forskning og prøve å inspirere deltakere med praksisnære læringsaktiviteter.

Språk: Innleggene gjennomføres som tre parallelle seksjoner på følgende målspråk:

 • fransk (Solena Pradayrol) - Tittel: Lexique et grammaire: les piliers de la compétence de communication        
 • tysk (Berit Hope Blå) - Tittel: Wortschatz und Grammatik - Bausteine der Sprache    

Samtlige har primært undervisningserfaring fra grunnopplæringen.